Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vize 2020

Jaká bude budoucnost Evropského statistického systému v prostředí, kdy dochází k významným ekonomickým, sociálním i technologickým změnám? Jak zůstat relevantní v měnícím se prostředí a jak pokračovat v závazku poskytovat informace vysoké kvality? Na tyto otázky odpovídá Vize 2020, kterou v květnu 2014 přijal Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC). Zároveň stanoví cíle v pěti klíčových oblastech i způsoby jejich dosažení.˝
 

1. Stanovování potřeb uživatelů a spolupráce se zainteresovanými stranami
Abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů, budeme s nimi aktivně a pravidelně vést dialog. Strategická spojenectví s partnery z veřejného i ze soukromého sektoru nám napomohou pružně reagovat na potřeby uživatelů. Chápeme, že různé skupiny uživatelů mají různé potřeby a tuto rozdílnost vyřešíme tím, že nabídneme relevantní informace správným způsobem. Odpovíme na potřebu poskytovat tvůrcům strategií spolehlivé, porovnatelné a včasné statistiky tak, aby mohli vykonávat hospodářské a finanční politiky. Budeme usilovat o to, abychom byli uznávaným partnerem a vůdčí silou pohánějící inovace a pokrok v celosvětovém statistickém společenství.
 

2. Kvalita evropské statistiky
Budeme poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby, které vyhovují potřebám uživatelů. Ceníme si kvality nejen našich produktů a procesů, ale také našich institucí jako celku, celkového řízení, organizace a správy. Silný důraz na kvalitu zůstává nezbytným předpokladem, abychom udrželi důvěru veřejnosti v oficiální statistku. To je naše hlavní aktivum a komparativní výhoda ve světě, ve kterém roste objem „instatních“ informací, jimž často schází nezbytná „pečeť kvality“. Chceme se stát představiteli statistického svědomí a provést společnost nadbytkem informací.
 

3. Využívání nových zdrojů údajů
Naše statistické produkty a služby jsou založeny jak na tradičních statistických šetřeních, tak i na novějších zdrojích, včetně administrativních dat, údajů z geografických informačních systémů a pokud je to možné i tzv. Big Data. Nové zdroje údajů doplňují již stávající zdroje a napomáhají zlepšovat kvalitu našich produktů. Budeme společně pracovat na tom, abychom získali přístup k novým datovým zdrojům, budeme tvořit metody a nacházet vhodné technologie, abychom tyto nové zdroje využívali k tvorbě evropských statistik důvěryhodným způsobem.
 

4. Efektivní a robustní statistické procesy
Zlepšíme efektivitu systematickou spoluprací v rámci Evropského statistického systému, přičemž se budeme plně řídit zásadou subsidiarity. Zintenzivníme spolupráci nejen širším sdílením znalostí, zkušeností a metodik, ale i sdílením nástrojů, údajů, služeb a zdrojů tam, kde to bude vhodné. Spolupráce bude vycházet z odsouhlasených standardů a společných prvků technické a statistické infrastruktury. Jako společný referenční rámec přijmeme tzv. podnikovou architekturu.
 

5. Diseminace a komunikace evropské statistiky
Směřujeme k vytvoření nezastarávající strategie diseminace a komunikace, která uspokojí rozličné a neustále se měnící potřeby uživatelů na národní i na evropské úrovni, je dostatečně pružná, aby se přizpůsobila novým technologiím, poskytuje vodítka ve světě datové revoluce a slouží jako spolehlivý pilíř demokracie. Uznáváme, že různé skupiny uživatelů mají různé potřeby jak z hlediska produktů, tak i kanálů šíření informací. Tuto rozdílnost vyřešíme nabídkou většího množství různých komunikačních kanálů a služeb se statistickými výstupy. Přímo zavedeme značku „evropská statistika“, která bude zaručovat spolehlivý základ pro rozhodování založené na faktech a poskytování nezkresleného obrazu společnosti.

 

Více informací, včetně úplného textu Vize 2020, najdete na:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/ess-vision-2020