Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Analýza vývoje průmyslu - 1. čtvrtletí 2007

Kód: e-8018-07Analýza vývoje průmyslu v 1. čtvrtletí 2007


Vývoj průmyslu v 1. čtvrtletí 2007 se vyznačoval vysokou dynamikou ve všech ukazatelích. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku rostla produkce, zaměstnanost, produktivita práce i objemy nových zakázek. Hlavními faktory vysokého průmyslového růstu byly:
- růst na nových výrobních kapacitách zejména zahraničních investorů (zejména elektrotechnický průmysl a průmysl dopravních prostředků),
- oživení v odvětví energetického strojírenství,
- silná zahraniční poptávka.

V 1. čtvrtletí 2007 ve srovnání s 1. čtvrtletím 2006 bylo o 1 pracovní den méně.

Průmyslová produkce

Růst průmyslu celkem a jeho dynamika

Meziroční index průmyslové produkce v 1. čtvrtletí 2007 dosáhl 112,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů 113,1 % a po očištění od sezónních vlivů 112,2 %. Jedná se o druhý nejvyšší růst v časové řadě od roku 2000, hned po 1. čtvrtletí 2006, kdy index průmyslové produkce byl 114,8 %. Ve srovnání s meziročním tempem růstu produkce ve 4. čtvrtletí 2006 (index 107,8 %) se dynamika růstu průmyslu celkem zvýšila. Zvýšila se i mezičtvrtletní (sezónně očištěná) změna trendu.

Graf Index průmyslové produkce -  ČR celkemVývoj jednotlivých odvětví a hlavních průmyslových seskupení

K růstu průmyslové výroby nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,4 procentního bodu, růst o 28,8 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 2,8 p.b., růst odvětví o 12,9 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,6 p.b., růst o 26,3 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 4,7 %), jehož výsledky ovlivnily zejména nestandardní klimatické podmínky v zimních měsících. Pokles zaznamenala také těžba energetických surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 4,1 %) a výroba usní a výrobků z usní (příspěvek –0,01 p.b., pokles o 3,7 %).

V 1. čtvrtletí 2007 se zvýšila produkce v hlavních průmyslových seskupeních: pro dlouhodobou spotřebu (o 26,8 %), pro investice (o 17,7 %), pro mezispotřebu (o 12,2 %), pro krátkodobou spotřebu (o 5,6 %) a v hlavním průmyslovém seskupení pro výrobu energií (o 2,1 %).


Tržby

Růst a dynamika

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách byly v 1. čtvrtletí 2007 meziročně vyšší o 13,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 14,3 % a po očištění sezónních vlivů o 13,5 %. V běžných cenách se tržby meziročně zvýšily o 14,8 %.

K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,6 procentního bodu, růst o 23,9 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 2,9 p.b., růst odvětví o 12,9 %), a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,9 p.b., růst o 26,3 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 5,1 %), těžba energetických surovin (příspěvek –0,04 p.b., pokles o 2,4 %) a výroba usní a výrobků z usní (příspěvek –0,01 p.b., pokles o 3,6 %).

Změny ve struktuře z hlediska tržeb

Z jednotlivých subsekcí měla v 1. čtvrtletí 2007 nejvyšší podíl výroba dopravních prostředků a zařízení (19,3 % na tržbách z průmyslové činnosti za průmysl celkem), výroba elektrických a optických přístrojů (14,3 %) a výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (12,9 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2006 se nejvýrazněji zvýšil podíl výroby elektrických a optických přístrojů a zařízení (z 13,0 % na 14,3 %), nejvýznamněji poklesl v případě výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (z 9,6 % na 8,5 %) a výroby dopravních prostředků a zařízení (z 20 % na 19,3 %).

Graf Podíl subsekcí na celkovém objemu tržeb z prům.činnosti (b.c.)


Tržby z přímého vývozu a tržby podniků pod zahraniční kontrolou

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků vzrostly významněji než tržby z průmyslové činnosti celkem - reálně o 19,4 %, v běžných cenách o 20,9 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 51,3 % a v porovnání s 1. čtvrtletím 2006 se zvýšil (z 47,7 %). Nejvyšší růst ve stálých cenách podle objemu tržeb byl v odvětvích: výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 27,3 %), výroba a opravy strojů a zařízení (o 26,5 %) a výroba dopravních prostředků a zařízení (o 17,4 %).

Také tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou zaznamenaly nadprůměrný růst. Reálně se zvýšily o 17,4 % (v běžných cenách o 19,2 %). Jejich podíl na celkových tržbách v b.c. činil 61,2 %, přičemž se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2006 zvýšil (z 59,0 %). U podniků pod zahraniční kontrolou bylo 64,3 % tržeb určeno na přímý vývoz.


Zaměstnanost, mzdy a produktivita práce

Zaměstnanost

Zaměstnanost v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2007 meziročně zvýšila o 31,2 tis. osob, tj. o 2,8 %. Průměrný počet zaměstnaných v průmyslu činil 1 161 tis. osob.

Nejvíce vzrostla zaměstnanost v odvětvích: výroba pryžových a plastových výrobků (o 7,9 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (o 7,8 %) a výroba elektrických a optických přístrojů (o 7,4 %). Nejvíce poklesla zaměstnanost v odvětvích: výroba textilií a textilních a oděvních výrobků (o 6,6 %), výroba usní a výrobků z usní (o 6,5 %) a těžba energetických surovin (o 5,3 %).

Podniky pod zahraniční kontrolou zaměstnávaly 522,5 tis. osob, tj. 45 % z celkového počtu zaměstnaných v průmyslu. Jejich podíl se zvýšil ve srovnání s 1. čtvrtletím 2006, kdy činil 41,3 %.

