Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2017

Rostly příjmy i výdaje domácností

Kód: 050057-17

Ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly reálné příjmy domácností o 2,6 % a reálná spotřeba na obyvatele o 2,9 %. Míra investic nefinančních podniků se meziročně zvýšila o 0,6 p.b.


Nefinanční podniky: rostly výdaje na mzdy a platy

Míra zisku1 ve 2. čtvrtletí byla 49,6 %, což je o 2,9 p.b. méně než před rokem. Snížení ziskovosti podniků souviselo s rostoucími mzdovými náklady, které se zvýšily meziročně o 9,4 %. I přesto zůstává míra ziskovosti českých podniků nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU ve 2. čtvrtletí dlouhodobě pohybuje okolo 39,0 %. Míra investic2 se zvýšila meziročně o 0,6 p.b. a dosáhla 28,1 %.


Domácnosti: reálný příjem ve 2. čtvrtletí vzrostl o 2,6 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,6 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla rychlejším tempem, tedy o 2,9 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 596 Kč, z toho 4 148 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 30 603 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 4,4 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 22 564 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů byla meziročně nižší míra úspor9, a to 10,9 %. Míra investic v sektoru domácností se meziročně téměř nezměnila a dosáhla 8,2 %.

 

Při sestavení sektorových účtů za 2. čtvrtletí 2017 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což nemělo dopad na tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 2. čtvrtletí meziročně o 4,7 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 2,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://csu.gov.cz/produkty/hdp_cr.

 

Poznámky:
1.   Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
2.  
Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
3.  
Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
4.  
Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
5.  
Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.
6.  
Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
7.  
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
8.  
Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
9.  
Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.
10.   
Zisk ze zahraničních investic se skládá z vyplacených dividend a reinvestovaných zisků. Dividendy se vztahují k hospodářskému výsledku předchozího období, tudíž reinvestovaný zisk je doplňkem výsledku hospodaření běžného období a může dosahovat i záporných hodnot. V součtu tyto dvě složky představují zisk náležející zahraničním vlastníkům.

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@csu.gov.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 20. září 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://csu.gov.cz/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 10. ledna 2018 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2017)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů nejsou sezónně očištěny, nelze je proto srovnávat mezičtvrtletně.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2017 jsou k dispozici na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-06072017-AP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-06072017-BP,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-28072017-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

Archiv