Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Roční finanční ukazatele v odvětví obchodu - Metodika

Metodika časových řad ročních finančních ukazatelů


I. Základní vymezení sledovaného odvětví

Časové řady obsahují data vybraných ukazatelů ekonomických subjektů zařazených dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel.

Bližší informace o Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) naleznete na adrese:
https://csu.gov.cz/klasifikace

 

II. Zdroje dat

1. Statistická zjišťování. Zdrojem dat je roční strukturální šetření ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (P5-01) doplněné o informace z administrativních zdrojů. Šetření P4-01 (malých ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví), které bylo zdrojem dat za fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku pro roky 2005 - 2009, bylo od roku 2010 zrušeno a data za fyzické osoby jsou modelována na základě administrativních dat.

Bližší informace o šetření P5-01 naleznete na adrese
https://csu.gov.cz/vykazy/p-5-01-rocni-vykaz-ekonomickych-subjektu-vybranych-produkcnich-odvetvi_psz_2022

2. Administrativní zdroje dat, přebírané údaje. V rámci zpracování úlohy P5-01 jsou využívány:

- Informace z Generálního finančního ředitelství – Daň z příjmu (PO & FO) – daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob

- Informace z Generálního finančního ředitelství – Daň z přidané hodnoty

- ČSSZ – Registr pojištěnců – údaje z České správy sociálního zabezpečení.


III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

1. Základní a výběrový soubor

Základní soubor (ZS) pro šetření P5-01 tvoří právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku.

Výběrový soubor (VS) tvoří jednotky, které vyplňují statistický výkaz. Zda bude jednotka zařazena do výběrového souboru, záleží na její převažující činnosti a velikosti měřené počtem zaměstnanců, výší tržeb a velikostí aktiv. Výběrový soubor se dělí na tři části:

1.      Část plošného výběru, která je šetřena vyčerpávajícím způsobem, tj. aktivní ekonomické jednotky s parametry pro plošný výběr automaticky spadají pod výkaznickou povinnost. Jedná se o jednotky, jejichž absence ve výběrovém souboru by mohla snížit validitu údajů na úrovni určitého odvětví, případně velikostní skupiny. Plošná část VS podléhá v průběhu sledovaného období aktualizaci.

2.      Část 100% výběru, pod kterou spadají výběrová strata (zjednodušeně skupina subjektů se stejnou ekonomickou činností a velikostí dle počtu zaměstnanců), jejichž vysoká obsazenost je důležitá pro korektní průběh dopočtů a podobu konečných výstupů. Část 100% výběru se v průběhu sledovaného období neaktualizuje.

3.      Část stratifikovaného náhodného výběru, kam náleží jednotky menší velkosti, které nesplňují podmínky pro plošný nebo 100% výběr.

Rozdělení na výše popsané části je platné pro VS všech let časové řady, ale hranice mezi nimi byly v jednotlivých letech rozdílné.

Pro rok 2022 plošná část zahrnuje jednotky s 50 a více zaměstnanci, pokud mají roční obrat 200 a více mil. Kč nebo aktiva netto 100 a více mil. Kč, jednotky s méně než 50 zaměstnanci, pokud mají roční obrat 370 a více mil. Kč nebo aktiva netto 800 a více mil. Kč, jednotky s aktivy netto 100 a více mil. Kč a zároveň s ročním obratem 200 a více mil. Kč, jednotky s finančními aktivy 300 a více mil. Kč, jednotky s aktivy netto 300 a více mil. Kč., jednotky s dlouhodobým hmotným majetkem 100 a více mil. Kč, jednotky s dlouhodobým nehmotným majetkem 20 a více mil. Kč a všechny veřejné nefinanční podniky.

2. Dopočty a odhady nešetřené části souboru

Rozsáhlá reforma statistického zjišťování (jejíž součástí byl přechod z klasifikace OKEČ na klasifikaci CZ-NACE) přinesla i změny v systému dopočtů. Výrazně se rozšířilo využívání administrativních dat pro tvorbu celkových odhadů. Od roku 2008 se pro odhady nepoužívá metoda vážení, ale metoda imputace, tzn. každé jednotce (s 20 a více zaměstnanci) nebo skupině jednotek (s 0-19 zaměstnanci) se na základě vývoje v totožném stratu a informací z administrativních zdrojů dopočte dle předem definovaných vztahů mezi ukazateli požadovaná struktura dat.

