Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2024

K 31. 3. 2024 žilo ve Zlínském kraji dle předběžných výsledků 578 935 obyvatel. Jejich počet se od počátku roku snížil o 1 809. Záporná bilance byla způsobena ze dvou třetin záporným migračním saldem, které tvořilo 1 212 osob, ze třetiny přirozeným úbytkem obyvatelstva, když zemřelí převýšili o 597 živě narozené. Proti shodnému období roku 2023 se v kraji snížil počet sňatků a přibylo rozvodů.

Podle předběžných údajů žilo k 31. 3. 2024 ve Zlínském kraji 578 935 obyvatel. Od počátku roku jejich počet klesl o 1 809. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu se jednalo o relativní úbytek 12,5 osob. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvýraznější (o 14,0 osob na 1 000 obyvatel) v Uherském Hradišti. V České republice nastalo snížení počtu obyvatelstva ve všech krajích, od relativně nejvyššího na Karlovarsku (-30,3 osob na tisíc obyvatel) po nejnižší ve Středních Čechách (-8,2 osob na tisíc obyvatel). Celkově v České republice během sledovaném období ubylo 41 023 obyvatel.

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
Tabulka 1:Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

Ve Zlínském kraji se v průběhu prvního čtvrtletí živě narodilo 1 128 dětí, meziročně o 79 méně. Z 50,9 % převažovali chlapci. Porodnost 7,8 ‰ byla z krajského hlediska čtvrtá nejvyšší, v republice dosáhla 7,5 ‰. Kraj zaznamenal nejvyšší úroveň porodnosti v okrese Uherské Hradiště (8,6 ‰) a nejnižší ve Vsetíně (7,3 ‰). Prvorozených dětí se v kraji narodilo 42,8 %, druhorozených 42,5 % a 14,7 % přišlo na svět jako třetí a další v pořadí. Z celkového počtu živě narozených dětí se 57,3 % narodilo manželským a 42,7 % nesezdaným rodičovským párům, což znamenalo krajsky třetí nejvyšší, resp. třetí nejnižší úroveň po Hlavním městě Praze a Jihomoravském kraji. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2023 se podíl dětí živě narozených mimo manželství ve Zlínském kraji zvýšil o 2,1 p. b.

Během prvních třech měsíců roku 2024 zemřelo v kraji 1 725 obyvatel, meziročně o 28 více. Úmrtnost 12,0 ‰ byla vyšší než republikový průměr (10,9 ‰), po Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji čtvrtá nejvyšší. Z okresů Zlínského kraje zaznamenal nejvyšší úmrtnost Kroměříž (12,6 ‰), nejnižší Vsetín (11,6 ‰). V kraji byly republikově nadprůměrné také kojenecká (2,7 ) a novorozenecká úmrtnost (1,7 ), řadily se na osmé a páté nejvyšší pořadí.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2020 až 2024 (k 31.3.)

Graf 1:Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2020 až 2024 (k 31.3.)

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
Tabulka 2:Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
 

Přirozený úbytek nastal ve všech krajích, ve Zlínském absolutní počet 597 představoval v relativním vyjádření 4,1 osob na tisíc obyvatel. Jednalo se o republikově nadprůměrnou a krajsky pátou nejvyšší úroveň. Průměrný přirozený úbytek v ČR dosáhl 3,4 osob na 1 000 obyvatel. V okresech kraje měl nejvyšší hodnotu v Kroměříži (-5,1 osob na tisíc obyvatel), následoval Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště (-3,2 osob na tisíc obyvatel).

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

Graf 2:Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

Úbytek stěhováním ve Zlínském kraji činil 1 212 osob, relativně 8,4 osob na 1 000 obyvatel. Nastal ve všech okresech Zlínského kraje, nejvyšší byl evidován v Uherském Hradišti (-10,8 osob na tisíc obyvatel), následoval Vsetín, Kroměříž a Zlín (-6,7 osob na tisíc obyvatel). Úbytek zaznamenaly všechny kraje, nejvýrazněji Karlovarsko (-23,9 osob na tisíc obyvatel) a Plzeňsko (-23,5 osob na tisíc obyvatel), nejméně Středočeský kraj (5,7 osob na tisíc obyvatel). Záporná bilance zahraničního stěhování vznikla důsledkem vysokého počtu vystěhovalých, který tvořily z velké části osoby, jimž na konci března skončila platnost dočasné ochrany, a nepožádaly o její prodloužení.

Sňatků bylo ve Zlínském kraji od počátku roku uzavřeno 129, tj. o 45 méně než před rokem. Relativním počtem 0,9 sňatků na tisíc obyvatel se kraj nacházel spolu s Vysočinou na nejnižší mezikrajské pozici. S krajskou hodnotou se vzácně ztotožňovaly všechny okresy Zlínského kraje. Republikový průměr dosáhl úrovně 1,2 sňatků na tisíc obyvatel.

Meziročně o 7 více zaznamenal kraj rozvodů. V prvních třech měsících roku jich bylo soudně schváleno 261. Relativní počet 1,8 rozvodů na tisíc obyvatel byl mezi kraji čtvrtý nejnižší, proti republikové hodnotě 1,9 rozvodů na 1 000 obyvatel mírně podprůměrný. V rámci kraje nejnižšího počtu dosáhl okres Uherské Hradiště (1,3 ‰) a nejvyššího Kroměříž (2,2 ‰).

Více informací naleznete na:
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

________________________________________________________________________________________________

Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

 

Kontakt:
Ing. Ludmila Žampachová
Oddělení informačních služeb
T: 577 004 936
E: 
ludmila.zampachova@csu.gov.cz