Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2018

Výdaje domácností rostly rychleji než jejich příjmy

Kód: 050057-18

Podle sezónně očištěných údajů reálně vzrostl v 1. čtvrtletí úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí o 4,2 % a reálná spotřeba na obyvatele o  5,5 %. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o  0,2 procentního bodu.


Nefinanční podniky: investice rostou

Míra zisku1 v 1. čtvrtletí byla 48,4 %, což je o 0,8 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 1,0 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 9,2 %. Míra ziskovosti tuzemských podniků zůstává i tak nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU dlouhodobě pohybuje okolo 40,0 %. Míra investic2 se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,2 p. b. a dosáhla 28,1 %. Meziročně vzrostla rovněž o 0,2 p. b.


Domácnosti:  reálná spotřeba na obyvatele v 1. čtvrtletí vzrostla o 5,5 %

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele3 reálně vzrostl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 4,2 %, meziročně o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla mezičtvrtletně rychlejším tempem, tedy o 5,5 %, meziročně rostla o 2,8 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 305 Kč6, z toho 4 383 Kč6 tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 31 576 Kč6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,9 %, meziročně o 6,7 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 22 922 Kč6.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor10, a to 8,4 %. Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,2 p. b. a dosáhla 9,3 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně vzrostl o 0,5 % a meziročně o 4,2 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/hdp_cr.

V souladu s revizní politikou byly zpřesněny roční národní účty, více naleznete na webových stránkách: https://apl.czso.cz/nufile/Komentar_29_06_2018.pdf. V návaznosti byly sladěny i příslušné čtvrtletní výstupy.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácností na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácností a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Sezónně neočištěný údaj.
7.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
8.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
9.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
10.   
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 22. června 2018
Internetové stránky ČSÚ: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 2. října 2018 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2018)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2017 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-06042018-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-06042018-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-27042018-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty, sezónně neočištěné): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

Archiv