Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesy Vysočiny 2022 – rekordní zalesňování pokračuje

Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. V souvislosti s obnovou lesních porostů po rozsáhlých kalamitách z posledních let došlo k výraznému nárůstu zalesňované plochy. Zalesněno bylo loni 9 153 hektarů, tj. o pouhých 157 hektarů (-2 %) méně než při rekordním zalesnění v roce 2021. Objem vytěženého dřeva se na Vysočině meziročně snížil o 28,3 %. V mezikrajském srovnání jsou zalesňování i těžba dřeva na Vysočině nejvyšší.

Podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK) se v roce 2022 lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 838 hektarů, to je přes 30 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,3 %, což je druhá nejvyšší hodnota v rámci ČR (po Zlínském kraji). Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR), Plzeňském (11,5 % z ČR) a v kraji Středočeském vč. Prahy (11,4 % z ČR). Naopak nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

V posledních třech letech sledujeme na Vysočině značný nárůst zalesňování. V roce 2021 byla zalesněna rekordní plocha 9 310 hektarů, v roce 2022 plocha pouze o necelá 2 % menší, a to 9 153 ha. Zatímco v roce 2021 převažovala plocha nově zalesněná listnatými dřevinami, v roce 2022 bylo vysazeno více jehličnanů. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 4 936 hektarech, tj. na 53,9 % nově zalesněné půdy. Smrk, nejvíce při zalesňování používaná dřevina, byl vysazen na 3 535 hektarech (tj. 38,6 %) zalesňované plochy. V porovnání podílů dřevin použitých při zalesňování na Vysočině v průběhu posledních čtyřech let si lze všimnout, že byl pokles výsadby smrků přerušen přibližně 10 % meziročním přírůstkem. Borovice byly vysazeny na 362 hektarech (4 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 4 217 hektarů (46,1 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (15,7 % zalesňované plochy) a dubu (12,5 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 1 190 hektarů.

Objem těžby dřeva v Kraji Vysočina je v mezikrajském srovnání stejně jako zalesňování nejvyšší v celé republice – na Vysočině se vytěžila více než pětina celkové těžby. V roce 2022 se v kraji vytěžilo celkem 5 336 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2021 se těžba dřeva snížila o 28,3 %, a to zejména v důsledku snížení těžby nahodilé, která tvoří v posledních letech podstatnou část těžby dřeva (v roce 2022 téměř 94 %).

Nahodilá těžba je těžba dřeva prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených v důsledku působení škodlivých činitelů (abiotické a biotické příčiny jako např. vítr, sníh, námraza, škodlivý hmyz, houbové choroby). Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně snížil o 31,6 % na hodnotu 5 004 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2022 kalamity způsobené hmyzem (76,9 %). Další významnou příčinou byly živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 17,5 % zpracované nahodilé těžby. Poměr mezi příčinami nahodilé těžby se změnil. Zatímco v roce 2021 bylo škod způsobených hmyzem 7krát více než škod živelných, v roce 2022 škodil hmyz jen na ploše 4,5krát větší než živly.

Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 98,6 %, z nich převládal smrk (4 871 tisíc m3, tj. 92,6 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývající 1,4 % těžby. Především se jednalo o buk (přes 41 tisíc m3, tj. 54,8 % z celkové těžby listnatých stromů).

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 2 614 hektarů, tj. na ploše téměř dvojnásobné oproti roku 2021. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 1 692 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 922 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo přes 46 tisíc m3 dřeva. V posledních letech se na Vysočině výrazně zvýšila plocha lesní půdy ošetřené chemickými a biologickými přípravky, meziroční přírůstek mezi roky 2021 a 2020 byl +40,2 % a mezi lety 2022 a 2021 dokonce +58,5 %. V roce 2022 bylo před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací ochráněno 11 964 hektarů lesa.

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@csu.gov.cz