Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Rodinné účty

Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situaci na trhu) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z žádných jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě a také pro mezinárodní srovnání.

Samotné šetření má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. V roce 2016 proběhla významná reforma Statistiky rodinných účtů na nový způsob zjišťování dat založený na náhodném výběru domácností.

Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a od roku 2017 je navázána na výběrové šetření Životní podmínky (SILC). V terénu ji zajišťují zkušení tazatelé krajských správ ČSÚ.
 

Výběr zpravodajských domácností

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena při šetření Životní podmínky (SILC).

Výběr domácností pro rok 2024 zahrnuje více než 3 000 domácností, které mají pevně přidělená referenční období, rovnoměrně rozložená do období celého roku tak, aby byla z hlediska výdajů domácností co nejlépe podchycena sezónnost.
 

Obsah šetření – na co se ptáme?

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti ve sledovaném období, doplněné údaji o složení domácnosti, o domě či bytě a vybavení domácnosti, o domácím hospodářství a dále údaji o pravidelných platbách (jako jsou náklady na bydlení, výdaje za dopravu, vzdělávání, sport, pojištění a finanční produkty a další pravidelné platby). Také se ptáme na aktuální peněžní příjmy a jejich zdroje. 

Každodenní údaje o výdajích všech členů domácnosti a jednotlivých nákupech zapisuje domácnost do přehledného deníku po dobu 8 po sobě jdoucích kalendářních týdnů (resp. do dvou deníků po dobu dvakrát 4 týdny), který je členěn do několika bloků po jednotlivých dnech a týdnech. Součástí deníku jsou i „kapsičky“, do nichž může domácnost shromažďovat účtenky z jednotlivých nákupů a z podniků veřejného stravování, také jízdenky, vstupenky do kulturních zařízení nebo na vzdělávací akce či jiné doklady, ze kterých však musí být zřejmé, o jaké zboží či službu se jedná. Uchovávání účtenek výrazně ušetří domácnosti práci, protože je pak není třeba přepisovat do deníku.
 

Finanční odměna

Účast domácnosti v tomto šetření je spojena s finanční odměnou, která je vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. Výše odměny za oba dva řádně vyplněné, pečlivě vedené a odevzdané deníky činí 2 600 Kč pro domácnost. Uvedená částka je snížena o 15% srážkovou daň.
 

Průběh šetření

Vzhledem k povaze šetření navštíví tazatel osobně vybranou domácnost nejméně 3x, vždy po vzájemné domluvě termínu. Nejprve si tazatel dohodne úvodní schůzku, při níž vysvětlí domácnosti principy vzájemné spolupráce, vysvětlí význam šetření SRÚ, informuje o možnosti obdržet finanční odměnu a nabídne domácnosti také přehled o hospodaření domácnosti (tj. strukturu jejich výdajů) coby konkrétní výsledek zpracovaných dat.

V případě projevení zájmu o účast v šetření SRÚ sepíše tazatel s některým členem domácnosti dohodu o provedení práce mezi ním a ČSÚ.

V rámci 1. návštěvy v domácnosti vyplní tazatel úvodní dotazník SRÚ, který se skládá ze dvou hlavních částí – údajů o složení domácnosti (Dotazník A) a dotazníku za domácnost (Dotazník B). 

Po úvodním rozhovoru tazatel předá domácnosti dva tištěné deníky pro podrobný a chronologický zápis výdajů a ukládání účtenek. 

Při druhé návštěvě, po skončení prvního čtyřtýdenního referenčního období, tazatel vyzvedne v domácnosti první deník, zkontroluje čitelnost vložených účtenek a přeptá se na úplnost záznamů o výdajích, včetně všech pravidelných měsíčních plateb dle výpisu z úvodního rozhovoru. Současně zodpoví případné dotazy a nejasnosti ze strany respondenta.

Při třetí návštěvě, po skončení druhého čtyřtýdenního referenčního období, tazatel obdobně vyzvedne druhý deník a případně došetří informace k vybraným položkám z prvního Deníku či účtenek, které nebyly dostačující pro zpracovatele ke správnému zakódování do mezinárodní klasifikace COICOP.

Na závěr tazatel informuje domácnost o termínu vyplacení finanční odměny, zeptá se domácnosti, zda má zájem o zaslání výsledku výdajů jejich domácnosti a poděkuje za účast v šetření.

Oba vyzvednuté deníky vždy tazatel doručí na krajskou správu ČSÚ k dalšímu pořízení a zpracování dat.

Jednotlivé výdajové položky jsou v rámci elektronického zpracování dat následně zatříděny podle mezinárodní klasifikace COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský gestor statistiky rodinných účtů
Ivana Víšková
T: 737 280 881
E: ivana.viskova@csu.gov.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
T: 585 731 511
E: infoservisolom@csu.gov.cz