Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Pohyb obyvatelstva - 1. až 2. čtvrtletí 2013

Mimo manželství se rodí stále více dětí

Kód: r-4001-13
V 1. pololetí letošního roku se počet obyvatel České republiky snížil o 3,2 tisíce na 10 512,9 tisíce osob. Úbytek byl výsledkem záporné bilance přirozené měny, zahraniční migrací obyvatel naopak mírně přibylo. Narozených dětí bylo proti stejnému období roku 2012 o 1,6 tisíce méně, ubylo i sňatků (o 2,0 tisíce) a potratů (o 0,6 tisíce). Naopak více bylo vystěhovalých (o 12,1 tisíce), přistěhovalých (o 6,9 tisíce), rozvodů (o 1,3 tisíce) a zemřelých (o 0,2 tisíce).

Během ledna až června 2013 se v ČR živě narodilo 52,0 tisíce dětí, o 1,6 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Za nižším počtem narozených stál meziroční úbytek dětí narozených v prvním (pokles o 796 dětí, tj. o 3,2 %) a druhém pořadí (pokles o 969 dětí, tj. o 4,6 %). Dětí třetího a vyššího pořadí se naopak letos narodilo více (o 128, tj. o 1,7 %). Podíl dětí narozených nevdaným ženám se ve srovnání s 1. pololetím 2012 dále zvýšil, když se v první polovině roku 2013 mimo manželství narodilo 44,7 % všech živě narozených dětí, celkem 23,2 tisíce. Nejvíce dětí v 1. pololetí 2013 porodily ženy ve věku 29–31 let, mezi prvorodičkami byly nejčetnější ženy ve věku 27–30 let. Průměrný počet živě narozených dětí jedné ženě se v 1. pololetí letošního roku dle jeho průběžného propočtu snížil na 1,42, když v roce 2012 (celém) byla úhrnná plodnost 1,45.

V období od ledna do června letošního roku zemřelo 55,8 tisíce osob, což bylo o necelých 0,2 tisíce více než ve stejném období roku 2012. Zemřelým mužům, kterých bylo jen o 33 více než zemřelých žen, bylo v době úmrtí v průměru 71,8 roku, ženy byly v průměru o 7 let starší. Dětí do jednoho roku zemřelo v 1. pololetí celkem 125 a kojenecká úmrtnost byla na úrovni 24 zemřelých dětí před dosažením jejich prvních narozenin z každého desetitisíce živě narozených dětí. Úroveň úmrtnosti dětí do jednoho roku věku pokračovala v první polovině letošního roku ve svém poklesu, když v roce 2012 byla zatím historicky nejnižší.

V 1. pololetí 2013 bylo uzavřeno 16,6 tisíce manželství, o 2,0 tisíce méně než ve stejném období roku 2012. Počty sňatků klesají každoročně od přechodného zvýšení v roce 2007. Kromě dlouhodobého poklesu intenzity sňatečnosti je důvodem i skutečnost, že početně silné generace narozených v 70. letech věk vyšší sňatečnosti již překročily. V 1. pololetí 2013 byl oproti stejnému období o rok dříve nižší jak počet sňatků mezi dvěma svobodnými snoubenci, kterých bylo 65,1 %, tak i opakovaných vstupů do manželství. Ženichům, kteří uzavírali letos první sňatek, bylo v průměru 31,7 roku, těm, pro které to byl již nejméně druhý sňatek, 47,1 roku. Svobodným nevěstám bylo průměrně 29,0 roku, rozvedeným a ovdovělým 42,9 roku.

Během prvních šesti měsíců roku 2013 bylo rozvedeno 14,2 tisíce manželství, což představovalo nárůst o 1,3 tisíce oproti stejnému období loňského roku. Nejvíce rozvodů bylo po 4 až 5 letech trvání manželství . Z úhrnu rozvedených manželství jich bylo 56,5 % s nezletilými dětmi. Rozvody se dotkly celkem 12,3 tisíce dětí.
Potratů bylo v 1. pololetí 2013 registrováno 18,8 tisíce, o 0,6 tisíce méně než v 1. pololetí o rok dříve, a to díky nižšímu počtu provedených umělých přerušení těhotenství (o 500 méně) i nižšímu počtu samovolných potratů (o 169 méně).

I když se celkový počet obyvatel ČR v 1. pololetí snížil, saldo zahraniční migrace bylo kladné, avšak nízké. Počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých pouze o 0,6 tisíce osob. Letošní migrační přírůstek byl o 5,3 tisíce nižší než o rok dříve. Oproti stejnému období roku 2012 bylo více přistěhovalých (o 6,9 tisíce) a zejména pak vystěhovalých (o 12,1 tisíce). Nejvíce přibylo v 1. pololetí 2013 v ČR stěhováním státních občanů Slovenska (saldo 2,2 tisíce), Německa (0,9 tisíce) a Bulharska (0,4 tisíce). Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán u Ukrajinců (3,2 tisíce).


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Od července 2012 jsou údaje o zahraniční migraci cizinců přebírány z Cizineckého informačního systému, jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, zatímco v předchozích obdobích byl zdrojem dat Informační systém evidence obyvatel MV ČR.
Změna definice potratu od 1. dubna 2012.
Veškeré údaje za rok 2013 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatels tva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky, tel. 274 054 063, e-mail: terezie.styglerova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Stěhování cizinců (07/2012–06/2013) – Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 14. srpna 2013
Navazující datová sada: e-4001-13 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 2. čtvrtletí 2013)
/produkty/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2013-yhgi1jfksk
Termín zveřejnění další RI: 12. prosince 2013Archiv