Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Naděje dožití ve Středočeském kraji v roce 2023

6. června 2024

V období let 20222023 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 76,64 let, což bylo o 4,61 roků více než v letech 20012002, kdy činila 72,03 let. V případě žen byl nárůst naděje dožití nižší, během tohoto období se její hodnota zvýšila ze 78,40 let na 82,55 roků (tj. o 4,15 roků). Z mezikrajského pohledu byla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů osmá nejvyšší,  u žen zaujímal kraj šesté místo. V porovnání s rokem 2002 byl nárůst naděje dožití mužů ve Středočeském kraji mezi všemi kraji republiky čtvrtý nejvyšší, u žen pak druhý nejvyšší. Naděje dožití jak u mužů, tak u žen byla v letech 20222023 vyšší, než kolik činila v období 20182019 (o 0,32 u mužů a o 0,67 let u žen), kdy ještě nebyla úmrtnost zasažena zvýšenou úmrtností na onemocnění covid-19.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví.

Zatímco v období let 2001–2002 dosáhla naděje dožití při narození ve Středočeském kraji u mužů 72,03 let, v období 2022–2023 byla o 4,61 roků vyšší a činila 76,64 let. U žen byl její nárůst nižší, naděje dožití žen se během tohoto období zvýšila o 4,15 roků, a to ze 78,40 na 82,55 let. Ve sledovaném období se tak snížil rozdíl mezi nadějí dožití při narození mužů a žen z 6,37 na 5,90 roků.

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2001 a 2023Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji mezi roky 2001 a 2023

Zatímco pro celou Českou republiku jsou tabulky publikovány za každý rok zvlášť (nejaktuálněji za rok 2023), v případě menších územních celků jsou z důvodu vyloučení nahodilých vlivů zpracovány za delší časové období. V případě krajů se jedná o dvouleté období (nejnověji 2022–2023).

Příznivější vývoj naděje dožití ve srovnání s celou republikou byl zaznamenán ve Středočeském kraji u mužů, u nichž docházelo také k rychlejšímu snižování rozdílu mezi krajskou a celorepublikovou hodnotou než v případě žen. Krajská hodnota naděje dožití mužů převyšuje hodnotu za celou Českou republiku od roku 2010, zatímco v případě žen je naděje dožití při narození ve Středočeském kraji vyšší v porovnání s celorepublikovou hodnotou zaznamenávána až od roku 2022.

V následující tabulce je možné nalézt hodnoty naděje dožití ve Středočeském kraji pro jednotky věku. V tabulce je uveden počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá při zachování úmrtnostních poměrů z let 2022–2023.

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2022–2023

Tab. 2: Naděje dožití podle věku a pohlaví ve Středočeském kraji v letech 2022–2023

 

mezikrajském srovnání hodnot naděje dožití při narození si stojí středočeské ženy lépe než muži. Na žebříčku krajů zaujímaly ženy v období let 2022–2023 šesté místo a naděje dožití byla mírně vyšší než celorepublikový průměr. V případě naděje dožití mužů se také jednalo o hodnotu mírně nad celorepublikovým průměrem, v období let 2022–2023 se Středočeský kraj zařadil na osmé místo.

Nejvyššího věku se mají šanci dožít muži v hlavním městě Praze (78,20 let) a v Královéhradeckém kraji (77,71 roků), nejméně pak v Ústeckém (74,55 let) a Moravskoslezském (74,84 roků) kraji. Nejdelší střední délka života žen byla zaznamenána také v hl. m. Praze (83,85 let) a v Jihomoravském kraji (83,09 roků), na opačné straně se umístily kraje Ústecký (80,38 let) a Karlovarský (81,06 roků).


Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2023Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve Středočeském kraji a České republice v letech 2001–2023

 
Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2022–2023
 Graf 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích České republiky v letech 2022–2023

 

Další informace obsahuje publikace:
Úmrtnostní tabulky – 2022–2023

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz