Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

ČSÚ se opět ptá lidí na jejich zdravotní postižení

Kód: 265000-24

4. července 2024

Český statistický úřad zahajuje druhou část terénní fáze výběrového šetření osob se zdravotním postižením (VŠPO). Stejně jako v loňském roce navštíví tazatelé ČSÚ od letošního července do října přibližně 4 000 domácností, jejichž členové dlouhodobě čelí v běžném životě omezením kvůli svým zdravotním potížím. Cílem šetření je zmapovat životní situaci těchto osob a poskytnout data pro lepší nastavení politik a programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

Obdobné šetření proběhlo v Česku naposledy v roce 2018 a z jeho výsledků vyplynulo, že mezi obyvateli ve věku 15 a více let bylo přibližně 13 % osob s dlouhodobým zdravotním omezením. Více než polovinu z nich tvořili senioři ve věku nad 65 let.

Šetření se zaměřuje na otázky, co u respondentů zdravotní potíže způsobilo, zda tito lidé pracují, jestli mají někoho, kdo jim pomáhá, nebo jestli používají kompenzační pomůcky. Kromě základních informací se podrobněji sledují také bariéry, se kterými se lidé se zdravotními potížemi setkávají a jaké konkrétní obtíže a výzvy jim jejich zdravotní stav přináší v každodenním životě. Tímto způsobem je možné získat ucelenější obraz o jejich situaci a lépe porozumět jejich potřebám a případným nedostatkům v péči.

V rámci šetření mimo jiné ČSÚ nově zjišťuje, jak dlouho už omezení zdravotními problémy v běžných činnostech trvá. Chce tak zejména mezi seniory odlišit osoby, u kterých se zdravotní omezení objevilo až v posledních letech spolu s pokročilým věkem, a ty, kteří se s ním potýkají již od mládí nebo po většinu života. „Lidí se zdravotním postižením, kterým pomáhá příbuzný, se poprvé ptáme, zda mají možnost si obstarat náhradní pomoc, pokud by tento rodinný příslušník z nějakého důvodu nebyl k dispozici,“ vysvětluje Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. 

Poznatky z předchozích šetření využívá ve svých zprávách mimo jiných i Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman), která v Česku monitoruje naplňování práv lidí s postižením. Statistická data z VŠPO použila ve vlastním výzkumu o zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru nebo ve stanovisku k získání odborné způsobilosti k řízení motocyklu osobou se sluchovým postižením.

Výsledky z aktuálního šetření budou k dispozici v první polovině roku 2025.

 

Kontakt:
Pavel Hortig
Odbor komunikace ČSÚ
T 274 052 834   |   M 730 518 914
E pavel.hortig@csu.gov.cz |   X @statistickyurad

 

Více o výběrových šetřeních u domácností
Jedním z mnoha zdrojů dat ČSÚ jsou i pravidelná výběrová šetření u domácností. V průběhu celého roku navštěvují tazatelé ČSÚ tisíce náhodně vybraných domácností po celé zemi, mluví s jejich členy, vyplňují s nimi dotazníky a získávají od nich důležité informace. Získáváme díky tomu souhrnná statistická data o životní situaci našich občanů v takovém rozsahu, kterého nelze dosáhnout jinak. Osobní účast respondentů ze všech skupin obyvatel je proto zcela nenahraditelná. Nasbírané údaje pomáhají například měřit zaměstnanost a nezaměstnanost, poskytují odhad o pracovní síle, využívání digitálních technologií, zdraví našich spoluobčanů, životním stylu a účasti dospělých na vzdělávání. Více informací naleznete na
webu ČSÚ.