Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2010

Zastavení nepříznivých trendů na trhu práce

Kód: r-3102-10
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2010 snížila proti stejnému období roku 2009 o 60,3 tis. osob, míra zaměstnanosti (15-64letých) dosáhla 64,9 % a meziročně klesla o 0,5 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 41,0 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom zvýšil o 59,4 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,8 procentního bodu na 7,2 %.

* * *

Zaměstnanost

Předběžné výsledky za 2. čtvrtletí 2010 ukazují zastavení poklesu zaměstnanosti. Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se snížil proti 1. čtvrtletí roku 2010 o pouhých 1,9 tis. osob, přičemž bez sezónního očistění se započtením obecně lepších podmínek pro zaměstnanost ve 2. čtvrtletí (sezónní práce) se čtvrtletně počet zaměstnaných zvýšil o 51,8 tis. osob, tj. o 1,1 %. Meziročně poklesl počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním o 60,3 tis. osob na 4 881,0 tis., meziroční pokles v 1. čtvrtletí roku 2010 však činil 117,6 tis. osob. Převážná část byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků byl v civilním sektoru 6,0 %.

Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 2. čtvrtletí 2009 o 105,5 tis. na 4 013,1 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti se snížil na 82,2 %, v minulém čtvrtletí činil 82,7 %. Pokles počtu osob v zaměstnaneckém poměru byl naopak kompenzován relativně vysokým nárůstem počtu podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků. Proti srovnatelnému období roku 2009 se jejich počet zvýšil o 45,0 tis. na 867,7 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti již činil 17,8 %. Trend snižování počtu osob v pozici zaměstnanců se sice v posledním čtvrtletí zastavil, nadále však platí, že pokles počtu osob v pozici zaměstnanců podstatně ovlivnil meziroční pokles celkové zaměstnanosti v České republice.

Rok 2009 a začátek roku 2010 lze charakterizovat vysokým propadem zaměstnanosti v sekundárním sektoru částečně kompenzovaným růstem počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru. Ve 2. čtvrtletí roku 2010 již k dalšímu dramatickému poklesu počtu zaměstnaných osob v sekundárním sektoru nedošlo. Zatímco v 1. čtvrtletí 2010 činil meziroční úbytek počtu pracujících v sekundárním sektoru 116,6 tis., ve 2. čtvrtletí 2010 se jednalo pouze o úbytek 79,8 tis. osob. Meziročně se zvýšil počet zaměstnaných osob v terciárním sektoru, když v něm vzrostl počet zaměstnaných osob o 19,8 tis. Významně se nezměnil již tak nízký počet zaměstnaných osob v primárním sektoru, jejich počet ve druhém čtvrtletí roku 2010 činil 155,0 tis. osob.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 64,9 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2009 poklesla o 0,5 procentního bodu, přičemž v 1. čtvrtletí roku 2010 ještě činil meziroční pokles 1,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se snížila o 0,4 procentního bodu na 73,5 %, míra zaměstnanosti žen poklesla o 0,6 procentního bodu na 56,1 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2010 snížil o 12,5 tis. (bez očištění od sezónních vlivů o 47,7 tis.). Pokles nezaměstnanosti mezi 1. a 2. čtvrtletím roku 2010 je daný především obecně lepšími podmínkami pro získání práce v jarních a letních měsících, ale částečně i zlepšením situace na trhu práce.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 375,0 tis. (z toho 189,2 tis. žen) a v porovnání se 2. čtvrtletím roku 2009 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 41,0 tis., v minulém čtvrtletí činil meziroční vzestup 119,9 tis. Meziroční růst nezaměstnanosti se rovnoměrně projevil jak v ženské složce populace (o 20,4 tis.), tak v mužské složce populace (o 20,6 tis.).
Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se nadále zvyšoval, když proti 2. čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 59,4 tis. osob a činil 155,0 tis. osob. Jejich podíl se začal opětovně přibližovat polovině všech nezaměstnaných osob (41,3 %), přitom v 1. čtvrtletí roku 2010 činil pouze 35,6 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 7,2 %, proti 2. čtvrtletí 2009 se zvýšila o 0,8 procentního bodu.
Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 2. čtvrtletí hodnoty 9,0 %, tj. o 1,1 procentního bodu více než před rokem.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,4 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (25,2 %) a mírně nadprůměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,2 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2010 činil jejich počet 185,3 tis., tj. o 1,0 tis. více než ve stejném období roku 2009. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 53,0 tis. osob, tj. necelá třetina z celé skupiny.

Analýza ČSÚ - Změny ve struktuře domácností se zaměřením na rodiny s malými dětmi a domácnosti jednotlivcůPoznámky:
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054 069, e-mail: ondrej.nyvlt@csu.gov.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech, v rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 22.7.2010/29.7.2010
Navazující internetový dokument w-3101-10 - „Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil“ ( /1-ep-3 s defi nitivními výsledky šetření vyjde do konce 3. čtvrtletí 2010
Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě předběžných výsledků statistiky obyvatelstva k 1.1.2010 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v 1. pololetí 2010.

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce.Archiv