Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

Počet obyvatel Olomouckého kraje se v průběhu 1. čtvrtletí 2024 snížil o 1 816 osob. Na úbytku se podílelo především záporné saldo migrace (1 259 osob). Přirozenou měnou obyvatel kraje také ubylo (o 557 osob). Počet živě narozených dětí, zemřelých obyvatel i sňatků se meziročně snížil. Počet rozvodů meziročně mírně vzrostl.

Podle předběžných výsledků žilo k  31. březnu 2024 na území Olomouckého kraje 631 048 obyvatel, z toho 51,1 % žen. V průběhu 1. čtvrtletí 2024 se populace kraje snížila o 1 816 osob. Přirozenou měnou kraj ztratil 557 obyvatel, stěhováním ubylo 1 259 osob. 

Tabulka: Počet obyvatel k 31. 3. 2024 a pohyb obyvatel v 1. čtvrtletí 2024 podle krajů a okresů Olomouckého kraje

Snížení počtu obyvatel vykázaly všechny okresy Olomouckého kraje. Absolutně nejvyšší úbytek zaznamenal okres Přerov (-875 osob) a tomuto okresu patřilo i prvenství v přepočtu daného ukazatele na 1 000 obyvatel středního stavu (-27,5 ‰). Ve všech okresech zemřelo v prvním čtvrtletí letošního roku více obyvatel, než se narodilo a vykázaly tak přirozený úbytek obyvatel. Migrační saldo dosáhlo ve všech okresech také záporných hodnot, to znamená, že počet vystěhovalých převýšil počet přistěhovalých.

Od počátku roku 2024 se počet obyvatel snížil ve všech krajích České republiky. Absolutně nevyšší úbytek populace zaznamenalo hlavní město Praha (-4 895 osob) následované kraji Jihomoravským (-4 721 osob) a Moravskoslezským (-4 567 osob). V relativním vyjádření ubylo nejvíce obyvatel v Karlovarském kraji (-30,3 ‰). Na poklesu obyvatel v krajích se podílelo především záporné migrační saldo. Úbytek obyvatel pramenil zejména z vysokého počtu vystěhovalých, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení. V úhrnu za Českou republiku se počet obyvatel snížil o 41 023 osob. Přirozenou měnou stát ztratil 9 205 osob, stěhováním pak 31 818 osob a k 31. 3. 2024 zde žilo 10 859 532 obyvatel.
Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

V prvních třech měsících letošního roku se v Olomouckém kraji živě narodilo 1 208 dětí, z toho 619 chlapců. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 7,7 narozených dětí. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku přišlo na svět o 120 dětí (9,0 %) méně. V pořadí jako první se narodilo 45,4 % uvedených dětí, 39,8 % se narodilo jako druhé a 14,8 % jako třetí a další v pořadí. Většina živě narozených dětí se narodila sezdaným párům (633 dětí, tj. 52,4 %), mimo manželství se narodilo 575 dětí (47,6 %). Podle okresů byl nejvyšší podíl narozených mimo manželství v okrese Jeseník (55,2 %) a v okrese Prostějov (54,4 %).

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2024 zemřelo v Olomouckém kraji 1 765 osob (901 mužů a 864 žen), což bylo o 165 osob méně než ve stejném období předchozího roku. V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu připadlo 11,2 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (33,4 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (27,9 %). Mezi zemřelými byly i 2 děti do jednoho roku.

V prvním čtvrtletí roku 2024 bylo v kraji uzavřeno 153 manželství, tedy o 73 méně než ve stejném období předchozího roku. V 52,3 % případů to byl pro oba snoubence první sňatek. Pro 97 ženichů a 95 nevěst se jednalo o první sňatek, do druhého a dalšího manželství pak vstupovalo 56 ženichů a 45 nevěst.

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v 1. čtvrtletí roku 2024 rozhodnutí o 307 rozvodech, což bylo o 11 rozvodů více než ve stejném období roku 2023. Na návrh ženy bylo v kraji rozvedeno 15,6 % manželství a na společný návrh 74,9 %. Většina rozvodů byla první v pořadí, a to jak pro muže (82,7 %), tak pro ženy (83,7 %). Ve 184 případech byla rozvedena manželství s nezletilými dětmi (tj. 59,9 % z celkového počtu rozvodů).
Graf: Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 a 1. čtvrtletí 2024

V průběhu prvních 3 měsíců roku 2024 se do Olomouckého kraje přistěhovalo 2 244 osob, tedy o 519 méně než ve srovnatelném období roku 2023. Z ostatních krajů se přistěhovalo 1 367 osob (60,9 % přistěhovalých) a 877 osob ze zahraničí (39,1 % přistěhovalých). Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 503 osob (o 1 649 osob více než za první 3 měsíce roku 2023). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 529 osob (43,6 % vystěhovalých) a 1 974 osob se odstěhovalo do zahraničí (56,4 % vystěhovalých). Saldo vnitřního stěhování bylo záporné, z jiných krajů se do Olomouckého kraje přistěhovalo o 162 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Záporné bylo i saldo zahraničního stěhování, počet vystěhovalých do ciziny převýšil počet přistěhovalých z ciziny o 1 097 osob. Počet obyvatel v kraji se tak stěhováním snížil o 1 259 osob.


Více informací naleznete v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně. 

Veškeré údaje za rok 2024 jsou předběžné.
 

Kartogram: Podíl dětí narozených mimo manželství v 1. čtvrtletí 2024