Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Ekonomické subjekty v hl. m. Praze v roce 2022

16. 3. 2023

V hl. městě Praze bylo k 31. 12. 2022 registrováno 670 392 ekonomických subjektů, z nich u 57,9 % byla zjištěna aktivita. Meziroční přírůstek činil 12 tisíc (1,8 %) subjektů. Mezi ekonomickými subjekty se zjištěnou aktivitou převažovaly fyzické osoby, kterých bylo 209 419 (53,9 %). Výraznou převahu mezi fyzickými osobami měli živnostníci (84,9 %). Hlavní složku právnických osob tvořily obchodní společnosti (91,9 %).

Bezmála polovina subjektů se zjištěnou aktivitou neměla žádné zaměstnance. Z podniků, které počet zaměstnanců uvedly a současně někoho zaměstnávají, jich 81,6 % patří do kategorie mikropodniků s 1-9 zaměstnanci. Pouze dvanáct pražských podniků má počet zaměstnanců 10 tisíc a více.  Nejčastějším oborem podnikání byl Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (19 %).


Údaje o počtu ekonomických subjektů vychází z Registru ekonomických subjektů (RES), který spravuje Český statistický úřad. V RES jsou evidovány právnické osoby, organizační složky státu, které jsou účetní jednotkou, podílové fondy a fyzické osoby, které mají postavení podnikatele. RES je základním zdrojem, ze kterého jsou vybírány subjekty do statistických šetření, která ČSÚ provádí. Od roku 2014 jsou do počtu ekonomických subjektů započteny také zahraniční fyzické osoby a jejich odštěpné závody, které předtím v registru zařazeny nebyly.

V Registru ekonomických subjektů bylo v hl. m. Praze k 31. 12. 2022 registrováno 670 392 ekonomických subjektů, tedy více než pětina z celorepublikového množství. Meziročně v Praze přibylo 12 tis. registrovaných subjektů (1,8 %). Jde o nejvyšší přírůstek ze všech krajů. V celé České republice přibylo v tomto období 20,6 tis. (0,7 %) registrovaných ekonomických subjektů. U většiny krajů registrovaných ekonomických subjektů v průběhu roku 2022 mírně přibylo, v Libereckém kraji jich 2,1 % ubylo.

Z celkového množství téměř 3 mil. ekonomických subjektů evidovaných v České republice ke konci roku 2022 v RES jich bylo 54,4 % se zjištěnou aktivitou. Zjištěnou aktivitou se rozumí informace o tom, že ekonomický subjekt je plátcem daně z příjmů, daně z přidané hodnoty nebo platí pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance či jako osoba samostatně výdělečně činná. Údaje o aktivitě jsou získávány také ze statistických šetření ČSÚ. Územní členění se provádí dle sídla ekonomického subjektu.

V Praze bylo k 31. 12. 2022 celkem 388 462 (57,9 %) ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou, což je podobný výsledek jako v roce 2021 (56,9 %).

Mezi ekonomickými subjekty se zjištěnou aktivitou převládaly v Praze v roce 2022 fyzické osoby (53,9 %) nad právnickými (46,1 %), obdobně jako v předchozím roce. Ve zbytku republiky je převaha fyzických osob mnohem výraznější, což je dáno charakteristikou hlavního města, které je hospodářským centrem státu a sídlem většiny významných institucí i zahraničních firem. Je zde velká koncentrace školství i zdravotnických zařízení. Celorepublikový podíl fyzických osob na ekonomických subjektech se zjištěnou aktivitou v roce 2022 činil 70 %. Vedle Prahy se vyznačovaly nižším podílem fyzických osob i další velká města (Brno, Ostrava a Plzeň). Celkově nejnižší podíl právnických osob v České republice měly k 31. 12 2022 okresy Rokycany (17,5 %) a Plzeň-jih (17,7 %).