Mimo výše uvedený počet zaměstnaných pracovalo v průmyslových organizacích 39,2 tis. zaměstnanců pracovních agentur a jiných firem, nejvíce v odvětvích: výroba dopravních prostředků a zařízení (10,4 tis.osob), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (10,0 tis. osob) a výroba základních kovů a kovodělných výrobků (5,8 tis. osob).

Mzdy

Průměrná měsíční mzda zaměstnaných v průmyslu v 1. čtvrtletí 2007 dosáhla 19 679 Kč a byla meziročně vyšší o 7,7 %.

Nejvyšší úroveň mezd byla v odvětvích: výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (27 306 Kč), výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (25 640 Kč) a těžba energetických surovin (23 810 Kč). Nejnižší úroveň mezd byla v odvětvích: výroba usní a výrobků z usní (12 963 Kč), výroba textilií a textilních a oděvních výrobků (13 273 Kč) a zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků (15 691 Kč). Nejvyšší růst byl zaznamenán v odvětví těžba ostatních nerostných surovin (o 11,4 % na 21 780 Kč), ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků (o 9,7 % na 20 361 Kč) a těžbě energetických surovin (o 9,6 %).

Průměrná mzda v podnicích pod zahraniční kontrolou byla 21 665 Kč, tj. o 10,1 % více než činí průměrná mzda za průmysl celkem. Meziročně přitom vzrostla o 6,6 %.

Produktivita práce

Produktivita práce v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2007 zvýšila o 9,6 % a rostla rychleji než průměrná měsíční nominální mzda.


Nové zakázky

Nové zakázky celkem

V 1. čtvrtletí 2007 byly ve vybraných odvětvích uzavřeny nové zakázky ve výši 483,1 mld. Kč a byly o 11,6 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2006. K růstu nových zakázek nejvíce přispěla výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek k růstu 2,5 p.b., růst o 45,6 %), výroba elektrických strojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,9 p.b., růst o 21,0 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,8 p.b., růst o 14,6 %). Pokles nových zakázek byl zjištěn u výroby rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek k růstu -0,2 p.b., pokles o 3,1 %).

Nové zakázky ze zahraničí

V 1. čtvrtletí 2007 byly uzavřeny nové zakázky ze zahraničí ve výši 323,5 mld. Kč a byly o 14,9 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2006. Růst nových zakázek ze zahraničí byl zjištěn v odvětvích: výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek k růstu 3,8 p.b., růst o 52,2 %), výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek k růstu 3,3 p.b., růst o o 96,6 %), a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,9 p.b., růst o 14,1 %). Pokles nových zakázek ze zahraničí byl zjištěn u výroby rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek k růstu -0,6 p.b., pokles o 7,6 %).
Graf Zakázky v průmyslu - meziroční indexy


Nejdynamičtější odvětví: Výroba elektrických a optických přístrojů

Mezi odvětví s nejdynamičtějším vývojem v 1. čtvrtletí 2007 patřila výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, která se zároveň podílela nejvyšší měrou na výsledcích průmyslu celkem (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,4 p.b). Meziroční index průmyslové produkce dosáhl 128,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů 129,1 % a po očištění od sezónních vlivů 129,6 %. Byl to třetí nejlepší výsledek v časové řadě (po 4. čtvrtletí 2002, kdy dosáhl 139,6 % a 3.Q 2004, kdy dosáhl 135,7 %). Ve srovnání s meziročním tempem růstu produkce v 1. čtvrtletí 2006 (index 123,9 %) se dynamika růstu zmíněného odvětví zvýšila. Zvýšila se i mezičtvrtletní (sezónně očištěná) změna trendu.

Graf Index průmyslové produkce v subsekci výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení


K celkovému růstu průmyslové produkce v subsekci výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení nejvíce přispěl oddíl výroba elektrických strojů a zařízení (příspěvek k růstu subsekce 11,8 p.b., růst o 26,6 %), oddíl kancelářské stroje a počítače (příspěvek 10,2 p.b., růst o 71,8 %), oddíl výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek 3,9 p.b., růst o 12,9 %) a oddíl výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů (příspěvek 2,9 p.b., růst o 25,8 %).

Růst produkce kopíroval i vývoj tržeb, které v s.c. dosáhly meziročního růstu o 23,9 %, v b.c. 25,9 %.
Tržby z přímého vývozu v subsekci výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení se zvýšily v porovnaní s 1. čtvrtletím 2006 reálně o 27,3 % a v běžných cenách o 29,2 %. Jejich podíl na celkových tržbách z přímého vývozu (v b.c.) činil 19,1 %.

Zaměstnanost v subsekci výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení se v 1. čtvrtletí 2007 meziročně zvýšila o 10 965 osob tj. o 7,4 %. Průměrná měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2007 dosáhla 18 824 Kč a byla meziročně vyšší o 6,5 %.

V subsekci výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení byly v 1. čtvrtletí 2007 uzavřeny nové zakázky ve výši 114,3 mld. Kč. Meziroční růst byl zaznamenán zejména v oddílu výroba kancelářských strojů a počítačů (o 45,6 %), v oddílu výroba zdravotnických přístrojů (o 32,2 %) a v oddílu výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 21,0 %).
V subsekci výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení byly v 1. čtvrtletí 2007 uzavřeny nové zakázky ze zahraničí ve výši 78,3 mld. Kč. Prudký nárůst byl zaznamenán zejména v oddílu výroba kancelářských strojů a počítačů (o 96,6 %) v oddílu výroba zdravotnických přístrojů, přesných, optických a časoměrných přístrojů (o 35,0 %) a v oddílu výroba elektrických strojů a zařízení (o 17,3 %).

Tab. Vývoj vybraných ukazatelů průmyslu