Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Změny ve výkazech ČSÚ předkládaných v roce 2019

1.            Nové výkazy

Ceny Ob 1-12     Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě
TI                     Dotazník o inovacích

 

2.            Zrušené výkazy

Budovy 1-99        Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov

 

3.            Upravené výkazy

 

Průmysl, stavebnictví, energetika

Stav 5-01

 • na začátku strany 2 vypuštěna pole pro zadání "IČO"
 • u oddílu 094 Stavební práce "S" v tuzemsku úhrnem v členění podle krajů (v tis. Kč bez DPH) bylo členění podle základních územních jednotek nahrazeno členěním podle krajů a byl vypuštěn sl.9 "pro veřejné zadavatele"
 • zařazen nový oddíl 096 Stavební práce "S" v tuzemsku pro veřejné zadavatele v členění podle krajů (v tis. Kč bez DPH)

EP 5-01

 • u oddílu 022 Zásoby paliv a spotřeba paliv a energie doplněny čtyři křížky do odpovědních polí (ř. 15 a 16, sl. 1 a 2)

EP 10-01

 • u oddílu 044 Elektrický výkon, výroba elektrické energie a vlastní spotřeba elektrické energie podle druhu výrobny odstraněny ř.01 "Kondenzační elektrárna" a ř.09 "Vodní elektrárna přečerpávací" a změněna legenda u přečíslovaných ř.02 až 04 na "Elektrárna, kombinovaná výroba (teplárna)".
 • u oddílu 045 Tepelný výkon a výroba tepelné energie odstraněn sl.1 "Kondenzační elektrárna" a změněna legenda u přečíslovaného sl.01 na "Elektrárna, kombinovaná výroba (teplárna)".
 • u oddílu 046 Spotřeba paliv na výrobu elektrické a tepelné energie podle druhu a výroba elektrické a tepelné energie odstraněny sl.2 až 7 "Kondenzační elektrárna" a změněna legenda u přečíslovaných sl.2 až 7 na "Elektrárna, kombinovaná výroba (teplárna)".
 • u oddílu 339 Rozdělení výroby elektřiny a tepelné energie a spotřeby paliv na tyto výroby podle krajů upravena legenda sl.2 na "výroba z paliv".

    

Výzkum a vývoj, informační společnost

ICT 5-01

 • změny rozsáhlejšího charakteru: změny formulace otázek, zařazení nových otázek v rámci jednotlivých oddílů, jiné logické řazení oddílů.
  • vypuštěny oddíly:
  • D083 PROVÁDĚNÍ A OUTSOURCING ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S ICT
  • D082 CLOUD COMPUTING
  • D097 POUŽÍVÁNÍ 3D TISKU
  • D098 VYUŽITÍ ROBOTIKY
  • D141 BIG DATA A JEJICH ANALÝZA
  • D095 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE
  • zařazeny oddíly:
  • D075 POUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
  • D100 BEZPEČNOST ICT
  • D101 BEZPEČNOST ICT A ZAMĚSTNANCI
  • D102 BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE VE FIRMĚ
  • D103 BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY
  • upraven název oddílu D079 ELEKTRONICKÝ PRODEJ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ČI MOBILNÍCH APLIKACÍ

VTR 5-01

 • vložen nový oddíl 337 Nově zaměstnaní výzkumní a techničtí pracovníci, stejný pro obě mutace.
 • oddíl 125 Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle pracovní činnosti je nově stejný pro obě mutace (a, b). Dále v tomto oddílu byly vypuštěny ř. 03 až 06 pro rozdělení pracovníků podle úvazku a přidány ř. 03 a 05 "dokončili doktorské studium (Ph.D.) ve sledovaném roce".

 

Cenová statistika

Ceny ZOD 1-12

 • značka výkazu změněna z Ceny ZO 1-12 (d) na Ceny ZOD 1-12
 • výkaz byl přejmenován z Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě (dovoz a přijetí) na Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě
 • v souvislosti se zmíněnými změnami byly doplněny metodické vysvětlivky

Ceny ZOV 1-12

 • značka výkazu změněna z Ceny ZO 1-12 (v) na Ceny ZOV 1-12
 • výkaz byl přejmenován z Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě (vývoz a odeslání) na Měsíční výkaz o cenách vývozu a odeslání v zahraničním obchodě
 • v souvislosti se zmíněnými změnami byly doplněny metodické vysvětlivky

Ceny Teplo 1-12

 • u oddílu C069 Ukazatele tepelné energie byly zrušeny původní sloupce 2 a 3 sledující cenu za výkon a množství tepla v rámci dvousložkové ceny tepla a dále byl zrušen sloupec 5 „Tržby v tuzemsku za předchozí rok v tis. Kč. bez desetinných míst za reprezentanta“; ukazatel „Jednosložková cena tepla“ se nově vykazuje jak za sledované, tak za minulé období (sl.2 a sl.3), ukazatel „Dvousložková cena tepla“ se sleduje v členění „stálá složka“ (sl.4 a sl.5) a „proměnná složka“ (sl. 6 a sl.7)– každá tato složka se vykazuje za minulé i za sledované období; byly přidány sloupce sledující tržby za reprezentanty účtované podle jednosložkové ceny tepla (sl.8) a dvousložkové ceny tepla – v členění na stálou složku (sl. 9) a proměnnou složku (sl.9)
 • byl přidán oddíl D300 Tržby v tuzemsku za šestimístnou skupinu CZ-CPA 35.30.11
 • v souvislosti s výše uvedenými změnami byly upraveny metodické vysvětlivky

Ceny Zem 1-12

 • u oddílu C040 Živočišné výrobky CZ-CPA 01.4 bylo upraveno nařízení rady ES 1234/2007 nově na nařízení rady ES 1308/2013 a upraveny metodické vysvětlivky
 • oddíl C060 Nakupovaný zemědělský meziprodukt (č. kom. 800)  byl změněn na Zemědělský meziprodukt (č. kom 800). Původní počet řádků 10 změněn na 11 řádků -  nově přidaná "Odstavená selata". Upraveny metodické vysvětlivky

Ceny Zem 2-04

 • u oddílu C062 Průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin CZ-CPA 20.15, 20.20 u ř. 26, 27, 32, 33, 37 a ř. 39 změněny nepoužívané nebo zakázané chemické prostředky za jiné

Ceny Stav 1-12

 • změny v CZ-CPA a TSKPstat u reprezentantů: 019, 026-028, 032-035, 044, 045, 062, 063, 069, 076, 078, 092-097, 099, 103, 110, 112, 116, 122, 125, 200. Reprezentant 105 – vypadl z daného nadvýkazu

Ceny TS 1-12

 • zrušen kmen (ts), v kmeni (pd) zrušeny ř. 04-07, v kmeni (lf) a (af) zrušen oddíl C124 Splátky finančního leasingu

 

Služby

SP 1-12

Příloha MALOOBCH

 •  nově zařazená příloha s oddíly D008 Formy a rozsah maloobchodního prodeje a 008 Struktura tržeb za zboží prodané přes internet

 

Vládní instituce, neziskové instituce, zdravotní pojišťovny

VPI 3-04

 • u oddílu 396 upraven název na Výnosy a dotace na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, upraven název ukazatele v ř.21 na „Dotace na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“ a upraveny metodické vysvětlivky
 • u oddílu 438 Náklady (v tis. Kč) upraven název ukazatelů v ř.12 a 16 na „aktivace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku“

NI 1-01 (b)

Přílohy NFA1, NFA2

 • u mutace oddílu A056a Doplňkové ukazatele k bytům doplněno „z toho“ do ř.04 k ukazateli „Zálohy na energie – teplo, voda (v tis. Kč)“

 

Podniková strukturální statistika

P 6-04 (a)

 • u mutace oddílu A007a Finanční ukazatele – stavové (v tis. Kč) upraven název ukazatelů v ř.32 a 33 na „Závazky k úvěrovým institucím, zápůjčky a finanční výpomoci (přijaté)“ a upraveny metodické vysvětlivky

P 6-04 (b)

