Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí

Kód: q-7231-10Mezičtvrtletní hodnocení:

Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 zvýšily o 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,0 %), ceny dovozu se zvýšily o 2,3 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 1,2 %).

Ve vývozních cenách rostly z významnějších skupin nejvíce ceny ostatních surovin o 10,4 %, chemikálií o 3,9 %, potravin o 2,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků se zvýšily o 0,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 4,4 %.

U dovozních cen rostly nejvýznamněji ceny minerálních paliv o 11,3 %, strojů a dopravních prostředků o 1,4 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,8 % a ceny polotovarů o 0,7 %. Ceny klesly pouze u skupin s nejmenší významností, a to ceny živočišných olejů o 1,4 % a ceny nápojů a tabáku o 0,7 %.

Hodnota směnných relací v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 klesla na 98,6 % (ve 4. čtvrtletí 2009 činila 99,8 %). Významnější negativní hodnoty zaznamenala minerální paliva (85,9 %), potraviny (97,8 %), průmyslové spotřební zboží (99,2 %) a stroje a dopravní prostředky s hodnotou 99,4 %. Naopak pozitivní hodnoty směnných relací z významnějších skupin dosáhly ostatní suroviny (108,9 %) a chemikálie (103,3 %).

Graf


Vývoj cen zahraničního obchodu významně ovlivňoval i kurz koruny k hlavním zahraničním měnám.
Do mezičtvrtletního indexu kurzu byly zahrnuty dvě nejvýznamnější měny z hlediska českého zahraničního obchodu, tedy EUR a USD. Mezičtvrtletní indexy kurzů CZK k těmto měnám byly váženy vahou, která těmto zahraničním měnám přísluší v indexu vývozních cen, resp. dovozních cen.

GrafZ výše uvedených ilustrací je patrné, že jak v případě vývozu, tak i dovozu, jsou ceny zahraničního obchodu vázány na kurzové vlivy. Tato vazba by samozřejmě byla ještě silnější u meziměsíčního porovnání, nicméně i u mezičtvrtletního indexu je tato vazba poměrně silná, jak ukazují grafy. Tento závěr je pochopitelný, protože kontrakty se zahraničními subjekty jsou zpravidla uzavírány na delší časové období a čím je období kontraktu delší, tím je vazba na kurzy silnější.

Z grafů je dobře vidět silné oslabení koruny k euru a dolaru v 1. čtvrtletí 2009, které se projevilo na růstu vývozních a dovozních cen. Naopak ve 2. čtvrtletí 2009 koruna k oběma měnám posílila a ceny zamířily dolů. Ceny klesaly i ve 3. čtvrtletí 2009, ale lehce zmírnily svůj pokles. Ve 4. čtvrtletí 2009 koruna vůči euru oslabila a vyhnala ceny vzhůru. V 1. čtvrtletí 2010 tento trend pokračoval, když koruna oslabila k dolaru (k euru mírně posílila), proto je u dovozu patrný vyšší růst cen, zatímco u vývozu se tempo růstu snížilo. Je to dáno tím, že u dovozu je větší podíl kontraktů vázaných na dolarovou měnu, vzhledem k dovozům ropy.

Meziroční hodnocení:

Vývozní ceny se v 1. čtvrtletí 2010 snížily o 6,6 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 3,5 %). Významněji klesly ceny minerálních paliv o 15,1 %, polotovarů o 11,9 %, ceny strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží shodně o 5,8 %. Rostly pouze ceny ostatních surovin o 17,9 % a ceny chemikálií o 1,2 %.

Dovozní ceny se v 1. čtvrtletí 2010 snížily o 4,5 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 5,7 %). Významněji klesly ceny ostatních surovin o 17,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 6,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 5,8 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 10,2 %.

Směnné relace meziročně v 1. čtvrtletí 2010 klesly na hodnotu 97,8 % (o 4,5 p.b. méně než ve 4. čtvrtletí 2009) a zamířily tak po pěti měsících do negativních hodnot – viz graf níže. Negativní hodnoty byly zaznamenány však jen u minerálních paliv (77,0 %) a polotovarů (93,1 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace u ostatních surovin (142,9 %), chemikálií (105,7 %) a průmyslového spotřebního zboží (100,7 %).

Graf


Jak bylo již uvedeno výše, na ceny zahraničního obchodu působí řada vlivů, mimo jiné i kurz koruny k zahraničním měnám. Tento vliv je významný a často rozhodující. Nejmarkantnější je v meziměsíčním vyjádření, velmi výrazný je i v mezičtvrtletním porovnání a podstatně ovlivňuje úroveň meziročních indexů cen zahraničního obchodu. V 1. čtvrtletí 2009 kurz koruny k euru a dolaru meziročně značně oslabil, což koresponduje s vysokým tempem růstu indexů cen zahraničního obchodu. Přestože ve 2. čtvrtletí 2009 zůstával kurz koruny slabý, dovozní ceny nerostly. To bylo způsobeno zejména vysokým meziročním snížením cen ropy, které se dokonce ve 3. čtvrtletí 2009 ještě více prohloubilo a proto dovozní i vývozní ceny klesly. Ve 4. čtvrtletí 2009 tento trend pokračoval. V 1. čtvrtletí 2010 kurz koruny k oběma měnám posílil a přiměl ceny k dalším poklesům. Vývoj čtvrtletních meziročních změn kurzů je patrný z následujícího grafu.

