Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Změny ve výkazech ČSÚ předkládaných v roce 2022

1. Nové výkazy

Opce 1-01 Roční výkaz o zaměstnaneckých opcích a warrantech

EP 6-01 (a, b) Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu

 

2. Zrušené výkazy

Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů

VZ Dotazník o odborném vzdělávání

TI Dotazník o inovacích 

 

3. Upravené výkazy

 

Cenová statistika

Ceny E 3-12

 • V oddílu C083 Ukazatele topných olejů byl původní cenový reprezentant na ř. 01 „Těžký topný olej (obsah síry nepřesahující 1% hmotnostní)“ nahrazen dvěma novými reprezentanty: ř. 01 „Těžký topný olej s obsahem síry od 0,1 % do 0,5 % hmotnostních“ a ř. 02 „Těžký topný olej s obsahem síry nad 0,5 % hmotnostních“. Zbývající řádek byl přečíslován a název reprezentantu byl upraven z „Extra lehký topný olej (obsah síry nepřesahující 0,05% hmotnostní)“ na „Extra lehký topný olej s obsahem síry nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních“.

Ceny Prům 1-12

 • Oddíl C032 Návrh záměn reprezentantů byl přestrukturován. K identifikaci původního reprezentantu slouží sl. 1 a sl. 2. Všechny následující sloupce (sl. 3 až sl. 11) slouží k vyplnění údajů pouze za nový reprezentant.

Ceny ZOD 1-12

 • Došlo k úpravě názvu zjišťování z „Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě“ na „Měsíční výkaz o cenách dovozu zboží v zahraničním obchodě“.
 • Oddíl C071 Návrh záměn cenových reprezentantů dovozu byl přestrukturován. K identifikaci původního reprezentantu slouží sl. 1 a sl. 2. Všechny následující sloupce (sl. 3 až sl. 12) slouží k vyplnění údajů pouze za nový reprezentant.

Ceny ZOV 1-12

 • Došlo k úpravě názvu zjišťování z „Měsíční výkaz o cenách vývozu a odeslání v zahraničním obchodě“ na „Měsíční výkaz o cenách vývozu zboží v zahraničním obchodě“.
 • Oddíl C068 Návrh záměn cenových reprezentantů vývozu byl přestrukturován. K identifikaci původního reprezentantu slouží sl. 1 a sl. 2. Všechny následující sloupce (sl. 3 až sl. 12) slouží k vyplnění údajů pouze za nový reprezentant.

Ceny TS 1-12 (pt)

 • Do oddílu C131 Reklamní služby v televizním vysílání a rozhlase byl přidán nový sloupec „Kód kraje vysílání regionální rozhlasové stanice“.

Ceny Stav 1-04

 • Výkaz byl připraven pro následující 3 roky (2022 - 2024).
 • Byly zpřesněny názvy cenových reprezentantů s kódem 013, 035, 037 až 039 a 092.
 • Byly upraveny podmínky pro stanovení ceny reprezentanta 014 Výkopové zemní práce a přesun zeminy (Přemístění výkopku svislé; bez naložení, včetně vyprázdnění) – nově je použita v podmínce pro stanovení ceny kromě hloubky i vzdálenost.

 

Cestovní ruch

CR 1-12 a CR 2-04

 • Do oddílu 326 Počet příjezdů a přenocování hostů (v osobách) byly přidány 3 řádky (57 – 59), kde jsou uvedeny země Thajsko, Kazachstán a Argentina.

 

Kultura

Kult 6-01 (b, d)

 • V oddílu 203 Televizní vysílání podle typu pořadu (bez zahraničního vysílání) změna položek v řádcích 15 obchodní sdělení (např. reklama, oznámení o sponzoringu) a 16 z toho podpora vlastního vysílání (např. upoutávky na vlastní pořady).

