Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny v roce 2012

V roce 2012 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 206 977 hektarů, což je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,3 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 15 149 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 4 285 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 10 864 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo téměř 387,5 tisíce m3 dřeva. V loňském roce bylo 2 229 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2012
V roce 2012 bylo v kraji zalesněno 1 489 hektarů, což je o jednu desetinu méně než v roce 2011. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 1 093 hektarech, což představuje 73,4 % z celkové zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 895 hektarech (tj. 60,1 % zalesňované plochy), borovice na 64 hektarech (4,3 %) a jedle na 107 hektarech (7,2 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 396 hektarů (26,6 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Jihomoravský kraj (57,1 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (16,4 % zalesňované plochy), dubu (5,3 %) a javoru (1,8 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 419 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Jihočeském kraji (767 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2012

V Kraji Vysočina bylo v roce 2012 vytěženo celkem 1 540 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2011 se těžba dřeva zvýšila o 10 %. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 96,2 %, z nich převládal smrk (1 340 tisíc m3, tj. 90,4 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývajících 3,8 % těžby. Především se jednalo o buk (25,4 tisíc m3, tj. 43,9 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je dlouhodobě vykazován v Jihočeském kraji.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně zvýšil o 16 % na 192 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2012 evidován v kraji Moravskoslezském, kde se jednalo o 742 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2012 živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 51 % zpracované nahodilé těžby. Další významnou příčinou jsou kalamity způsobené hmyzem (19,7 %).

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně vzrostly o více než pětinu a dosáhly hodnoty 2,2 milionu Kč. Nejvyšší škody jsou evidovány v Jihomoravském kraji, kde přesáhly 3,1 milionu Kč.

Těžba dřeva podle krajů v roce 2012
Lesnictví v Kraji Vysočina


Podrobnější informace o lesnictví najdete v publikaci Lesnictví a myslivost 2012.