Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Pohyb obyvatelstva - rok 2014

Populace rostla přirozenou měnou i stěhováním

Kód: 130080-14

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2014 vzrostl o 25,9 tisíce na 10 538,3 tisíce k 31. 12. 2014. Do kladných čísel se po roce vrátila bilance přirozené měny i saldo zahraničního stěhování. Meziročně se zvýšil počet živě narozených, sňatků a přistěhovalých, naopak se snížil počet zemřelých, rozvodů, potratů a vystěhovalých.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky během roku 2014 zvýšil o 25,9 tisíce na 10 538,3 tisíce. Šlo o nejvyšší přírůstek po roce 2010. Převažovali jak živě narození nad zemřelými (o 4,2 tisíce), tak přistěhovalí nad vystěhovalými (o 21,7 tisíce). Pokračoval však proces stárnutí obyvatelstva, když vzrostl průměrný věk obyvatel (o 0,2 na 41,7 let) i podíl seniorů ve věku 65 a více let (na 17,8 %).

Počet živě narozených dětí se podle předběžných údajů meziročně zvýšil o 3,1 tisíce na 109,9 tisíce. Jde o nejvyšší počet za poslední čtyři roky. To se projevilo i v úrovni plodnosti, která byla podle předběžných výsledků 1,53 dítěte na jednu ženu, zatímco v roce 2013 byla 1,46. Průměrný věk žen při narození dítěte přitom zůstal na úrovni 29,9 let. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 29-31 let. Nadále pokračoval růst podílu dětí narozených mimo manželství, a to ve všech pořadích. V úhrnu mezi roky 2013 a 2014 vzrostl ze 45,0 na 46,7 %.

V průběhu roku 2014 zemřelo podle předběžných údajů 105,7 tisíce osob, nejméně za posledních šest let. Jde o odraz nízkého počtu zemřelých v prvních měsících roku, které se obešly bez větších epidemií respiračních chorob. Do jednoho roku věku zemřelo 263 dětí, kojenecká úmrtnost tak byla historicky nejnižší na úrovni 2,4 na tisíc živě narozených. Nízký počet zemřelých vedl ke zvýšení naděje dožití při narození, podle předběžných výsledků meziročně o cca 0,5 roku (ze 75,2 let pro muže a 81,1 let pro ženy v roce 2013).

Počet sňatků uzavřených v roce 2014 byl o 2,1 tisíce vyšší než v roce 2013, který zůstal rokem s historicky nejnižším počtem uzavřených manželství. Celkem v roce 2014 vstoupilo do manželství 45,6 tisíce mužů a žen. Nejsilnější byl na počet sňatků měsíc srpen (8,8 tisíce), neboť v něm bylo pět sobot, které volí snoubenci pro sňatek zdaleka nejčastěji. Druhý na sňatky nejbohatší měsíc byl červen (8,5 tisíce). Celkem 67,5 % novomanželských párů tvořily dvě dosud svobodné osoby. Při prvním sňatku bylo ženichům nejčastěji 29 let a nevěstám 27 let.

Podle předběžných údajů skončilo v roce 2014 rozvodem 26,8 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce 2013. Nejčastěji nastal rozvod po šesti letech manželství a týkal se nejvíce mužů a žen ve věku 39-40 let. Rozvodů manželství s nezletilými dětmi bylo 57 % z celkového počtu, žilo v nich 23,1 tisíce dětí. Úroveň rozvodovosti se podle předběžných údajů meziročně mírně snížila ze 47,8 na 46,7 %. Průměrná délka trvání manželství při rozvodu vzrostla o 0,1 na 13,1 roku.

Počet potratů byl v roce 2014 o 0,7 tisíce nižší než v roce 2013. Celkem bylo evidováno 37,0 tisíce potratů, z toho 13,9 tisíce bylo samovolných, 21,9 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT) a u 1,2 tisíce případů šlo o ukončení mimoděložního těhotenství. Meziroční pokles v počtu událostí zaznamenaly UPT (o 0,8 tisíce), samovolných potratů bylo mírně více (o 149). Zastoupení UPT na celkovém počtu potratů tak bylo vůbec nejnižší (59,2 %) od roku 1958, kdy byly povoleno jejich provádění na žádost ženy.

Zahraničním stěhováním narostl počet obyvatel České republiky v roce 2014 o 21,7 tisíce osob. Počet přistěhovalých byl 41,6 tisíce, nejvyšší po roce 2008, a počet vystěhovalých 20,0 tisíce, o 10,9 tisíce nižší než v roce 2013. V obou směrech migrace převládali občané Ukrajiny. Mezi imigranty byli dále nejčastěji Slováci a Rusové, mezi vystěhovalými občané ČR a Vietnamu. Saldo zahraničního stěhování bylo nejvyšší s občany Slovenska (5,6 tisíce), Ukrajiny (4,0 tisíce) a Ruska (3,1 tisíce). Saldo stěhování občanů ČR bylo v roce 2014 záporné (-0,8 tisíce).

 

Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 4. března 2015

Navazující datová sada: 130062-14 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (4. čtvrtletí 2014)
/produkty/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2014-84porn4zph
Termín zveřejnění další RI: 12. června 2015
 

Archiv