Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2016

Zaměstnanost žen roste rychleji než zaměstnanost mužů

Kód: 250145-16

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšila o 111,0 tis. osob a dosáhla 5 186,9 tis. Míra zaměstnanosti 15-64letých činila 72,9 %, tj. nejvíce od začátku výběrového šetření v roce 1993. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 44,4 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,9 procentního bodu na 3,6 %.
 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 4. čtvrtletí 2016 proti 3. čtvrtletí 2016 zvýšil o 35,9 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet osob v hlavním zaměstnání o 111,0 tis. (tj. o 2,2 %) na 5 186,9 tis. Růst se projevil zejména u žen, jejichž počet se zvýšil o 78,6 tis. Při poklesu počtu pracujících ve věku od 35 do 39 let o 26,5 tis. se podstatně zvýšil počet pracujících 40letých a starších (o 109,7 tis.). Ve skupině 40-44 let vzrostl jejich počet o 33,1 tis. Výrazně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více. Ten se zvýšil o 40,6 tis., a to je 36,6 % celkového přírůstku zaměstnanosti.

Mezi pracujícími převažují zaměstnanci. Jejich počet se meziročně zvýšil o 77,7 tis. a dosáhl 4 282,6 tis. Současně se zvýšil počet zaměstnanců pracujících na dobu neurčitou (meziročně o 78,5 tis.). Podíl zaměstnanců na celkové zaměstnanosti se v meziročním porovnání téměř nezměnil (82,6 %). Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2015 meziročně výrazněji vzrostl počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků (přírůstek o 33,3 tis. na 904,2 tis.). Při mírném poklesu počtu podnikatelů se zaměstnanci o 9,9 tis. na 162,0 tis. a počtu pomáhajících rodinných příslušníků o 2,6 tis. na 28,5 tis. značně vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců o 45,8 tis. a v současné době již dosáhl 713,8 tis.

Zaměstnanost v sekundárním sektoru se zvýšila o 42,9 tis. Růst zaměstnanosti v sektoru je způsoben velkým nárůstem pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 38,6 tis.).

Výrazně vzrostl počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 63,6 tis.). Meziročně se zaměstnanost zvýšila v řadě odvětvových sekcí, nejvíce v profesních, vědeckých a technických činnostech a dopravě a skladování. Vzrostla zaměstnanost i ve vzdělávání, v odvětví informační a komunikační činnosti, ve zdravotní a sociální péči, v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti a ve veřejné správě a obraně. Na druhé straně se snížil počet pracujících v sekci ubytování, stravování a pohostinství a také v obchodu. V primárním sektoru zemědělství a lesnictví se počet pracujících významněji nezměnil (přírůstek 4,3 tis.).

Zvýšil se především počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním (o 5,1 %), počet pracujících v nejčetnějších skupinách středoškoláků bez maturity i s maturitou rostl pomaleji (pouze o 0,8 %). Podrobnější údaje o změnách ve vzdělanostní skladbě pracujících v jednotlivých krajích ČR jsou uvedeny v přiložené analýze.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 72,9 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2015 vzrostla o 2,1 procentního bodu. Dosahuje tak nejvyšší úrovně v historii samostatné České republiky. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,4 procentního bodu na 80,0 %. Dobré podmínky na trhu práce se projevily v rychlejším růstu míry zaměstnanosti žen (o 2,8 procentního bodu na 65,6 %). V současné době tak činí podíl žen na celkové zaměstnanosti již 44,2 %, což je nejvyšší údaj za celé období od roku 1993.
 

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2016 snížil o 18,8 tis.

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 44,4 tis. osob a dosáhl 192,5 tis. Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 27,3 tis. na 101,9 tis.), tak počet nezaměstnaných mužů (o 17,1 tis. na 90,7 tis.). Pozitivní vývoj je důsledkem velkého poklesu počtu nezaměstnaných jeden rok a déle o 40,1 tis. na 74,8 tis. osob.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 4. čtvrtletí 2016 na 3,6 % a proti 4. čtvrtletí 2015 se snížila o 0,9 procentního bodu.

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a středoškoláci s maturitou (2,3 %). Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,7 procentního bodu na 3,9 %). Přes velké snížení (meziročně o 4,1 procentního bodu) zůstává míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká (18,7 %).
 

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 4. čtvrtletí roku 2016 činil jejich počet 127,1 tis. osob, tj. o 3,3 tis. méně než ve stejném období roku 2015. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 49,3 tis. osob.
 

____________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz

Kontaktní osoba: Marta Petráňová, tel.: 274054357, e-mail: marta.petranova@csu.gov.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Gabriela Strašilová
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2016 a predikce vývoje v roce 2016. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat/ termín ukončení předběžného zpracování: 19. 1. 2017 / 24. 1. 2017
Navazující internetový dokument: 250128-16 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil – čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 4. čtvrtletí 2016 (Zaměstnanost, nezaměstnanost - Publikace).
Termín zveřejnění další RI: 5. 5. 2017

Archiv