Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření o zdraví (EHIS)

Vysoký krevní tlak a bolesti v oblasti bederní nebo krční páteře jsou nejčastější chronické nemoci u mužů i u žen v Česku. Léky na předpis užívá více než polovina lidí ve věku 15 a více let. Alespoň jednou týdně sportuje třetina obyvatel. Pětina denně kouří a podobný podíl osob trpí obezitou. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!

Výběrová šetření o zdraví mají v Česku dlouholetou tradici a provádí se již od roku 1993, od roku 2008 pak podle jednotné evropské metodiky. Jejich prostřednictvím získáváme cenné informace, které není možné zjistit z jiných zdrojů. Tyto údaje pomáhají doplnit běžně sbíraná data o fungování zdravotnického systému a využívání zdravotní péče. Informace získané od našich spoluobčanů mají proto pro nás mimořádný význam a za vaši ochotu odpovídat vám děkujeme.
 

O šetření

Šetření EHIS proběhlo v Česku naposledy v roce 2019, kdy se ho zúčastnilo necelých 8 tisíc respondentů ve věku 15 a více let. Otázky se zaměřovaly nejen na zdravotní stav, ale také na využívání zdravotní péče (návštěvy lékařů, hospitalizace) a na vybrané aspekty životního stylu úzce souvisejících se zdravím (konzumace ovoce a zeleniny, pohybové aktivity či kouření). Hlavním koordinátorem zjišťování byl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který ho prováděl ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
 

K čemu slouží výsledky?

EHIS je celoevropské výběrové šetření u domácností, které se koná každých 6 let. Jednotná evropská metodika, která je využívána, umožňuje výsledky srovnávat s ostatními státy EU, a získat tak přehled o zdravotním stavu české populace v mezinárodním kontextu. Zjištěné údaje slouží jako podklad pro tvorbu národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Napomáhají také odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému, kdy je důležité znát počet osob s omezenou soběstačností v populaci.
 

Jak šetření probíhalo?

Školení tazatelé a tazatelky ČSÚ navštívili vybranou domácnost, s jejími členy prošli dotazník a zaznamenali jejich odpovědi. Sběr dat v rámci EHIS probíhal od července 2019 až do konce prosince 2019. Po jeho ukončení ČSÚ ve spolupráci s ÚZIS ČR hromadně zpracoval odpovědi všech účastníků a postupně zveřejňuje výsledky.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Vybrané údaje ze šetření EHIS 2019 byly zveřejněny v článcích v časopise Statistika&My:

Zpráva o zdraví a nemocech | Statistika&My (statistikaamy.cz)

Zpráva o soběstačnosti seniorů | Statistika&My (statistikaamy.cz)

Během pandemie rostl zájem o rotopedy a běžecké pásy | Statistika&My (statistikaamy.cz)

Další údaje jsou dostupné ve Statistické ročence 2020:
https://csu.gov.cz/produkty/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2020
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které se tazatelé při výběrových šetřeních u domácností dozví, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
https://csu.gov.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr