Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny 2023 – propad těžby – kalamita ustupuje

Vysoká míra zalesňování na Vysočině zvolnila. V roce 2023 bylo zalesněno 8 044 ha, plocha meziročně o 12,1 % menší. Mezi kraji je to přesto území zdaleka nejrozsáhlejší, zaujímá 22,8 % v ČR zalesňované plochy.  Převažovalo zalesňování jehličnatými dřevinami (58,3 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 1 627 hektarů, tj. 17,0 % celkové přirozené obnovy lesa v ČR. Kalamita ustupuje. Těžba dřeva se meziročně propadla o 59,2 %, a to zejména v důsledku snížení těžby nahodilé. V mezikrajském srovnání přišel kraj po několika letech o prvenství.

Podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK) se v roce 2023 lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 931 hektarů, to je přes 30 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,4 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR), Plzeňském (11,5 % z ČR) a v kraji Středočeském vč. Prahy (11,4 % z ČR). Naopak nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2023

Vysoká míra zalesňování na Vysočině (stejně jako v ČR) zvolnila. V roce 2021 i 2022 byla zalesněna plocha přes 9 tis. hektarů, v roce 2023 bylo zalesněno „jen“ 8 044 ha, plocha meziročně o 12,1 % menší. Mezi kraji je to území zdaleka nejrozsáhlejší, zaujímá 22,8 % v ČR zalesňované plochy.

Zatímco v roce 2021 převažovala plocha nově zalesněná listnatými dřevinami, v roce 2022 i 2023 bylo vysazeno více jehličnanů. Jehličnaté dřeviny byly loni vysázeny na 4 686 hektarech, tj. na 58,3 % nově zalesněné půdy. Smrk, nejvíce při zalesňování používaná dřevina, byl vysazen na 3 337 hektarech (tj. 41,5 %) zalesňované plochy. Borovice byly vysazeny na 361 hektarech (4,5 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 3 358 hektarů (41,7 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce dubu (13,3 % zalesňované plochy) a buku (12,5 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 1 627 hektarů, tj. 17,0 % celkové přirozené obnovy lesa v ČR.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch

Těžba dřeva v Kraji Vysočina už není v mezikrajském srovnání nejvyšší, více se těžilo v kraji Jihočeském (13,4 %) a nepatrně i Plzeňském (11,8 %). Na Vysočině se vytěžil třetí nejvyšší objem - 2 176 tisíc m3 dřeva (bez kůry), což po zaokrouhlení činí stejně jako v Plzeňském kraji 11,8 % celkové těžby. Proti roku 2022 se těžba dřeva snížila o 59,2 %, a to zejména v důsledku snížení těžby nahodilé, která tvoří v posledních letech podstatnou část těžby dřeva (v roce 2022 téměř 94 %, v roce 2023 přes 82 %).

Nahodilá těžba je těžba dřeva prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených v důsledku působení škodlivých činitelů (abiotické a biotické příčiny jako např. vítr, sníh, námraza, škodlivý hmyz, houbové choroby). Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně snížil o 64,3 % na hodnotu 1 786 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2023 kalamity způsobené hmyzem (58 %). Další významnou příčinou byly živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 35,6 % zpracované nahodilé těžby.

Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 97,1 %, z nich převládal smrk (1 892 tisíc m3, tj. 89,6 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývající 2,9 % těžby. Především se jednalo o buk (přes 34 tisíc m3, tj. 53,8 % z celkové těžby listnatých stromů).

Těžba dřeva podle krajů v roce 2023

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 7 147 hektarů, tj. na ploše téměř trojnásobné oproti roku 2022. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 4 070 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 3 076 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo přes 192 tisíc m3 dřeva. V posledních letech se na Vysočině výrazně zvýšila plocha lesní půdy ošetřené chemickými a biologickými přípravky, meziroční přírůstek mezi roky 2021 a 2020 byl +40,2 % a mezi lety 2022 a 2021 dokonce +58,5 %. V roce 2023 probíhala ochrana na ploše o 11,5 % menší - před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací bylo ochráněno 10 591 hektarů lesa.

 

Ing. Štěpánka Vampolová
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
T: 567 109 080
M: 703 854 610
E: stepanka.vampolova@csu.gov.cz