V rámci ročního šetření P5-01 se dopočty používají v následujících případech:

1.      Úplná nonresponse. Dopočítávají se data jednotkám z výběrového souboru, které nepředložily výkaz. Pro dopočet se využijí známé údaje z administrativních zdrojů, popřípadě z jiných statistických zjišťování.

2.      Částečná nonresponse. Tento případ nastává v okamžiku, kdy jednotka ve vysoké kvalitě vyplnila část výkazu a zbytek je nutno dopočítat. Typickým příkladem částečné nonresponse u výkazu P5-01 jsou některé organizační složky zahraničních společností, které jsou schopny pravdivě vykázat výnosy a náklady dosahované na území ČR, ale objem aktiv/pasiv nejsou schopny odlišit od celku zahraniční matky. Dalším důvodem využití metody částečné nonresponse je dopočet jednotek obeslaných sestavou výkazu P5-01 se zjednodušenou strukturou.

3.      Odhad nešetřené části základního souboru. Data jsou odhadnuta s pomocí vývoje jednotek ve výběrovém souboru a informací z administrativních zdrojů.

 

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Počet aktivních podniků je počet podniků, které byly alespoň po část daného roku aktivní.

Zaměstnané osoby zahrnují evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, počet pracujících podnikatelů a pomáhajících rodinných příslušníků, pro které je činnost ve firmě hlavním zaměstnáním, osoby zaměstnávané na dohody přepočtené na plný úvazek dle odpracovaných hodin.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců je roční aritmetický průměr počtu osob v pracovním poměru k zaměstnavateli. Přepočtený počet zohledňuje velikost pracovního úvazku.

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje mzdu bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance (fyzickou osobu nebo přepočteného) za měsíc.

Čistý obrat (Výnosy celkem) zahrnují tržby z prodeje výrobků a služeb a za prodej zboží, tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, jiné provozní výnosy, výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly, výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku, výnosové úroky a podobné výnosy a ostatní finanční výnosy.

Tržby z prodeje výrobků a služeb a za prodej zboží jsou součtem tržeb z prodeje výrobků a služeb a tržeb za prodej zboží.

Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou tržby za podnikem vyrobené výrobky a poskytnuté služby.

Tržby za prodej zboží jsou tržby za produkty nakoupené za účelem prodeje.

Ostatní provozní výnosy zahrnují tržby z prodaného dlouhodobého majetku, z prodaného materiálu, jiné provozní výnosy (např. pokuty, penále a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek, výnosy z odepsaných pohledávek, výnosy z licenčních poplatků, dotace na úhradu nákladů, kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících).

Výkony včetně obchodní marže zahrnují tržby z prodeje výrobků a služeb, obchodní marži, změnu stavu zásob vlastní činnosti (+/-) a aktivaci materiálu, zboží, služeb a dlouhodobého majetku (-).

Náklady celkem zahrnují náklady vynaložené na prodané zboží, spotřebu materiálu a energie a náklady na služby, změnu stavu zásob vlastní činnosti (+/-), aktivaci (-), osobní náklady, úpravy hodnot v provozní oblasti (+/-), ostatní provozní náklady, náklady vynaložené na prodané podíly, náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem, úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti (+/-), nákladové úroky a podobné náklady, ostatní finanční náklady, daň z příjmů a převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-).

Spotřebu materiálu a energie a náklady na služby tvoří spotřebované nákupy (bez nákladů na prodané zboží) a služby. Spotřebované nákupy představují hodnotu nakoupeného a již spotřebovaného materiálu, energie a neskladovatelných dodávek (např. voda pro technologické účely, elektřina a voda k rozvodným účelům). Služby představují hodnotu nakoupených externích služeb (opravy a udržování, cestovné, přepravné, nájemné apod.), tj. výkonů od ostatních jednotek. Ukazatel „Spotřeba materiálu a energie a náklady na služby“ je obsahově shodný s ukazatelem „Výkonová spotřeba“ v dřívějším pojetí.

