Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT)

Česko se poprvé připojilo do světové počítačové sítě v únoru 1992. Stalo se tak na Českém vysokém učení technickém v Praze. Z akademického prostředí se využívání internetu velmi rychle rozšířilo do pracovní a soukromé sféry a stalo se jedinečným celospolečenským fenoménem.  V roce 2023 u nás používalo internet 86 % osob starších 16 let, což představovalo více než 7,3 milionů lidí. Jak to víme? Protože jste nám to sami řekli!
 

O šetření

Nezajímáme se jen o to, nakolik občané Česka využívají internet, ale i jak jsou mezi nimi například rozšířeny mobilní telefony, jaké mají digitální dovednosti, co vyhledávají na internetu, jak často kupují online a také, jestli nepodceňují internetovou bezpečnost.

Na tyto otázky se ptáme prostřednictvím každoročního výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Průzkum se neomezuje jen na Česko, ale statistici tyto údaje zjišťují ve všech zemích EU, čímž je zaručena srovnatelnost údajů napříč EU. Zatím poslední šetření, ze kterého známe výsledky, proběhlo ve 2. čtvrtletí 2023. Na otázky v dotazníku zodpovědělo 5 959 osob ve věku 16 a více let z 3 965 domácností.
 

K čemu slouží výsledky?

Údaje zjištěné v rámci šetření VŠIT slouží jako podklad k tvorbě národních i mezinárodních politických koncepcí, např. k vymezení hlavních bodů a cílů digitální agendy pro Evropu, a zejména pak k monitorování jejich plnění v EU. Protože se oblast informačních technologií neustále a dynamicky rozvíjí, je potřeba provádět šetření ve všech členských státech EU každoročně. Díky tomu je možné průběžně sledovat trendy v digitální gramotnosti obyvatelstva i obecně ve využívání informačních technologií. Každý rok se dotazník upravuje tak, aby podchycoval aktuální změny, jako je například příchod nových technologií. Zároveň je kladen důraz na získávání důležitých ukazatelů v časové řadě.
 

Jak šetření probíhá?

Sběr dat je koordinován v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS). Tazatel, se kterým již spolupracujete na šetření VŠPS, se s Vámi během schůzky či v následném období dohodne na termínu setkání za účelem vyplnění dotazníku VŠIT. Pro každého člena domácnosti ve věku 16 a více let je připraven jeden dotazník s jednoduchými otázkami.
 

Kde naleznete výsledky šetření?

Souhrnné údaje získané z VŠIT nejsou určené jen statistikům nebo politikům. Může se s nimi seznámit každý, a to na webových stránkách ČSÚ. Výsledky za rok 2023 naleznete pod tímto odkazem:
https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci

Výsledky za rok 2024 budou k dispozici ke konci listopadu téhož roku.
 

Důvěrnost a ochrana dat

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
https://csu.gov.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr