Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2016

Saldo skončilo v deficitu, míra zadlužení klesla

Kód: 050061-16

Hospodaření sektoru vládních institucí ve čtvrtém čtvrtletí 2016 skončilo v deficitu 1,08 % HDP. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zlepšení salda hospodaření o 1,54 procentního bodu (p.b.).

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, Česká republika, 4.Q 2015 – 4.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-31 315

-8 366

26 334

24 612

-13 305

% HDP

-2,62

-0,76

2,20

2,06

-1,08

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Příjmy sektoru vládních institucí ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně klesly o 3,1 %, zejména v souvislosti s propadem v objemu přijatých investičních dotací (-76,4 %) a běžných transferů
(-65,4 %) ze zahraničí. Rostly naopak příjmy ze sociálních příspěvků (7,0 %), daní z výroby a dovozu (5,3 %) a důchodových daní (2,4 %).

Výdaje sektoru se v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně snížily o 6,2 %. Největší pokles byl zaznamenán v oblasti tvorby hrubého kapitálu (-49,7 %) a investičních dotací (-16,6 %). Růst byl naopak zaznamenán v položce vyplacených dotací (17,7 %), běžných transferů (10,6 %) a náhrad zaměstnancům (7,8 %).

Meziroční snížení deficitu bylo v rozhodující míře spojeno s hospodařením ústředních vládních institucí, jehož deficit meziročně klesl o 17,3 mld. na -8,0 mld. Kč. O 1 mld. Kč pokleslo meziročně deficitní saldo hospodaření fondů sociálního zabezpečení (-1,5 mld. Kč). Na úrovni místních vládních institucí došlo k mírnému prohloubení deficitu o 0,3 mld. na -3,8 mld. Kč.

Dluh sektoru vládních institucí poklesl na konci čtvrtého čtvrtletí meziročně z úrovně 40,32 % na 37,22 % HDP, tj. o 3,10 p.b. Na meziročním poklesu se podílel jak pokles nominální úrovně dluhu o 81,4 mld. Kč, tak růst nominálního HDP, který přispěl k meziročnímu poklesu dluhu
1,38 p.b. Oproti třetímu čtvrtletí roku 2016 poklesl dluh vládních institucí o 1,49 p.b.

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí, Česká republika, 4.Q 2015 – 4.Q 2016

 

Jednotka

2015

2016

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 836 255

1 857 493

1 850 612

1 812 043

1 754 899

% (HDP)

40,32

40,41

39,81

38,71

37,22

Podíl jednotlivých finančních nástrojů na celkovém dluhu zůstává na stabilní úrovni s dominantním zastoupením dluhových cenných papírů (přes 90 %).

 

Poznámky:

Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. 

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.
(
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov)

 Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274 052 596, e-mail: vaclav.rybacek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@csu.gov.cz
Termín zveřejnění další RI: 3. 7. 2017

 

Archiv