Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny v roce 2018 – nejvyšší růst i objem těžby dřeva mezi kraji

V roce 2018 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 510 hektarů, to je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,2 %, což je druhá nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2018

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 2 304 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 1 342 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 962 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo více než 29 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 3 268 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin

V roce 2018 bylo v kraji zalesněno 1 373 hektarů, což je o 17,7 % více než v roce 2017. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 939 hektarech, což jsou dvě třetiny z nově zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 766 hektarech (tj. 55,8 % zalesňované plochy), borovice na 32 hektarech (2,3 %) a jedle na 97 hektarech (7,1 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 434 hektarů (31,6 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Moravskoslezský kraj (65,5 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (15,1 % zalesňované plochy), dubu (10,5 %) a javoru (3 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 171 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Moravskoslezském kraji (788 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2018
 

V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vytěženo celkem 3 765 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2017 se těžba dřeva zvýšila na dvojnásobek. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 99,3 %, z nich převládal smrk (3 650 tisíc m3, tj. 97,6 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývajících 0,7 % těžby. Především se jednalo o buk (12 tisíc m3, tj. 47,2 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je vykázán právě v Kraji Vysočina.

Těžba dřeva podle krajů v roce 2018
 

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně zvýšil více než trojnásobně a představoval 3 672 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2018 evidován opět v Kraji Vysočina. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2018 kalamity způsobené hmyzem (72,3 %). Další významnou příčinou jsou živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 24,7 % zpracované nahodilé těžby.

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně poklesly na polovinu a dosáhly hodnoty 1,5 milionu Kč. Nejvyšší škody tohoto charakteru jsou evidovány v Jihočeském  kraji, kde přesáhly 3,5 milionů Kč.

Těžba dřeva v Kraji Vysočina
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@csu.gov.cz
Tel.: 567 109 081