Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny v roce 2013

V roce 2013 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 160 hektarů, což je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,5 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 11 697 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 3 121 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 8 576 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo přes 324 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 2 396 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.V roce 2013 bylo v kraji zalesněno 1 394 hektarů, což je o 6,4 % méně než v roce 2012. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 950 hektarech, což představuje 68,1 % z celkové zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 794 hektarech, borovice na 44 hektarech a jedle na 92 hektarech. Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 444 hektarů (31,9 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Jihomoravský kraj (35,8 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (258 ha), dubu (99 ha) a javoru (37 ha). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 474 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa byla vykázána v Jihočeském kraji (952 ha).V Kraji Vysočina bylo v roce 2013 vytěženo celkem 1 644 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2012 se těžba dřeva zvýšila o 6,7 %. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 96,9 %, z nich převládal smrk (1 474 tisíc m3, tj. 92,6 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývajících 3,1 % těžby. Především se jednalo o buk (23,6 tisíc m3, tj. 45,8 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je dlouhodobě vykazován v Jihočeském kraji.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně zvýšil téměř trojnásobně a představoval 549 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2013 evidován v kraji Moravskoslezském, kde se jednalo o 899 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2013 živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 82,6 % zpracované nahodilé těžby. Další významnou příčinou jsou kalamity způsobené hmyzem (7,5 %).

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně klesly o více než jednu třetinu a dosáhly hodnoty 1,4 milionu Kč. Nejvyšší škody jsou evidovány v Ústeckém kraji, kde přesáhly 3,5 milionu Kč.

Podrobnější informace o lesnictví najdete v publikaci Lesnictví a myslivost 2013