Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny v roce 2017 – výrazný nárůst nahodilé těžby

V roce 2017 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 441 hektarů, to je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,3 %, což je druhá nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nacházejí v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2017
 

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 7 001 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 2 518 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 4 483 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo více než 224 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 3 396 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin

V roce 2017 bylo v kraji zalesněno 1 167 hektarů, což je o 8,7 % méně než v roce 2016. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 715 hektarech, což jsou tři čtvrtiny z celkové zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 715 hektarech (tj. 61,3 % zalesňované plochy), borovice na 35 hektarech (3 %) a jedle na 95 hektarech (8,1 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 298 hektarů (25,5 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Moravskoslezský kraj (62,4 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (13 % zalesňované plochy), dubu (7,5 %) a javoru (1,7 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 401 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Jihočeském kraji (650 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2017
 

V Kraji Vysočina bylo v roce 2017 vytěženo celkem 1 868 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2016 se těžba dřeva zvýšila o čtvrtinu. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 97,4 %, z nich převládal smrk (1 681 tisíc m3, tj. 92,4 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývajících 2,6 % těžby. Především se jednalo o buk (23 tisíc m3, tj. 47,7 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je vykázán v Olomouckém kraji.

Těžba dřeva podle krajů v roce 2017
 

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně zvýšil o 67,3 % a představoval 1 141 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2017 evidován v Olomouckém kraji, kde se jednalo o 2 597 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2017 kalamity způsobené hmyzem (47,3 %). Další významnou příčinou jsou živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 39,6 % zpracované nahodilé těžby.

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně poklesly o 8 procent a dosáhly hodnoty 3,2 milionu Kč. Nejvyšší škody jsou evidovány v Ústeckém kraji, kde přesáhly 5,4 milionu Kč.

Lesnictví v Kraji Vysočina
Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@csu.gov.cz
tel.: 567 109 081