Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky. Šetřením se pravidelně doplňují informace Ministerstva práce a sociálních věcí o situaci na trhu práce. Ve VŠPS jsou respektovány ukazatele podle požadavků Eurostatu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). Jsou tak vytvořeny předpoklady pro srovnávání situace na trhu práce v České republice s vyspělými ekonomikami na principu shodného metodického přístupu.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje se aktuální struktura zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje také informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního a kvalifikačního a podle délky trvání nezaměstnanosti.

Předmětem šetření jsou všechny osoby bydlící v domácnostech šetřených bytů. Výběr bytů se provádí automatizovaně pomocí programového vybavení na základě generátoru náhodných čísel. Podkladem pro výběr jsou výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů. Každá samostatně hospodařící domácnost ve vybraném bytě je považována za samostatnou jednotku, v jejímž rámci jsou zjišťovány vzájemné vztahy a základní sociologické a demografické informace o všech členech domácnosti. Za jednotlivé členy domácnosti starší 15 let jsou zjišťovány podrobné údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání.

Počínaje rokem 2000 je každoročně prováděno při VŠPS šetření na téma zadané Eurostatem a zveřejněné vždy v předchozím roce v Úředním věstníku EU (tzv. ad hoc modul - AHM).

V roce 2024 se uskuteční další pravidelné šetření VŠPS ad hoc modulu na téma "Mladí na trhu práce", které je doplňkovou součástí kontinuálního výběrového šetření pracovních sil. Šetření identifikuje obyvatelstvo ve věku 15–34 let.

V roce 2011 se součástí VŠPS stalo výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR). Výběrové šetření cestovního ruchu zajišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů České republiky. Údaje o cestování jsou zjišťovány u všech členů domácnosti včetně dětí do patnácti let.

Nedílnou součástí VŠPS je také šetření Informačních technologií (ICT), které probíhá v zemích EU již několik let, v České republice od roku 2003. V roce 2024 bude probíhat ve 2. čtvrtletí. Cílem šetření je zjistit možnosti a schopnosti populace při používání informačních technologií a jejich dostupnost.

VŠPS se provádí pomocí dotazníku, který vyplňuje tazatel s respondentem. V každém čtvrtletí je v Plzeňském kraji vybráno 480 domácností, které tazatel navštíví celkem pětkrát (vždy jednou za čtvrtletí). V Plzeňském kraji provádí šetření 16 tazatelů. Každý tazatel je vybaven průkazem a současně s ním je schopen prokázat příslušnost k ČSÚ nebo svoji totožnost. 

U všech šetření jsou zjištěné skutečnosti předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí a je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Kontaktní osoby

 

Ing. Jitka Šosová - garant pro Plzeňský kraj
tel.: 731 439 310, e-mail: jitka.sosova@csu.gov.cz

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: vladislava.tousova@csu.gov.cz