 • u oddílu A010 upraven název na Výnosy, přidaná hodnota a dotace na DHM a DNM, upraven název ukazatele v ř.21 na „Dotace na DHM a DNM“ a upraveny metodické vysvětlivky
 • u oddílu A007 Finanční ukazatele – stavové (v tis. Kč) upraven název ukazatelů v ř.32 a 33 na „Závazky k úvěrovým institucím, zápůjčky a finanční výpomoci (přijaté)“ a upraveny metodické vysvětlivky

P 5-01

 • u mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu změněn datový typ ukazatele na ř.02 na číselný od 1 do 12

Příloha SBS1

 • v mutaci oddílu A024a Výnosy (v tis. Kč) nahrazen ukazatel v ř.43 „mimořádné finanční výnosy“ ukazatelem „ostatní finanční výnosy jinde neuvedené“, upraveny názvy ukazatelů na ř.36 na „výnosy z přecenění cenných papírů a podílů“, na ř.37 na „přijaté dary ve finanční oblasti“, na ř.42 na „výnosy z derivátových operací“, v ř.35 až 44 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky
 • v mutaci oddílu A025a Náklady (v tis. Kč) odstraněn ukazatel v ř.73 „mimořádné finanční náklady“, upraveny názvy ukazatelů na ř.34 na „prodaný materiál“, na ř.63 na „náklady z přecenění cenných papírů a podílů“, na ř.64 na „poskytnuté dary ve finanční oblasti“, upraveny metodické vysvětlivky
 • do mutace oddílu A026d Aktiva - netto (v tis. Kč) doplněn ř.17 „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy C.II.3.“, upraveny názvy ukazatelů na ř.03 na „Stálá aktiva“ a na ř.20 na „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy D.“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha SBS2

 • v mutaci oddílu A024a Výnosy (v tis. Kč) nahrazen ukazatel v ř.43 „mimořádné finanční výnosy“ ukazatelem „ostatní finanční výnosy jinde neuvedené“, upraveny názvy ukazatelů na ř.36 na „výnosy z přecenění cenných papírů a podílů“, na ř.37 na „přijaté dary ve finanční oblasti“, na ř.42 na „výnosy z derivátových operací“, v ř.35 až 44 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky
 • v mutaci oddílu A025b Náklady (v tis. Kč) odstraněn ukazatel v ř.73 „mimořádné finanční náklady“, upraveny názvy ukazatelů na ř.34 na „prodaný materiál“, na ř.63 na „náklady z přecenění cenných papírů a podílů“, na ř.64 na „poskytnuté dary ve finanční oblasti“, upraveny metodické vysvětlivky
 • do mutace oddílu A026d Aktiva - netto (v tis. Kč) doplněn ř.17 „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy C.II.3.“, upraveny názvy ukazatelů na ř.03 na „Stálá aktiva“ a na ř.20 na „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy D.“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha SBS3

 • v mutaci oddílu A025c Náklady (v tis. Kč) upraven název ukazatele na ř.34 na „prodaný materiál“, upraveny metodické vysvětlivky
 • do mutace oddílu A026d Aktiva - netto (v tis. Kč) doplněn ř.17 „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy C.II.3.“, upraveny názvy ukazatelů na ř.03 na „Stálá aktiva“ a na ř.20 na „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy D.“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha SBS4

 • v oddílu A024 Výnosy (v tis. Kč) nahrazen ukazatel v ř.43 „mimořádné finanční výnosy“ ukazatelem „ostatní finanční výnosy jinde neuvedené“, upraveny názvy ukazatelů na ř.36 na „výnosy z přecenění cenných papírů a podílů“, na ř.37 na „přijaté dary ve finanční oblasti“, na ř.42 na „výnosy z derivátových operací“, v ř.35 až 44 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky
 • v oddílu A025 Náklady (v tis. Kč) odstraněn ukazatel v ř.73 „mimořádné finanční náklady“, upraveny názvy ukazatelů na ř.34 na „prodaný materiál“, na ř.63 na „náklady z přecenění cenných papírů a podílů“, na ř.64 na „poskytnuté dary ve finanční oblasti“, upraveny metodické vysvětlivky
 • do mutace oddílu A026d Aktiva - netto (v tis. Kč) doplněn ř.17 „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy C.II.3.“, upraveny názvy ukazatelů na ř.03 na „Stálá aktiva“ a na ř.20 na „Časové rozlišení aktiv – položka Rozvahy D.“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha FAP1