Náklady vynaložené na prodané zboží jsou náklady související s pořízením prodaného zboží v návaznosti na ocenění úbytku prodaného zboží.

Ostatní provozní náklady zahrnují zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu, daně a poplatky, rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období (+/-) a jiné provozní náklady (např. dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupené pohledávky, odepsané pohledávky, pojistné, licenční poplatky).

Osobní náklady zahrnují mzdové náklady včetně nákladů na dohody o pracovní činnosti
a provedení práce, odměny členům orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a sociální náklady.

Mzdy bez OON zahrnují základní mzdy a platy zaměstnanců v pracovním poměru (mzdový tarif, platový tarif, smluvní mzdu), příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu.

Obchodní marže je rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na prodané zboží. Procentní vyjádření je podíl obchodní marže na tržbách za zboží.

Přidaná hodnota je rozdíl mezi výkony vč. obchodní marže a spotřebou materiálu, energie
a nákladů na služby.

Výsledek hospodaření běžného účetního období
je vypočten jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady.

Aktiva netto představují stav majetku v podobě stálých, oběžných a ostatních aktiv k poslednímu dni sledovaného roku. Stav netto = stav brutto mínus korekce, tj. bez oprávek a opravných položek. Stálá aktiva jsou tvořena hodnotou dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku. Oběžná aktiva tvoří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky. Ostatní aktiva představují časové rozlišení a pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý nehmotný majetek (netto) představuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill (+/-), jiný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek (netto) představuje pozemky, stavby vč. budov, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo
a tažná zvířata, jiný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-).

Dlouhodobý finanční majetek (netto) představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru. Tento finanční majetek se drží déle než 12 měsíců. Zahrnuje dlouhodobé investiční cenné papíry a podíly, dlouhodobé půjčky, termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok.

Zásoby bez poskytnutých záloh (netto) zahrnují materiál, nedokončenou výrobu
a polotovary, výrobky, zvířata a zboží bez poskytnutých záloh.

Pohledávky (netto) vyjadřují hodnotu, na jejíž plnění má podnik nárok od svých dlužníků. Zahrnují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky - bez oprávek a opravných položek k dlouhodobému majetku, zásobám, finančnímu majetku a pohledávkám.

Pasiva představují stav vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv. Do vlastního kapitálu se zahrnují základní kapitál, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-), ážio
a kapitálové fondy (+/-), rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let (+/-), výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
a položka rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-). Do cizích zdrojů patří rezervy
a dlouhodobé a krátkodobé závazky. Do ostatních pasiv se zahrnuje časové rozlišení.

Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-), ážio
a kapitálové fondy (+/-), rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let (+/-) a výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
a položku rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-).

Závazky vyjadřují hodnotu, kterou podnik bude muset vypořádat se svými věřiteli. Zahrnují dlouhodobé a krátkodobé závazky, tj. vydané dluhopisy, závazky k úvěrovým institucím, přijaté zálohy, závazky z obchodních vztahů, krátkodobé směnky k úhradě, závazky k ovládané nebo ovládající osobě a závazky ostatní. Nezahrnují se závazky daňové včetně odložených daňových závazků, dluhy za zdravotní pojištění, k zaměstnancům a závazky z pronájmu a z koupě podniku.

Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku znamená pořízení (koupí, vytvořením ve vlastní režii, technickým zhodnocením) dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků a ložisek nerostných surovin a majetku najatého na finanční leasing a dlouhodobého nehmotného majetku. Do hodnoty pořízeného majetku se zahrnuje pořízení vč. dotací a bez záloh. Ukazatel nezahrnuje bezúplatné nabytí a převzetí včetně nepeněžních vkladů.

Pozn.: Případné nesoulady mezi propočtenými ukazateli nebo jejich součty mohou vyplývat ze zaokrouhlení.

 

V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování a opravením chybně vykázaných dat.

Spolu s uveřejněním dat roku 2022 byla zrevidována data za rok 2021. Kromě zahrnutí pozdě došlých dotazníků do zpracování a oprav chybně vykázaných dat byl upraven systém dopočtů tak, že jsou administrativní data využita v širším rozsahu.


