Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích

NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 6-04 (mutace)

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních a regionálních institucí, pro potřeby Evropské unie, hospodářských, společenských a mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění – dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění – výnosy, náklady, přidaná hodnota, dotace na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, a výsledky hospodaření. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku a tržby z prodeje.

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle
CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.

c) Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: papírový formulář, elektronický formulář
Použitá metoda: výběrové zjišťování

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 30. dubna 2024, za 2. čtvrtletí do 31. července 2024, za 3. čtvrtletí do 31. října 2024 a za 4. čtvrtletí do 31. ledna 2025

e) Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

CELEX: 32013R0549