Kult 6-01 (c)

 • V oddílu 204 Audiovizuální mediální služby na vyžádání podle typu pořadu změna položek v řádcích 08 obchodní sdělení (např. reklama, oznámení o sponzoringu) a 09 z toho podpora vlastních služeb (např. upoutávky na vlastní pořady).

Kult 6-01 (a)

 • V oddílu 205 Rozhlasové vysílání podle typu pořadu (bez zahraničního vysílání) změna položek v řádcích 14 obchodní sdělení (např. reklama, oznámení o sponzoringu) a 15 z toho podpora vlastního vysílání (např. upoutávky na vlastní pořady).

 

Konjunkturální průzkumy

EV Iv 1-02

 • Zrušena mutace EV Iv 1-02 (c).

 

Odpady a životní prostředí

VH 8a-01

 • Oddíl 162 Vodní toky a vodní díla byl nahrazen mutací oddílu 162a.
  (celý oddíl se zjišťuje jedenkrát za 5 let)

 

Průmysl, stavebnictví, energetika

EP 5-01

 • Změna názvu oddílu 031 na Výroba a nákup tepelné energie.

 

Podniková strukturální statistika

P 5-01

Příloha SBS1

 • Do mutace oddílu A024a Výnosy (v tis. Kč) zařazen nový ukazatel na ř. 06 „Dotace na úhradu nákladů a kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících vč. kompenzace za poskytnutí zlevněného jízdného pro studenty a seniory“.
 • Odstraněna mutace oddílu A026d Aktiva – netto (v tis. Kč).
 • Odstraněn oddíl A034 Zásoby (bez poskytnutých záloh) – netto (v tis. Kč).
 • Zařazen nový oddíl A159 Outsourcing podnikových činností.

Příloha SBS2

 • Mutace oddílu A024a Výnosy (v tis. Kč) nahrazena mutací A024c Výnosy (v tis. Kč) s menším počtem ukazatelů.
 • Mutace oddílu A025b Náklady (v tis. Kč) upravena – redukce počtu ukazatelů.
 • Odstraněna mutace oddílu A026d Aktiva – netto (v tis. Kč).
 • Odstraněn oddíl A034 Zásoby (bez poskytnutých záloh) – netto (v tis. Kč).

Příloha SBS3

 • Mutace oddílu A024b Výnosy (v tis. Kč) upravena – redukce počtu ukazatelů.
 • Mutace A025c Náklady (v tis. Kč) upravena - redukce počtu ukazatelů.
 • Odstraněna mutace oddílu A026d Aktiva – netto (v tis. Kč).
 • Odstraněn oddíl A034 Zásoby (bez poskytnutých záloh) – netto (v tis. Kč).

Příloha SBS4

 • Do oddílu A024 Výnosy (v tis. Kč) zařazen nový ukazatel na ř. 06 „Dotace na úhradu nákladů a kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících vč. kompenzace za poskytnutí zlevněného jízdného pro studenty a seniory“.
 • Odstraněna mutace oddílu A026d Aktiva – netto (v tis. Kč).
 • Odstraněn oddíl A034 Zásoby (bez poskytnutých záloh) – netto (v tis. Kč).
 • Zařazen nový oddíl A159 Outsourcing podnikových činností.

Příloha SBS5

 • Nově zařazená příloha s oddíly A024d Výnosy (v tis. Kč), A025d Náklady (v tis. Kč), A046c Vybrané ukazatele podle území, A039h Doplňkové ukazatele finanční (v tis. Kč), A045 Výzkum, vývoj a licence, A159 Outsourcing podnikových činností.

Příloha FAP1

 • Nově zařazena mutace oddílu A160a Vybrané položky rozvahy – netto (v tis. Kč).
 • Odstraněna mutace oddílu A037l Pasiva (v tis. Kč).