 • do mutace oddílu A037l Pasiva (v tis. Kč) doplněn ř.36 „Časové rozlišení pasiv – položka Rozvahy C.III.“,  upraven název ukazatele v ř.37 na „Časové rozlišení pasiv – položka Rozvahy D.“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha FAP2

 • do mutace oddílu A037m Pasiva (v tis. Kč) doplněn ř.36 „Časové rozlišení pasiv – položka Rozvahy C.III.“,  upraven název ukazatele v ř.37 na „Časové rozlišení pasiv – položka Rozvahy D.“, upraveny metodické vysvětlivky

 Příloha BENEF

 • nově zařazená příloha s oddíly A146 Zaměstnanecké výhody (benefity) (v tis. Kč) a 968 Komentář

 Příloha KONSOL

 • zrušena

 

Peněžnictví, pojišťovnictví

 Pen 5-01

 • u mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu změněn datový typ ukazatele na ř.02 na číselný od 1 do 12

Příloha SBS1

 • v mutaci oddílu A135a Výnosy peněžních institucí (v tis. Kč) doplněn ukazatel na ř.23 „Jiné provozní výnosy“, nahrazen ukazatel na ř.24 „Mimořádné výnosy“ za ukazatel „Provozní výnosy z titulu mimořádných událostí“, v ř.15 až 24 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky
 • v mutaci oddílu A137a Náklady peněžních institucí (v tis. Kč) odstraněn ukazatel na ř.28 „Mimořádné náklady“, doplněny ukazatele na ř.28 „jiné provozní náklady“ a na ř.29 „provozní náklady z titulu mimořádných událostí“, v ř.21 až 29 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha SBS2

 • v mutaci oddílu A135b Výnosy peněžních institucí (v tis. Kč) nahrazen ukazatel na ř.24 „Mimořádné výnosy“ za ukazatel „Provozní výnosy z titulu mimořádných událostí“, upraveny metodické vysvětlivky
 • z oddílu A137 Náklady peněžních institucí (v tis. Kč) odstraněn ukazatel na ř.28 „Mimořádné náklady“, doplněny ukazatele na ř.28 „jiné provozní náklady“ a na ř.29 „provozní náklady z titulu mimořádných událostí“, v ř.21 až 29 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky

Příloha SBS3

 • v mutaci oddílu A135c Výnosy peněžních institucí (v tis. Kč) doplněn ukazatel na ř.23 „Jiné provozní výnosy“, nahrazen ukazatel na ř.24 „Mimořádné výnosy“ za ukazatel „Provozní výnosy z titulu mimořádných událostí“, v ř.15 až 24 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky
 • z mutace oddílu A137b Náklady peněžních institucí (v tis. Kč) odstraněn ukazatel na ř.28 „Mimořádné náklady“, doplněny ukazatele na ř.28 „jiné provozní náklady“ a na ř.29 „provozní náklady z titulu mimořádných událostí“, v ř.21 až 29 nahrazeno „z toho“ za „v tom“, upraveny metodické vysvětlivky

Přílohy NFA1, NFA2

 • odstraněna mutace oddílu A056c Doplňkové ukazatele k bytům

Poj 5a-01

 • u mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu změněn datový typ ukazatele na ř.02 na číselný od 1 do 12

Příloha NFA

 • odstraněna mutace oddílu A056c Doplňkové ukazatele k bytům

 

Trh práce

 ÚNP 4-01

 • u mutace oddílu A015a Charakteristika ekonomického subjektu změněn datový typ ukazatele na ř.02 na číselný od 1 do 12

 

Zemědělství, lesnictví, životní prostředí

Osev 3-01

 • v mutaci oddílu S04z Zemědělská půda na ř.02 u položky „Orná půda neosetá a úhor“ došlo ke změně názvu na „Úhor“, věcná náplň se nemění, byly zpřesněny vysvětlivky

ŽP 1-01

 • v oddílu 410 „Neinvestiční náklady, poplatky a odvody v oblasti ochrany životního prostředí“ došlo ke zrušení ř.09 „Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí“ a ke změně názvu oddílu na „Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí“.