GrafMeziroční očištěné indexy cen zahraničního obchodu

ČSÚ experimentálně počítá měsíční indexy cen zahraničního obchodu očištěné o kurzové vlivy. Použitá metoda z řady praktických důvodů neumožňuje 100 % kurzové očištění (tj. ne všechny sledované realizace v cizích měnách jsou pro potřeby výpočtu indexů cen ZO i takto vykazovány -tento podíl činí do 30 %). Bylo však ověřeno, že i se vzrůstajícím podílem vykazování v cizích měnách zůstává měnový koš téměř konstantní. Dá se tedy konstatovat, že při plném kurzovém očištění by se rozdíly mezi publikovanými cenovými indexy a indexy cenově očištěnými dále zvětšily.

Graf


Z výše uvedeného grafu je patrné, že kurzový vliv působil významně na výši indexů cen vývozu. Ve sledovaném období od ledna 2008 jejich výši snižoval (koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posilovala). Po vyloučení kurzového vlivu by ceny vývozu ve všech měsících roku 2008 rostly. V rámci roku 2008 je zejména v červenci zřetelné, jak se silný kurz promítal do snížení cen vývozu. V 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 se situace obrátila a slabý kurz koruny působil na zvyšování indexu cen vývozu, a to zejména v 1. čtvrtletí 2009. V těchto čtvrtletích slabý kurz koruny zvyšoval vývozní ceny nebo snižoval jejich pokles. Tento trend trval i v průběhu 4. čtvrtletí 2009 s výjimkou prosince 2009, kde kurzový vliv index cen vývozu snižoval. Situace z prosince 2009 přetrvávala také v 1. čtvrtletí 2010.

Graf


Z výše uvedeného grafu vyplývá, že kurzový vliv působil významně rovněž na výši indexů cen dovozu. Ve sledovaném období do listopadu 2008 jejich výši snižoval. Po vyloučení kurzového vlivu by ceny dovozu od ledna 2008 do října 2008 rostly (v listopadu 2008 by se nezměnily). Shodně jako u vývozu je zde patrný silný kurzový vliv v červnu a červenci roku 2008, který se promítl do výrazného snížení cen dovozu. Naopak v prosinci 2008 kurzový vliv index cen dovozu zvyšoval, to bylo způsobeno oslabením koruny k dolaru (k euru koruna mírně posílila). Tento trend pokračoval taktéž v prvních třech čtvrtletích roku 2009, kdy slabý kurz koruny zvyšoval index dovozních cen nebo snižoval jeho pokles. Ve 4. čtvrtletí 2009 se situace obrátila, když v listopadu a prosinci 2009 kurz koruny index cen dovozu snižoval. Tento trend trval i v 1. čtvrtletí 2010. V únoru a březnu 2010 můžeme dokonce pozorovat, že by očištěný index rostl.

Graf

Graf


Z výše uvedeného grafu je patrné, že kurzový vliv v období od ledna 2008 do září 2008 meziroční směnné relace zvyšoval, od října 2008 je snižoval a od října 2009 kurzový vliv směnné relace opět zvyšoval. Je to proto, že v měnovém koši je dolarový podíl vyšší u dovozu než u vývozu. V předchozím grafu Měsíční kurzy je vidět, že v listopadu a v prosinci 2008 koruna vůči euru ještě posilovala, ale vůči dolaru již oslabovala. Od ledna 2008 se směnné relace držely v negativních hodnotách, v listopadu 2008 se směnné relace přehouply do pozitivních hodnot, kde zůstaly až do listopadu 2009. Ve 4. čtvrtletí 2009 vlivem silnější koruny začaly směnné relace klesat a dostaly se opět do negativních hodnot.

Jak by se však vyvíjela hodnota směnných relací, pokud by ze sledování byla vyloučena skupina minerální paliva?

GrafZ výše uvedeného grafu můžeme pozorovat, že minerální paliva snižovala celkovou hodnotu meziročních směnných relací od ledna 2008 do října 2008. Naopak od listopadu 2008 do listopadu 2009 minerální paliva působila na zvyšování směnných relací. Nejvíce patrné je to právě ve druhém a třetím čtvrtletí 2009. Ve 4. čtvrtletí 2009 se situace začala obracet a v prosinci 2009 minerální paliva už směnné relace znovu snižovala. Souvisí to pochopitelně s vývojem cen na světových trzích, zejména ropy. Dovozní ceny, které mají proti cenám vývozním vyšší podíl surovin, reagují citlivěji na cenové turbulence, takže při růstu cen surovin se směnné relace zpravidla snižují a naopak při poklesu cen surovin směnné relace rostou.

Závěrečná tabulka uvádí publikované neočištěné indexy cen zahraničního obchodu.

Tab. Indexy cen vývozu a dovozu v 1. čtvrtletí 2010Zpracoval: Ing. Vladimír Klimeš, odbor statistiky cen
Ředitel odboru: RNDr. Jiří Mrázek, tel. 274 052 533Archiv