Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - leden 2007

Vysoký růst výroby strojů a zařízení

Kód: r-8001-07
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v lednu 2007 meziměsíčně vyšší o 2,3 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 9,8 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 11,0 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 9,5 %.

* * *

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v lednu 2007 vyšší o 2,3 %. Trend vzrostl o 0,7 % (tabulka č. 5).

Graf Průmyslová produkce Meziměsíční změna trendu a sezónně očištěných dat


Meziroční index průmyslové produkce v lednu byl 109,8 %, po očištění od sezónních vlivů index činil 108,9 %. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,4 procentního bodu, růst odvětví o 10,7 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 1,9 p.b., růst o 16,4 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek 1,5 p.b., růst o 27,9 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,5 p.b., pokles o 5,3 %), těžba energetických surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 8,0 %) a výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 1,0 %).

V lednu se zvýšila produkce v následujících hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro investice (o 13,7 %), pro dlouhodobou spotřebu (o 12,9 %), pro mezispotřebu (o 11,1 %) a pro krátkodobou spotřebu (o 7,1 %). Poklesla v hlavním průmyslovém seskupení výroba energií (o 1,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 11,0 % (v běžných cenách o 12,1 %), po očištění od sezónních vlivů tržby vzrostly o 10,0 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,5 procentního bodu, růst odvětví o 10,6 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,7 p.b., růst o 26,1 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek 1,7 p.b., růst o 27,9 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,2 p.b., pokles o 2,6 %) a těžba energetických surovin (příspěvek –0,02 p.b., pokles o 1,3 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 17,6 %, v běžných cenách o 17,5 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 50,8 %.
Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 13,6 % (v běžných cenách o 14,9 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 60,5 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 17,1 % (v b.c. o 17,0 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 76,3 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob*) v průmyslu se v lednu meziročně zvýšil o 26,4 tis. osob (tj. o 2,4 %). Vzrostl v odvětvích výroba elektrických a optických přístrojů (o 7,2 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (o 7,2 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (o 6,6 %). Poklesl nejvíce ve výrobě usní a výrobků z usní (o 7,1 %), ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 6,8 %) a v těžbě energetických surovin (o 5,3 %).
Průměrná měsíční nominální mzda v lednu byla 19 907 Kč a meziročně vzrostla o 9,2 %. Průměrná hodinová mzda byla 130,9 Kč a zvýšila se o 8,4 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 7,8 %, hodinová produktivita byla vyšší o 7,1 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v lednu dosáhly hodnoty 161,5 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 107,9 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 109,5 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 113,1 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek k růstu 4,9 procentního bodu, růst o 71,2 %), výroba motorových vozidel (příspěvek 3,0 p.b., růst o 8,5 %) a výroba elektrických strojů a zařízení (příspěvek 2,0 p.b., růst o 21,5 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 14,4 %), výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek –0,04 p.b., pokles o 0,4 %) a výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek –0,01 p.b., pokles o 0,2 %).

* * *

Podle údajů zveřejněných Eurostatem meziroční index průmyslové produkce po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostl v prosinci 2006 v EU 25 o 3,9 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšil v Irsku o 15,2 %, v Polsku o 10,1 %, na Slovensku o 8,9 % a ve Slovinsku o 8,4 %. K největšímu poklesu došlo v Litvě o 7,9 %.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ernest Jan Ing., tel: 274054188, E-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ u podniků s 20 a více zaměstnanci
Termín ukončení sběru dat: 6. 3. 2007
Termín ukončení zpracování: 8. 3. 2007
Navazující publikace: 8001-07 Průmysl České republiky ( /produkty/prumysl-ceske-republiky-prosinec-bifzzwj49k )

*) Počínaje lednem 2007 ČSÚ v souladu s metodikou Eurostatu přešel v krátkodobé statistice průmyslu na publikování měsíčních údajů o počtu zaměstnaných osob. Na rozdíl od dříve publikovaného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců nový ukazatel zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou s ní v pracovním poměru. Nově se jedná o počty přepočtené na plný pracovní úvazek. Přechod se odráží i ve výpočtu ukazatele průměrné mzdy a produktivity práce. Meziroční srovnatelnost publikovaných údajů je zajištěna.