Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Šetření o vzdělávání dospělých - AES

21 procent dospělých žen a 23 procent dospělých mužů v Česku neumělo v roce 2022 žádný cizí jazyk, 51 procent spoluobčanů ovládalo angličtinu a 31 procent němčinu. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli! 
 

O šetření

Nejen jaké mají obyvatelé Česka znalosti jazyků, ale třeba i to, jaké kurzy navštěvují, zjišťuje Šetření o vzdělávání dospělých, označované anglickým názvem Adult Education Survey (AES). Jedná se o celoevropské statistické šetření, které umožňuje srovnání údajů napříč všemi zeměmi Evropské unie i několika dalšími. Poprvé se uskutečnilo v roce 2007 a naposledy v roce 2022. V Česku je připravuje Český statistický úřad, jehož tazatelé v jeho průběhu navštívili domácnosti po celé zemi. Hlavním cílem šetření AES 2022 je poznat, jakým způsobem se dospělá populace v Česku v posledním roce vzdělávala.

Zajímala nás jejich případná účast v klasickém školním (tedy formálním) vzdělávání, v nejrůznějších kurzech, lekcích i školeních (v tzv. neformálním vzdělávání), ale i samostudium v domácím prostředí prostřednictvím internetu či četby naučné literatury. Zejména údaje o účasti v neformálním vzděláváním není možné získat jinou cestou než pomocí tohoto výběrového šetření. Ptali jsme se jich také, zda jim byly v posledním roce poskytnuty informace o možnostech vzdělávání nebo jestli mluví nějakými cizími jazyky.
 

K čemu slouží výsledky?

Výsledky z šetření jsou nezbytné pro odborníky, kteří tvoří národní i mezinárodní koncepce vzdělávacích politik a slouží rovněž ke kontrole plnění jejich hlavních cílů. Pomohou odhalit největší překážky, kterým naši spoluobčané čelí v přístupu k lepšímu vzdělání, jako je například u počítačových kurzů nedostatek času, příliš vysoká cena, nedostupnost v nejbližším okolí a nízká nabídka. Stejné otázky kladou statistici obyvatelům i v ostatních zemích EU, což dovoluje výsledky jednoduše porovnat, a získat tak přehled o účasti ve vzdělávání našich obyvatel v širším kontextu.
 

Jak šetření probíhá?

Sběr dat se konal v Česku ve 2. pololetí roku 2022 a byl koordinován v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). 
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Souhrnné údaje získané z AES nejsou určené jen statistikům nebo politikům. Může se s nimi seznámit každý, a to na webových stránkách ČSÚ v publikaci Vzdělávání dospělých v České republice (Výstupy z šetření Adult Education Survey 2022). Základní výsledky AES 2022 byly zveřejněny ve Statistické ročence 2023 (konec kapitoly 24) a v publikaci Zaostřeno na ženy a muže 2023 (kapitola Výsledky šetření).
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které se tazatelé při výběrových šetřeních u domácností dozví, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
https://csu.gov.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr