Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2014

Deficit vládních institucí meziročně vzrostl, výše dluhu poklesla

Kód: 050062-15

Hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2014 deficitem ve výši 85,3 miliardy Kč, což v relativním vyjádření odpovídá 2,0 % HDP. Výše dluhu vládních institucí se meziročně snížila o 2,45 procentního bodu, zejména vlivem růstu nominálního HDP a krytí deficitu snížením objemu aktiv. Aktuální výše zadlužení pro účely plnění maastrichtských kritérií dosáhla úrovně 42,57 % HDP. Údaje byly zaslány Eurostatu v rámci tzv. prvních notifikací deficitu a dluhu vládních institucí v roce 2015.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2011-2014                                        

 

Jednotka

Rok

2011

2012

2013

2014

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí v běžném roce

mil. Kč

-108 860

-157 889

-47 206

-85 337

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí ke konci roku

mil. Kč

1 604 009

1 803 585

1 839 726

1 816 137

Hrubý domácí produkt (HDP)

mil. Kč

4 022 410

4 047 675

4 086 260

4 266 141

Deficit sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

-2,71

-3,90

-1,16

-2,00

Dluh sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

39,88

44,56

45,02

42,57

Hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2014 deficitem ve výši 85,3 miliard při meziročním zhoršení hospodaření všech sub-sektorů sektoru vládních institucí. V relativním vyjádření tak deficit pro účely maastrichtských kritérií za rok 2014 dosáhl 2,0 % HDP. Hlavními zdroji meziročního prohloubení deficitu hospodaření jsou výrazný nárůst investičních výdajů ústředních i místních vládních institucí o více než 17 %, dále růst nominálních výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí meziročně o 3 % (zejména vlivem naturálních sociálních dávek), a výplaty klientům z Fondu pojištění vkladů, které za rok 2014 přesáhly 14 miliard Kč.

Výše dluhu vládních institucí v roce 2014 dosáhla úrovně 42,57 % HDP. Meziročně tak došlo k poklesu výše relativní zadluženosti o 2,45 procentního bodu. Pokles je způsoben akcelerujícím růstem nominálního HDP (o 4,4 %) a stabilní úrovní státního dluhu. Vysvětlením vývoje fiskálních indikátorů v roce 2014, v jehož průběhu dochází k poklesu v úrovni zadlužení při souběžném deficitu, je zejména vysoký rozsah záporných transakcí v položce oběživo a vklady v aktivech (viz F.2 v tabulkách 3A, 3B, 3D) signalizující krytí deficitu snížením objemu aktiv.

Reportované fiskální indikátory byly výrazně ovlivněny změnou sektorového zatřídění Českomoravské záruční a rozvojové banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a Fondu pojištění vkladů do vládního sektoru. Změna v zatřídění uvedených subjektů vyvolala revizi již publikovaných ukazatelů deficitu a dluhu v letech 2011 až 2013 směrem dolů. Vzhledem ke konsolidované podobě dluhu vládních institucí dochází u přeřazených subjektů nově ke vzájemnému zápočtu dluhových aktiv a závazků s ostatními vládními institucemi. Konsolidace aktiv a závazků z titulu změn v sektorovém zatřídění snížila v roce 2014 dluh sektoru vládních institucí o 0,8 procentního bodu.

_______________________________________________________________________________


Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je od září 2014 založen na revidované metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % hrubého domácího produktu.


Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, vydaných úvěrových cenných papírů jiných než účasti a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Údaje o relativní a absolutní výši deficitu a dluhu vládních institucí jsou sestaveny dle metodiky národních účtů (ESA 2010), v níž jsou členské státy Evropské unie povinny poskytovat data od 1. září 2014.

Ukazatele uvedené v tabulce byly zaslány koncem března Eurostatu, vyjádření Komise lze očekávat 21. dubna 2015.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail:
vaclav.rybacek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Trejbalová, tel.: 274052706, e-mail: marie.trejbalova@csu.gov.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 10. 2015

 

Archiv