Příloha FAP2

 • Nově zařazena mutace oddílu A160c Vybrané položky rozvahy – netto (v tis. Kč).
 • Do mutace oddílu A143c Vybrané položky finančních aktiv – netto (v tis. Kč) zařazen nový ukazatel na ř. 11 „Akcie, účasti, podílové listy a jiné podíly celkem“.
 • Odstraněna mutace oddílu A037m Pasiva (v tis. Kč).

Příloha FAP3

 • Nově zařazená příloha s oddíly A160b Vybrané položky rozvahy – netto (v tis. Kč), A143m Vybrané položky finančních aktiv – netto (v tis. Kč),  A066d Struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů (v tis. Kč).

Příloha EMIS

 • Do oddílu A142 Emisní povolenky zařazeny nové ukazatele „Počet nakoupených emisních povolenek od nerezidentů“, „Nakoupené emisní povolenky v pořizovací ceně od nerezidentů“ a „Tržby za prodej emisních povolenek nerezidentům“, dále odstraněny ukazatele „Účetní hodnota spotřebovaných emisních povolenek nakoupených v dražbě“ a „Počet spotřebovaných emisních povolenek nakoupených v dražbě“.

Vložky S

 • zrušeny

 

Peněžnictví, pojišťovnictví

Pen 5-01

Přílohy NFA1, NFA2

 • Odstraněna mutace oddílu A056c Doplňkové ukazatele k bytům.

Poj 5a-01

Příloha NFA

 • Odstraněna mutace oddílu A056c Doplňkové ukazatele k bytům.

 

Služby

SP 1-12

Příloha VSTUP k SP 1-12

 • Oddíl D009 Převažující činnost byl nahrazen oddílem 299 Identifikace ekonomické činnosti.

 

Vládní instituce, neziskové instituce, zdravotní pojišťovny

NI 1-01 (a)

Vložka COPNI11

 • zrušena

VI 1-01 (a)

Příloha TOVK

 • Nově zařazená příloha s oddíly A148 Veřejné technické vybavení, A153 Zůstatková hodnota veřejného technického vybavení a nájemné placené obci (v tis. Kč), A149 Veřejné občanské vybavení a služby (stav k 31. 12. sledovaného roku) a A457 Místní komunikace

VI 1-01 (b)

Nově zařazeny oddíly:

 • A148 Veřejné technické vybavení
 • A153 Zůstatková hodnota veřejného technického vybavení a nájemné placené obci (v tis. Kč)
 • A149 Veřejné občanské vybavení a služby (stav k 31. 12. sledovaného roku)
 • A457 Místní komunikace

VI 1-01 (c)

Nová mutace výkazu s oddíly:

 • A148 Veřejné technické vybavení
 • A153 Zůstatková hodnota veřejného technického vybavení a nájemné placené obci (v tis. Kč)
 • A149 Veřejné občanské vybavení a služby (stav k 31. 12. sledovaného roku)  
 • A457 Místní komunikace

 

Výzkum a vývoj, informační společnost

ICT 5-01 (b)

Změny rozsáhlejšího charakteru: odlišná formulace otázek, zařazení nových otázek v rámci jednotlivých oddílů, jiné řazení oddílů.

Odstraněny oddíly:

 • D075 Používání vybraných informačních systémů
 • D081 Používání sociálních sítí a dalších sociálních médií
 • D082 Cloud computing
 • D142 Internet věcí
 • D143 Umělá inteligence

Nově zařazeny oddíly:

 • D078 ICT odborníci
 • D100 Bezpečnost ICT
 • D101 Bezpečnost ICT a zaměstnanci
 • D102 Bezpečnostní dokumentace ve firmě
 • D097 3D tisk
 • D098 Využití robotiky
 • D105 Dopad ICT na životní prostředí

VTR 5-01 (a, b)

 • V oddílu 125 Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti přidány dva řádky 03 „nově zaměstnaní výzkumní pracovníci ve sledovaném roce“ a 05 „nově zaměstnaní techničtí a odborní pracovníci ve sledovaném roce“.