Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023

11. 9. 2023

Počet obyvatel Olomouckého kraje v průběhu prvního pololetí letošního roku vzrostl o 1 025 osob. Ke konci června žilo na území kraje 632,8 tis. obyvatel. Na přírůstku obyvatel se podílelo pouze zahraniční stěhování, přirozenou měnou obyvatel ubylo. Meziročně se snížil počet zemřelých, živě narozených dětí i počet sňatků.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Olomouckého kraje k 30. červnu 2023 celkem 632 827 osob (309 404 mužů a 323 423 žen), včetně osob s platnou udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Oproti 1. lednu 2023 se celkový počet obyvatel kraje zvýšil o 1 025 osob. Přirozenou měnou (rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a zemřelých osob) ubylo v kraji 863 obyvatel, stěhováním získal kraj 1 888 osob.

Tabulka: Počet obyvatel k 30. 6. 2023 a pohyb obyvatel v 1. pololetí 2023 podle krajů a okresů Olomouckého kraje

Počet obyvatel se v prvním pololetí letošního roku zvýšil ve všech krajích České republiky s výjimkou Ústeckého kraje, ve kterém se počet obyvatel snížil. Nejvyšší celkový relativní (po přepočtu na 1 000 obyvatel) přírůstek počtu obyvatel zaznamenaly hl. m. Praha (23,7 ‰) a Plzeňský kraj (15,0 ‰). Olomoucký kraj se s hodnotou 3,3 ‰ zařadil na jedenácté místo v mezikrajském srovnání, nižší relativní přírůstky měly pouze kraje Zlínský a Moravskoslezský.  Ústecký kraj zaznamenal relativní úbytek 1,6 ‰.

Graf: Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023

V Olomouckém kraji se v 1. pololetí 2023 živě narodilo 2 682 dětí, což bylo meziročně o 366 dětí méně. Na 1 000 obyvatel kraje se živě narodilo 8,6 dětí. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okrese Prostějov (8,7 ‰), nejméně v okrese Jeseník (8,1 ‰). Mezi narozenými dětmi nepatrně převažovali chlapci (1 369 chlapců a 1 313 děvčat). Celkem 1 239 dětí bylo prvorozených (46,2 % všech živě narozených), 1 041 druhorozených (38,8 %) a 402 dětí bylo pro matku třetím či dalším dítětem v pořadí (15,0 %). Mimo manželství se narodilo 1 309 dětí, tedy 48,8 % z živě narozených. Převahu dětí narozených mimo manželství zaznamenaly okresy Jeseník (59,5 %), Šumperk (53,7 %) a Přerov (50,6 %).

Graf: Podíly živě narozených mimo manželství a v manželství v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

V průběhu ledna až června 2023 v kraji zemřelo 3 545 osob, což bylo o 269 osob méně než ve stejném období roku 2022. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 11,3 osob. Vyšší hrubá míra úmrtnosti než krajský průměr byla zaznamenána ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Olomouc (10,6 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 1 839 mužů a 1 706 žen. Tři čtvrtiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (3,0 ‰) byla nad republikovým průměrem (2,0 ‰). V kraji zemřelo 8 dětí do 1 roku věku, z toho 4 děti zemřely do 28 dnů po narození.

Od počátku roku 2023 uzavřelo v kraji sňatek 1 159 párů, což bylo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 213 sňatků méně (pokles o 15,5 %). Pro 850 ženichů a 863 nevěst se jednalo o první sňatek, v 749 případech (64,6 % všech sňatků) byli oba snoubenci svobodní. V relativním vyjádření (po přepočtu na 1 000 obyvatel) dosáhla sňatečnost v Olomouckém kraji hodnoty 3,7 ‰, což byla hodnota mírně nad republikovým průměrem (3,6 ‰).

Tabulka: Sňatky v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2023 přistěhovalo 5 616 osob, tedy o 4 343 osob méně než ve srovnatelném období roku 2022. Z ostatních krajů ČR se do kraje přistěhovalo 3 118 osob (55,5 % přistěhovalých) a 2 498 osob bylo ze zahraničí (44,5 % přistěhovalých).

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 728 osob (o 1 428 osob více než za stejné období předchozího roku). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 3 197 osob (85,8 % vystěhovalých) a 531 se odstěhovalo do zahraničí (14,2 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné (z jiných krajů se přistěhovalo o 79 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 1 967 osob). Počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 888 osob.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci a v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2023.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@csu.gov.cz

 

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.