Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Silnice a dálnice v Moravskoslezském kraji k 1. 1. 2022

V Moravskoslezském kraji se k 1. 1. 2022 nacházelo celkem 3 484 km silnic a dálnic. Hustota silniční sítě (při přepočtu na rozlohu kraje) byla ve srovnání s dalšími kraji mírně podprůměrná. Na silnicích a dálnicích bylo vybudováno 1 875 mostů o celkové délce 67 km, dále 5 tunelů, 472 podjezdů a 140 železničních přejezdů.

Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo na území Moravskoslezského kraje k 1. 1. 2022 celkem 3 484 km silnic a dálnic, což bylo o 43,5 km více než na začátku roku 2012. Jednalo se tak o pátou nejkratší silniční síť mezi všemi kraji, podíl na celkové délce silnic a dálnic v republice činil 6,2 %. Nejdelší síť (9 645 km, tj. podíl 17,3 %) měl Středočeský kraj, naopak nejkratší Praha (84 km; 0,2 %). Je na místě připomenout, že mezi tyto komunikace nespadají ty, které jsou ve správě krajů, měst a obcí.

Tab. 1 Délka silnic a dálnic podle krajů k 1. 1. 2022

V porovnání na 1 000 obyvatel středního stavu byl silnicemi a dálnicemi nejvíce zasíťovaný kraj Vysočina (10,1 km), nejméně pak Praha (0,1 km) a hned po ní Moravskoslezský kraj (3,0 km). Stejnou pozici zaujímal kraj i s 6,0 km pozemních komunikací na 1 000 osobních automobilů, přičemž celorepublikový průměr činil 9,2 km. Na vyšších příčkách, přesto stále pod republikovým průměrem (708,0 km), se nacházel Moravskoslezský kraj při srovnání délky komunikací k rozloze území, když na 1 000 km2 rozlohy kraje připadalo 641,6 km silnic a dálnic.

V celé republice bylo na silnicích a dálnicích celkem 17 766 mostů o celkové délce 425 925 m. Průměrný silniční most v České republice byl tedy 24,0 m dlouhý. Na území Moravskoslezského kraje se nacházelo 1 875 mostů (10,6 % z ČR celkem) o celkové délce 67 204 m. Průměrná délka mostu tak činila 35,8 m. V mezikrajském srovnání se jednalo o nadprůměrný údaj, delší mosty se nacházely v Praze (122,0 m), stejně dlouhé v Ústeckém kraji (35,8 m).

Tab. 2 Silniční mosty podle třídy komunikace a krajů k 1. 1. 2022

Graf 1 Silniční mosty podle třídy komunikace k 1. 1. 2022

V celém Česku bylo 1 871 dálničních mostů, přičemž průměrná délka dálničního mostu činila 75,7 m. V Moravskoslezském kraji se nacházelo 220 dálničních mostů, což byla druhý nejvyšší počet v republice. Most na dálnici na území Moravskoslezského kraji měřil průměrně 93,8 m. Přes sto metrů v průměru dosahovaly dálniční mosty v Ústeckém kraji (157,0 m), Karlovarském kraji (145,8 m) a v Praze (126,8 m). Raritou byl Liberecký kraj s jediným dálničním mostem o délce 4 m.

Graf 2 Silniční mosty a délka přemostění podle třídy komunikace a okresů k 1. 1. 2022

V rámci Moravskoslezského kraje se nejvíce silničních mostů nacházelo v okrese Frýdek-Místek (496 mostů), převážně však šlo o mosty kratší (v průměru 33,3 m). Nejdelší mosty s průměrnou délkou 72,5 m najdeme v okrese Ostrava-město (329 mostů). Nejméně mostů bylo v okrese Karviná (174 mostů), nejkratší mosty s průměrnou délkou 10,8 m nalezneme v okrese Bruntál.

Jistou zvláštností Moravskoslezského kraje je vyšší počet dlouhých silničních mostů, která vynikne zvláště ve srovnání s průměrem Česka. V kraji bylo 17,3 % mostů delších než 50 m, zatímco v celé republice činil jejich podíl 10,9 %. Z ostatních krajů se nejvyšším počtem dlouhých mostů vyznačovalo pouze hlavní město Praha (50,5 %), obdobného podílu (16,9 %) pak dosahoval Karlovarský kraj.

Graf 3 Silniční mosty a délka přemostění podle délky mostu k 1. 1. 2022

Na území Moravskoslezského kraje byly k 1. 1. 2022 v nejlepší kondici mosty v okresech Karviná, kde 91,4 % mostů bylo vyhodnoceno ve stavu bezvadný až uspokojivý. Těsně za ním skončily okresy Opava s 91,0 % a Ostrava-město s 90,6 %. Naopak v okresech Bruntál a Frýdek-Místek byl jeden z pěti mostů špatný nebo velmi špatný. V havarijním stavu nebyl v kraji ani jediný most. V případě dalších 27 mostů nebyl znám jejich stav.

Graf 4 Silniční mosty podle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby k 1. 1. 2022

Porovnáme-li stav mostů (podle stavu nosné konstrukce či spodní stavby) v kraji s mosty v celé České republice, je vidět, že v Moravskoslezském kraji bylo 65,1 % mostů ve stavu bezvadný až dobrý, což bylo o 11,1 p. b. více než v celém Česku. Ve špatném až havarijním stavu se nacházelo 14,2 % krajských mostů oproti 18,7 % v celé republice.

Tab. 3 Podjezdy, železniční přejezdy, tunely a brody podle krajů k 1. 1. 2022

Pozn.: Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, vč. pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnost. Dělí se na:

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly a budovaná bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a se směrově oddělenými jízdními pásy. Podle svého určení a dopravního významu se rozdělují na dálnice I. třídy a II. třídy.

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Podle svého určení a dopravního významu se rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Dále pak rozeznáváme ještě místní komunikace, což jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce, a účelové komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.