Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny v roce 2016 – nárůst těžby dřeva i zalesňování

V roce 2016 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 357 hektarů, to je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,5 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2016
 

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 8 419 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 2 803 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 5 616 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo přes 296 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 3 640 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin
 

V roce 2016 bylo v kraji zalesněno 1 278 hektarů, což je o 24 % více než v roce 2015. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 970 hektarech, což jsou tři čtvrtiny z celkové zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 811 hektarech (tj. 63,5 % zalesňované plochy), borovice na 38 hektarech (3 %) a jedle na 88 hektarech (6,9 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 308 hektarů (24,1 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Hlavní město Praha (asi 80 %) a Moravskoslezský kraj (přes 63 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (13,2 % zalesňované plochy), dubu (5,6 %) a javoru (2,1 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 399 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Královéhradeckém kraji (719 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2016
 

V Kraji Vysočina bylo v roce 2016 vytěženo celkem 1 491 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2015 se těžba dřeva zvýšila o 6 %. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 97 %, z nich převládal smrk (1 346 tisíc m3, tj. 90,3 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývající tři procenta těžby. Především se jednalo o buk (23 tisíc m3, tj. 51,3 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je dlouhodobě vykazován v Jihočeském kraji. V roce 2016 však bylo vytěženo nejvíce dřeva v kraji Moravskoslezském a Olomouckém vzhledem k extrémnímu podílu nahodilé těžby. Na Vysočině byl objem těžby dřeva pátý nejvyšší mezi kraji.

Těžba dřeva podle krajů v roce 2016
 

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně zvýšil o 0,2 % a představoval 682 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2016 evidován v Moravskoslezském kraji, kde se jednalo o 2 442 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2016 kalamity způsobené hmyzem (36,8 %). Další významnou příčinou jsou živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 27,5 % zpracované nahodilé těžby.

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně vzrostly o 61 procent a dosáhly hodnoty 3,4 milionu Kč. Nejvyšší škody jsou evidovány v Ústeckém kraji, kde přesáhly 5,4 milionu Kč.

Lesnictví v Kraji Vysočina
 

Podrobnější informace o lesnictví najdete v publikaci Lesnictví - 2016