Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2024

28. 6. 2024

(předběžné údaje)

Počet obyvatel Pardubického kraje se během ledna až března letošního roku snížil o 2,1 tis. osob, k 31. březnu 2024 měl kraj celkem 528,5 tis. obyvatel. Na úbytku počtu obyvatel se podílela jak přirozená měna (vyšší počet zemřelých oproti živě narozeným), tak také záporné migrační saldo. Meziročně se snížil počet narozených dětí i zemřelých obyvatel.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. březnu 2024 celkem 528 453 osob (261 309 mužů a 267 144 žen). Oproti 1. lednu 2024 se celkový počet obyvatel kraje snížil o 2,1 tis. osob. Přirozenou měnou (rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a zemřelých osob) ubylo v kraji 340 obyvatel, stěhováním dalších 1,8 tis. osob.

Počet obyvatel se v prvním čtvrtletí letošního roku snížil ve všech krajích České republiky. Nejvyšší celkový relativní (po přepočtu na 1 000 obyvatel) úbytek počtu obyvatel zaznamenaly kraje Karlovarský a Plzeňský (-30,3 ‰, resp. -27,5 ‰). Relativně nejméně se v uvedeném období snížil počet obyvatel Středočeského kraje (-8,2 ‰). V Pardubickém kraji dosáhl celkový úbytek obyvatel 16,0 ‰, což byl v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší pokles.

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
tabulka 

Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. čtvrtletí 2024 přistěhovalo 1,2 tis. osob, do zahraničí se vystěhovalo téměř 2,8 tis. osob. Zahraničním stěhováním se tak počet obyvatel kraje během prvních tří měsíců roku 2024 snížil o 1,6 tis. osob. Stěhováním mezi kraji České republiky ztratil Pardubický kraj 202 obyvatel (1,5 tis. přistěhovalých a 1,7 tis. vystěhovalých).

Úbytky obyvatel jak přirozenou měnou, tak stěhováním byly v 1. čtvrtletí 2024 evidovány ve všech krajích republiky. Záporná migrační salda jsou důsledkem vysokých počtů vystěhovalých, přičemž velkou část z nich představují osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení.

Ve všech okresech kraje byly v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenány úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou (převaha počtu zemřelých nad narozenými) i stěhováním. Nejvyšší relativní přirozený úbytek obyvatel byl evidován na Svitavsku (-3,7 ‰), nejvyšší záporné migrační saldo v okrese Pardubice (-18,6 ‰). Celkově se počet obyvatel nejvíce snížil (v průběhu ledna až března 2024) na Pardubicku (-898 osob, -20,0 ‰).

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024
tabulka

Během 1. čtvrtletí 2024 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 1 058 dětí, tj. o 75 dětí méně než ve stejném období loni. Na 1 000 obyvatel středního stavu připadalo 8,0 živě narozených při republikovém průměru 7,5 ‰. Prvorozené děti tvořily 44 % všech živě narozených, druhorozené 40 % a děti narozené ve třetím či vyšším pořadí 16 %. Mimo manželství se narodilo 541 dětí, tj. 51,1 % ze všech živě narozených (o 3,0 procentní body více než ve stejném období roku 2023) při 47,8% podílu za celou ČR. V rámci kraje měly děti narozené neprovdaným matkám nejvyšší zastoupení v okrese Pardubice (52,5 %), nejnižší pak na Orlickoústecku (49,8 %).

V průběhu ledna až března 2024 v kraji zemřelo 1 398 osob (726 mužů a 672 žen), což bylo o 63 osob méně než v témže období loňského roku. Úmrtnost vyjádřená počtem zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla v kraji 10,6 ‰ při republikovém průměru 10,9 ‰. Téměř polovina (47 %) zemřelých byla starší 80 let. V uvedeném období zemřely v kraji 3 děti do 1 roku.

V 1. čtvrtletí roku 2024 bylo v kraji uzavřeno 145 manželství, tj. o 2 více než ve stejném období roku 2023. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Pardubickém kraji hodnoty 1,1 ‰, což byla hodnota mírně pod republikovým průměrem (1,2 ‰).

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných údajů v prvním čtvrtletí letošního roku 225 manželství (o 23 více než ve stejném období loni). Rozvodovost na 1 000 obyvatel dosáhla v kraji 1,7 ‰ při mírně vyšším republikovém průměru (1,9 ‰).

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka

Pohyb obyvatel v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí

graf

Přírůstky počtu obyvatel v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí

graf

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2024 jsou předběžné.