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Meziroční srovnatelnost dat je ovlivněna organizačními změnami, změnami převažující činnosti, legislativními změnami, změnami účetních postupů a v neposlední řadě využíváním nových administrativních zdrojů.

Data v letech 2005 – 2007 byla zjišťována dle klasifikace OKEČ a s odlišnou metodikou dopočtů (nebyly využívané administrativní zdroje dat), data těchto let za vybraná odvětví byla zpětně přepočtena dle klasifikace CZ-NACE, z uvedených důvodů však nejsou metodicky zcela srovnatelná s daty následujících let. Tato data je možné najít v archivu ČSÚ.

https://csu.gov.cz/produkty/malavfucr_2005_2007

Na základě novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. (platná od 1. 1. 2016) o účetnictví bylo provedeno zpětné přepočítání. Ukazatele výnosy celkem, náklady celkem, ostatní provozní výnosy, ostatní provozní náklady a závazky byly za roky 2008 – 2015 přepočítány do metodiky roku 2016.

Se zpracováním údajů za rok 2022 byla provedena i revize údajů za rok 2021. Revize primárně souvisí se zpřesněním odhadu ukazatelů statistiky práce a mezd díky širšímu využití dostupných administrativních dat z České správy sociálního zabezpečení a Generálního finančního ředitelství. Revize se nejvýrazněji projevila v kategorii mikro a malých ekonomických subjektů a ovlivnila následující ukazatele: Průměrný evidenční počet zaměstnanců, Průměrný ev. počet zaměstnanců - přepočtený, Zaměstnané osoby, Mzdy bez ostatních osobních nákladů (OON), OON, Průměrná mzda na zaměstnance v evidenčním počtu a Průměrná mzda na přepočtené zaměstnance.

V důsledku provedené revize nejsou údaje za výše uvedené ukazatele za roky 2021 a 2022 plně srovnatelné s údaji publikovanými v časové řadě do roku 2020.

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Výsledky ročního šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních, respektive měsíčních šetření. Měsíční a čtvrtletní údaje jsou publikovány v termínech, kdy podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období, a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady a nejsou k dispozici veškeré administrativní zdroje využitelné v dopočtech ročních dat.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast strukturálních statistik je v rámci Evropské unie platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.

Ukazatele zasílané do Eurostatu jsou mezinárodně metodicky srovnatelné.

VII. Sezónní očišťování

V rámci ročních časových řad se sezónní očišťování neprovádí.

 

VIII. Zveřejňování údajů

Časové řady obsahují data za právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění. Zahrnuty jsou pouze subjekty hospodařící za účelem zisku. Časové řady neobsahují data za subjekty patřící do nepodnikatelské sféry (organizační složky státu, příspěvkové organizace částečně financované ze státního či územních rozpočtů a neziskové organizace).

Časové řady obsahují data vybraných ukazatelů ekonomických subjektů zařazených dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel.

Tabulky pokrývají data za sekci celkem, která se dále dělí dle dvoumístného kódu CZ-NACE (oddílů). Jsou zveřejňovány také vybrané tabulky dle třímístného kódu CZ-NACE (skupin)
a čtyřmístného kódu CZ-NACE (tříd).

Časové řady jsou rozděleny do souborů:

Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Oddíl 45 – Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

Oddíl 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel

Oddíl 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel

Zveřejněna je také tabulka s celkovými tržbami v maloobchodě dle třímístného kódu
CZ-NACE a tabulka vybraných ukazatelů maloobchodních podniků s 250 a více zaměstnanci.

Data jsou zveřejňována jednou ročně na adrese:

https://csu.gov.cz/produkty/1-malavfucr_b

Data jsou zasílána do Eurostatu, kde je lze nalézt na adrese:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_NA_DT_R2/default/table?lang=en&category=sbs.dt.sbs_na_dt


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2152&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1197&from=CS

National Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS)
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/sbs_essbs21_cz.htm
(pouze anglicky)


X. Značky použité v tabulkách

- ležatá čárka na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x ležatý křížek na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů

0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky

i. d. individuální data