Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2016

V roce 2016 dosáhl odliv zisků do zahraničí 8,4 % HDP

Kód: 050057-16

Reálné příjmy domácností vzrostly v roce 2016 o 3,1 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 2,7 %. Důchody ze zisků náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v tomto roce 8,4 % HDP.


Nefinanční podniky: ziskovost ve 4. čtvrtletí se meziročně snížila

Míra zisku1 ve 4. čtvrtletí 2016 byla 49,7 %, což je o 1,5 p.b. méně než před rokem. Za snížením ziskovosti podniků stojí zejména navýšení mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 5,8 %. Míra investic2 se zvýšila meziročně o 1,9 p.b. a dosáhla 30,7 %.

Domácnosti: reálný příjem ve 4. čtvrtletí vzrostl o 2,1 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly ve 4. čtvrtletí meziročně o 2,1 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla mírně rychlejším tempem, tedy o 2,2 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 25 106 Kč, z toho 4 590 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 30 121 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 2,6 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 22 605 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů byla meziročně mírně nižší míra úspor9, a to 13,6 %. Naopak míra investic v sektoru domácností meziročně významně vzrostla a to na 10,3 %, což souviselo s rostoucími investičními výdaji na pořízení obydlí.


Nefinanční podniky v roce 2016: ziskovost se mírně snížila

Míra zisku1 v roce 2016 klesla na 50,2 %, což bylo o 1,2 p.b. méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR vysoce nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %.  Míra investic2 se proti roku 2015 mírně snížila o 0,4 p.b. a dosáhla 28,1 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2016

Míra zisku

49,1

52,2

49,6

49,7

50,2

Míra investic

26,8

26,4

28,3

30,7

28,1


Domácnosti v roce 2016: reálný příjem vzrostl o 3,1 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly proti roku 2015 o 3,1 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla o 0,4 p.b. pomalejším tempem, tedy o 2,7 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2016

Reálné příjmy

3,4

5,0

1,8

2,1

3,1

Reálná spotřeba (výdaje)

2,6

3,5

2,5

2,2

2,7

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 23 436 Kč, z toho 4 069 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl v roce 2016 hodnoty 28 386 Kč a oproti roku 2015 se reálně zvýšil o 3,4 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 21 295 Kč.

Míra úspor9 v roce 2016 dosáhla 12,1 % a byla o 0,1 p.b. vyšší než v roce 2015. Míra investic sektoru domácností v roce 2016 dosáhla 9,0 %.


Vztah k zahraničí v roce 2016: zisky ze zahraničních investic10 přesáhly 398 mld. Kč

Odliv důchodů do zahraničí v roce 2016 představoval 8,4 % HDP. Jenom ve formě dividend odteklo do zahraničí více než 288 mld. Kč, což souvisí s vysokou ziskovostí přímých zahraničních investic v ČR. 

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím dosáhlo 293,2 mld. Kč.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2016 o 3,9 %, a předstihl tak tempo růstu hrubého domácího produktu.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2016 o 3,5 %.

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP), a to z důvodu nových údajů za sektor vládních institucí. Zpřesnění nemělo významný dopad na tempo růstu HDP. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/hdp_cr.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
7.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
8.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
9.  
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.
10.   
Zisk ze zahraničních investic se skládá z vyplacených dividend a reinvestovaných zisků. Dividendy se vztahují k hospodářskému výsledku předchozího období, tudíž reinvestovaný zisk je doplňkem výsledku hospodaření běžného období a může dosahovat i záporných hodnot. V součtu tyto dvě složky představují zisk náležející zahraničním vlastníkům.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 20. března 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 30. června 2017 (Čtvrtletní sektorové účty za 1. čtvrtletí 2017)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 3. čtvrtletí roku 2016 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-13012017-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-13012017-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-27012017-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

Archiv