Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2015

Dobré zprávy z trhu práce

Kód: 250145-15

Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2015 zvýšila proti stejnému období roku 2014 o 82,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 70,2 % a meziročně vzrostla o 1,5 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 56,8 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 15,4 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,1 procentního bodu a činila 5,0 %.


Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 2. čtvrtletí 2015 proti 1. čtvrtletí 2015 zvýšil o 15,2 tis. osob.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 82,1 tis. (tj. o 1,7 %) na 5 044,3 tis. osob. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 2. čtvrtletím 2014 klesl o 15,1 tis. na 883,0 tis. a jejich podíl činil 17,5 %. Naopak počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev výrazně vzrostl proti 2. čtvrtletí 2014 o 97,2 tis. osob na 4 161,3 tis. osob a činil 82,5 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil významně v sekundárním sektoru (o 32,5 tis. oproti minulému roku, celkově 1 923,2 tis.) i v terciárním sektoru služeb (o 32,7 tis. osob, celkově 2 970,6 tis.). Překvapivě o 16,5 tis. osob vzrostl i počet osob v primárním sektoru (celkově 149,9 tis.).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 70,2 % a ve srovnání se 2. čtvrtletím roku 2014 vzrostla o 1,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,9 procentního bodu na 77,8 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla dokonce o 2,1 procentního bodu na 62,3 %.

V meziročním srovnání nadále docházelo k významnému růstu zaměstnanosti, kdy míra zaměstnanosti 15-64letých poprvé v historii měření od roku 1993 překročila hranici 70 %. Zlepšené podmínky na trhu práce se promítly především v dynamickém růstu míry zaměstnanosti žen, který též nemá v historii měření obdoby.

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2015 snížil o významných 26,0 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 261,8 tis. (z toho 139,1 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 56,8 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil více v ženské (o 31,5 tis.) než mužské populaci (o 25,3 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 15,4 tis. a dosáhl 122,2 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 46,7 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 2. čtvrtletí 2015 5,0 % a oproti minulému roku se snížila o 1,1 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,2 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (3,7 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,9 %), na druhé straně významně klesla v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (5,7 %).

Již v delším časovém období se významně snižuje míra nezaměstnanosti 15-64letých. Historicky nižší byla na vrcholu ekonomického růstu v krátkém období mezi 4. čtvrtletím 2007 a 4. čtvrtletím 2008, předtím byla nižší až v roce 1996.

Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2015 činil jejich počet 141,4 tis. osob, tj. o 4,3 tis. méně než ve stejném období roku 2014. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 52,4 tis. osob.

__________________________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@csu.gov.cz
Autoři analýzy: Bohuslav Mejstřík, Marta Petráňová

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2015 a predikce vývoje v první polovině roku 2015. Převážené výsledky na celkovou populaci ČR vycházejí z dat sčítání 2011.
Termín ukončení sběru dat/ termín ukončení předběžného zpracování:  16. 7. 2015 / 23. 7. 2015

Navazující internetový dokument: 250128-15 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - čtvrtletní údaje“ s definitivními výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2015 (Katalog produktů - Katalog 2014).
Termín zveřejnění další RI: 3. 11. 2015

Archiv