Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2024

Počet obyvatel v kraji v 1. čtvrtletí 2024 poklesl celkem o 4 199 osob zejména z důvodu vysokého počtu vystěhovalých. Meziročně se snížil počet sňatků, živě narozených a přistěhovalých. Naopak došlo ke zvýšení počtu rozvodů, zemřelých a vystěhovalých.

Od roku 2022 jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuty i osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. březnu 2024 celkem 609 175 obyvatel, za tři měsíce tak počet obyvatel poklesl o 4 199 osob. Úbytek obyvatel pramenil zejména z vysokého počtu vystěhovalých, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci března 2024 skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení. Po delší době tak došlo k opačnému jevu, vystěhovalí převyšovali nad přistěhovalými o 3 578 osob. V regionu poklesl celkově počet obyvatel ve všech okresech. Nejvyšší úbytek obyvatel byl zaznamenán v okrese Plzeň-město (o 1 588 osob), druhý nejvyšší byl na Tachovsku (o 1 011 osob). Počet zemřelých také převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Plzeň-město (o 184 osob), na Rokycansku (o 94 osob) a v okrese Plzeň-jih (o 85 osob).

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
 

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2024


V kraji se za 1. čtvrtletí 2024 živě narodilo 1 068 dětí, což je o 206 dětí méně než za stejné období předchozího roku. V kraji se narodilo více chlapců než děvčat, a to o 28. V tomto čtvrtletí převažovaly holčičky nad chlapci v okresech Rokycany (o 16), Tachov (o 10) a Plzeň-město (o 4).

Prvorozené děti tvořily 46,2 % všech živě narozených dětí, druhorozené 40,1 % a 147 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 517 dětí, tedy 48,4 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Rokycansku (55,1 %), nejnižšího naopak v okrese Plzeň-sever (42,6 %).

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2024
 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024


V 1. čtvrtletí 2024 zemřelo v kraji 1 689 mužů a žen, tedy meziročně o 54 osob více. Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (61,2 %). Mezi zemřelými byly i 4 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Kojenecká úmrtnost (3,7 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla v kraji výrazně vyšší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za tři měsíce od počátku roku 2024 přistěhovalo 4 054 osob, což bylo o 1 416 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 1 672 osob a 2 382 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 7 632 osob (meziročně o 4 997 více), z toho 25,4 % do ostatních krajů v ČR. Opět je ale třeba upozornit, že velkou část vystěhovalých představovaly osoby, kterým na konci března 2024 skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly o její prodloužení. Zahraniční stěhování v regionu tak skončilo na konci 1. čtvrtletí zápornou bilancí (-3 308 osob).

Graf: Vývoj stěhování obyvatel v Plzeňském kraji za 1. čtvrtletí v letech 2014-2024
 

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí


V kraji bylo během 1. čtvrtletí uzavřeno 191 sňatků, tedy o 20 méně než ve stejném období roku 2023. Pro 71,7 % ženichů respektive pro 70,2 % nevěst to byl první sňatek. Rozvedeno bylo v tomto období 292 manželství, což bylo o 9 více než za předchozí období. V 54,8 % se jednalo o ukončená manželství s nezletilými dětmi. Více než tři čtvrtiny manželských svazků byly ukončeny na základě společného návrhu.

Kartogram: Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2024

Kartogram: Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. čtvrtletí 2024

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E:
lenka.hamouzova@csu.gov.cz