Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny v roce 2014

V roce 2014 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 230 hektarů, to je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,2 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova v roce 2014

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 12 247 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 3 770 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 8 477 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo přes 344 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 2 613 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin

V roce 2014 bylo v kraji zalesněno 1 343 hektarů, což je o 3,7 % méně než v roce 2013. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 956 hektarech, což představuje 71,2 % z celkové zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 801 hektarech (tj. 59,6 % z celkové zalesňované plochy), borovice na 45 hektarech (3,4 %) a jedle na 90 hektarech (6,7 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 387 hektarů (28,8 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Moravskoslezský kraj (62,3 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (16,2 % zalesňované plochy), dubu (6,9 %) a javoru (2,2 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 597 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Jihočeském kraji (1 190 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2014

V Kraji Vysočina bylo v roce 2014 vytěženo celkem 1 461 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2013 se těžba dřeva snížila o 11,1 %. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 96,2 %, z nich převládal smrk (1 272 tisíc m3, tj. 90,5 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývajících 3,8 % těžby. Především se jednalo o buk (24 tisíc m3, tj. 43,6 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je dlouhodobě vykazován v Jihočeském kraji.

Těžba dřeva v roce 2014

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně snížil o více než jednu třetinu a představoval 339 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2014 evidován v kraji Moravskoslezském, kde se jednalo o 1 340 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2014 živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 73,7 % zpracované nahodilé těžby. Další významnou příčinou jsou kalamity způsobené hmyzem (12,3 %).

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně vzrostly o více než polovinu a dosáhly hodnoty 2,2 milionu Kč. Nejvyšší škody jsou evidovány v Ústeckém kraji, kde přesáhly 6 milionů Kč.

Lesnictví v Kraji Vysočina
 

Podrobnější informace o lesnictví najdete v publikaci Lesnictví a myslivost 2014