Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2023/24

Počet dětí navštěvujících mateřské školy meziročně poklesl na 38,9 tisíce. V základních školách se po loňském zvýšení opětovně snížil počet žáků na 104,8 tisíc dětí. Na střední školy v Moravskoslezském kraji docházelo přes 52 tisíc žáků. Jejich počet se meziročně zvýšil již popáté za sebou, neboť na střední školy postupně nastupují silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010. Meziročně vzrostly rovněž počty studentů vyšších odborných škol a vysokoškoláků.

Ve školním roce 2023/24 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 470 mateřských škol s 1 853 třídami. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání se meziročně zvýšil o 2 školy a počet tříd vzrostl o 13. Počet předškoláků se meziročně snížil o 445 dětí na celkových 38 932 dětí. Počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané se proti předchozímu školnímu roku zvýšil o 56 a ve sledovaném školním roce činil 3 760 učitelů.

Od roku 2017/18, kdy v kraji fungovalo 467 školek, se jejich počty téměř neměnily. Nejméně 462 mateřských škol fungovalo v kraji ve školním roce 2019/20, v dalších letech se jejich počty mírně zvyšovaly. Přestože byl v posledním sledovaném školním roce počet dětí ve školkách ve srovnání s rokem 2017/18 mírně menší, přibylo za stejné období 103 tříd. V důsledku toho se snížily průměrné počty dětí na 1 třídu z 22,4 na 21,0. Stavy učitelů vzrostly o 440 úvazků.

Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji

Podle evidence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se ve školním roce 2023/24 meziročně počet základních škol nezměnil. V Moravskoslezském kraji zajišťovalo základní vzdělávání 448 základních škol, které navštěvovalo 104 755 žáků, tj. o 1 302 dětí méně než v předchozím školním roce. Současně s poklesem počtu žáků došlo k nárůstu počtu tříd o 13 na celkových 5 669 tříd. V průměru na 1 třídu připadalo 18,5 žáka. Z celkového počtu žáků jich 56,7 % navštěvovalo 1. stupeň, což bylo o 3,7 procentního bodu méně než ve školním roce 2017/18. Pedagogickou činnost na základních školách vykonávalo 8 289 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané), tj. meziročně o 123 úvazků více.

Za posledních sedm sledovaných let vzrostl jak počet žáků základních škol (o 508 dětí), tak i počet tříd (o 435 tříd) a učitelů (o 1 061 úvazků).

Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji

Podle Statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2023/24 v Moravskoslezském kraji evidováno 137 středních škol s 52 353 žáky, z toho 50 976 žáků studovalo v denní formě vzdělávání. Po dlouhodobém poklesu (od školního roku 2006/07) se počty žáků na středních školách v posledních pěti letech zvyšovaly. Meziročně přibylo 2 004 žáků, rovněž vzrostl počet tříd (o 47 na 2 266) i učitelů (o 140 úvazků na 4 769 pedagogů).

Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji

Zatímco se počet středních škol s ředitelstvím v Moravskoslezském kraji v posledních sedmi letech téměř nezměnil (od 135 do 137 zařízení), k výraznějším změnám proti výchozímu školnímu roku 2017/18 došlo v ostatních ukazatelích. Vzrostl počet žáků (o 4 691 osob), tříd (o 155 tříd) i pedagogů (o 602 úvazků). V příštích letech lze očekávat další nárůst středoškoláků, neboť na střední školy postupně nastupují silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010.

Ve školním roce 2023/24 studovalo v kraji na 39 gymnáziích 14 327 žáků v denní formě vzdělávání v 526 třídách. Celkem 102 škol poskytovalo v Moravskoslezském kraji střední odborné vzdělání, na které docházelo 35 524 žáků denního studia. Obory nástavbového studia navštěvovalo na 30 školách 1 768 žáků, z toho denně se vzdělávalo 1 125 žáků. Ve všech zmíněných druzích škol došlo k meziročnímu zvýšení počtu žáků.

Počet konzervatoří v Moravskoslezském kraji se posledních sedm let nezměnil, tuto formu vzdělávání poskytovaly i nadále 2 konzervatoře sídlící v Ostravě a Opavě. Ve školním roce 2023/24 na ně docházelo 466 žáků, z toho 434 osob v denním studiu. Výuku zajišťovalo 147 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji

Ve školním roce 2023/24 působilo v kraji 13 vyšších odborných škol se 106 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvovalo 2 029 studentů, což bylo o 125 studentů více než v minulém školním roce. Celkový počet studentů vyšších odborných škol činil 3 485 osob, tyto vyučovalo 165 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané). Studentů na vyšších odborných školách v posledních 6 letech přibývalo.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji

V roce 2023 působily v Moravskoslezském kraji 4 veřejné a soukromé vysoké školy, když ještě v roce 2014 jich v kraji sídlilo o jednu více. Počet fakult veřejných vysokých škol (16) se od roku 2007 nezměnil. V roce 2023 studovalo na vysokých školách 30 314 studentů se státním občanstvím ČR s bydlištěm v kraji, proti předešlému roku se jejich počet zvýšil o 137 osob. Na vysokých školách studovalo o 3,3 % méně osob s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji než v roce 2017.

V posledním sledovaném roce studovalo bakalářský studijní program 19,1 tisíce studentů, magisterský včetně navazujícího 9,9 tisíce a doktorský cca 1,6 tisíce osob. Prezenční formu studia preferovalo 23,6 tisíce studentů a distanční a kombinovanou 7,0 tisíce studentů.

Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2023

Na šesti fakultách Ostravské univerzity studovalo na konci roku 2023 celkem 9 216 studentů, z toho se státním občanstvím ČR bylo 89,2 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 5 323 studentů, z toho ženy představovaly necelé dvě třetiny. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava studovalo v roce 2023 celkem 11 792 studentů na sedmi fakultách. Z 10,2 tisíce studentů se státním občanstvím ČR jich studovalo 7,6 tisíce v prezenční formě studia. Ženy se na celkovém počtu studentů VŠB – TU Ostrava podílely pouze z jedné třetiny. Na jediné soukromé vysoké škole v kraji Evropské výzkumné univerzitě, z. ú. studovalo 48 studentů se státním občanstvím ČR, z nich 46 studovalo v prezenční formě studia.

Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji