Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Mimořádná šetření

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.


Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Integrované šetření v zemědělství 2023 

Český statistický úřad organizuje ve třetím a čtvrtém čtvrtletí Integrované šetření v zemědělství 2023 (IŠZ). Toto zjišťování navazuje na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, v roce 2016 a Integrované šetření v zemědělství 2020.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, o výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, o stavech hospodářských zvířat, o ekologickém hospodaření, o jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů, postupech hospodaření s půdou, o strojích a zařízeních používaných v zemědělství a o struktuře sadů jabloní a meruněk.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází. Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Na národní úrovni budou výsledky šetření zveřejněny ve třetím čtvrtletí 2024. 

Kontaktní osoba – krajský garant

Ing. Simona Šebestová
Telefon: 542 528 222
Mobil: 737 280 878
E-mail: simona.sebestova@csu.gov.cz

Podrobné informace o Integrovaném šetření v zemědělství 2023

Informační leták pro respondenty IŠZ 2023

Výběrové šetření osob se zdravotním omezením - VŠPO

Šetření VŠPO se zaměřuje na osoby, které jsou v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního problému dlouhodobě omezeny ve vykonávání běžných činností. Zjišťuje, co zdravotní potíže způsobilo (úraz, nemoc či vrozená vada), zda tito lidé pracují nebo jsou odkázání na sociální dávky, zda využívají kompenzační pomůcky a pomoc druhé osoby. Obsahem jsou ale i otázky zaměřené na to, s jakými bariérami a komplikacemi se v reálném světě lidé se zdravotními potížemi setkávají. Toto šetření patří do kategorie mimořádných šetření s víceletou periodou a proběhne v letech 2023 a 2024.

Sběr dat je rozdělen do dvou fází, první proběhne ve 2. pololetí roku 2023 a druhá pak ve 2. pololetí roku 2024.

Výsledky minulého šetření naleznete zde: Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018|ČSÚ (czso.cz)

Kontaktní osoba – krajský garant

Lic. Martina Šenková
Telefon: 542 528 154
Mobil: 736 509 040
E-mail: martina.senkova@csu.gov.cz

 

Šetření o dobrovolnictví

Šetření poskytne přehled o zapojení respondentů do dobrovolnictví, o vykonávaných činnostech, místu výkonu dobrovolnické práce, jejím organizátorovi, o oblasti dobrovolnické činnosti, ale také o objemu dobrovolnické práce a hlavní motivaci respondentů pro dobrovolnictví.

Sběr dat je v ČR naplánován na 2. pololetí 2023 a bude zajištěn prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů ČSÚ. Šetření je napojeno na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), resp. Integrované šetření u domácností (IŠD).