Graf 1: Ekonomické subjekty v rozdělení na fyzické a právnické osoby v krajích k 31. 12. 2022Dominantní postavení mezi fyzickými osobami měli v Praze i celé České republice živnostníci. V Česku tvořili u fyzických osob se zjištěnou aktivitou 88,1 %, v Praze 84,9 %, což je devátá nejnižší hodnota v republice při posuzování jednotlivých okresů. Praha má nepřekvapivě nejnižší podíl zemědělských podnikatelů v republice, zato nadprůměrný podíl zahraničních fyzických osob (Praha 7,7 %, Česká republika 2,8 %). V kategorii právnických osob tvořily nejvýznamnější složku obchodní společnosti. Praha stála s jejich podílem 91,9 % poměrně vysoko nad celorepublikovým průměrem (84,2 %). Z pražských obchodních společností jich většina měla formu společnosti s ručením omezeným (91,9 %), akciové společnosti tvořily 7,1 %.

Nejvíce fyzických osob se zjištěnou aktivitou bylo mezi ekonomickými subjekty evidováno na konci roku 2022 na Praze 4 (20 806), na Praze 10 (18 313), na Praze 6 (16 553) a na Praze 8 (15 374), což koresponduje s faktem, že jde o městské části s nejvyšším počtem obyvatel. Právnické osoby si za své sídlo nejčastěji vybraly Prahu 1 (32 668), Prahu 4 (17 337) a Prahu 2 (16 041).

Graf 2: Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle počtu zaměstnanců v Praze (k 31. 12. 2022)

Bezmála polovina pražských subjektů se zjištěnou aktivitou (48,2 %) k 31. 12. 2022 neměla žádné zaměstnance. Další téměř třetina těchto subjektů neuvedla, zda někoho zaměstnává. Ze zbývajících 20,2 % ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou jich většina spadá do kategorie mikropodniků s 1-9 zaměstnanci (81,6 %). Malých podniků s 10-49 zaměstnanci bylo v Praze 13,7 %, středních podniků s 50-249 zaměstnanci 3,7 % a velkých podniků s 250 a více zaměstnanci 0,9 %. Pouze 12 podniků v Praze zaměstnává 10 tisíc a více zaměstnanců. V celé republice bylo na konci roku 2022 takových podniků 14. Ze 428 podniků v Česku, které zaměstnávaly alespoň tisíc zaměstnanců, jich na Prahu připadá 40,7 %


Tab. 1: Největší zaměstnavatelé v hl. m. Praze k 31. 12. 2022 s počtem zaměstnanců 10 tisíc a více (řazeno abecedně podle správních obvodů)

 

Z celkového počtu 670 392 registrovaných subjektů jich byl v Praze k 31. 12. 2022 nejvyšší počet zařazen do oboru velkoobchod, kromě motorových vozidel (88 204, z toho 52,7 % aktivních), činnosti v oblasti nemovitostí (70 731, z toho 53,9 % aktivních), ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (51 110, z toho 58,7 % aktivních) a maloobchod, kromě motorových vozidel (47 503, z toho 48,2 % aktivních).

Nejvíce registrovaných subjektů, které jsou zároveň aktivní (posuzovány podniky z odvětví činnosti zahrnující alespoň 1 000 subjektů), jich patřilo do odvětví činnosti související se zaměstnáním (84 %), zdravotní péče (82,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (80,6 %) a finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování (78,3 %). Naopak menší aktivita byla zjištěna v oborech: činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (jen 20,8 % vykazovalo aktivitu), maloobchod, kromě motorových vozidel (48,2 % vykazovalo aktivitu), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (51,6 %), administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (52 %) a velkoobchod kromě motorových vozidel (52,7 %).

Graf 3: Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v hl. m. Praze k 31. 12. 2022 (subjekty s uvedenou činností)

 

 

Další informace k Registru ekonomických subjektů najdete zde:
Statistiky z Registru ekonomických subjektů - metodika | ČSÚ (czso.cz)
Registr ekonomických subjektů | ČSÚ (czso.cz)
Organizační statistika - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ (czso.cz)

 

 

Kontakt:
Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@csu.gov.cz