Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2023

V Moravskoslezském kraji bylo v průběhu roku 2023 zalesněno a uměle obnoveno zhruba 1,6 tisíce hektarů půdy, tj. o více než 12 % méně než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně zvýšil o 1,9 %, vytěžené množství dřeva bylo druhé nejnižší za posledních 10 let. Necelé tři čtvrtiny z celkového množství vytěženého dřeva šlo na vrub nahodilé těžbě dřeva.

Lesní pozemky na území Moravskoslezského kraje se k 31. 12. 2023 rozprostíraly na 194,8 tisíce ha, tato rozloha se meziročně mírně zvýšila o 162 ha. Z této plochy představovala porostní půda 97,2 %. Lesní pozemky kraje svým 7,3% podílem na celkové výměře lesů České republiky dlouhodobě zaujímají šesté místo mezi všemi kraji.

Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Moravskoslezském kraji

V porovnání s předchozím obdobím vykázal Moravskoslezský kraj v roce 2023 pokles celkové plochy zalesňování a obnovy lesa provedené uměle (pokles o 12,6 %, tj. o 227 ha). K meziročnímu poklesu zalesňované plochy o 11,9 % (o 4 747 ha) došlo rovněž na úrovni celé republiky. Celkem bylo v kraji nově zalesněno a uměle obnoveno 1 566 ha půdy. Podíl jehličnatých dřevin na zalesňování se meziročně zvýšil o 0,4 procentního bodu na 37,5 %. Celkově tak byly jehličnaté dřeviny vysazeny na 587 ha plochy, nejčastěji byl upřednostňován smrk vysazený na 307 ha půdy. Borovice byla vysazena na 89 ha. Podíl listnatých dřevin na zalesňování se mírně snížil na 62,5 %, celkově tak bylo listnatými dřevinami nově osázeno 979 ha půdy, z toho bukem 614 ha a dubem 113 ha.

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Moravskoslezském kraji

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 511 ha půdy, jednalo se tak o výrazný meziroční pokles o 797 ha (o 60,9 %). Podíl Moravskoslezského kraje na přirozené obnově lesa v České republice v roce 2023 činil 5,3 %, tj. o 7,7 procentního bodu méně proti předchozímu roku.

Graf 2 Těžba dřeva v Moravskoslezském kraji

V mezikrajském srovnání vykázal Moravskoslezský kraj s 1 156,9 tisíce m³ dřeva bez kůry sedmý nejvyšší objem těžby dřeva v rámci celé České republiky. Z tohoto množství tvořily jehličnany 89,3 %, přičemž nejvíce se těžil smrk (961,9 tisíce m³ bez kůry). Podíl listnatých dřevin na těžbě v kraji se meziročně snížil o 3,2 procentního bodu na 10,7 % s převažující těžbou buku (57,1 tisíce m³ bez kůry). Na celkové těžbě dřeva v Česku se kraj podílel 6,3 %. Meziročně se objem těžby dřeva v Moravskoslezském kraji v roce 2023 nepatrně zvýšil o 1,9 % (o 21,9 tisíce m³ bez kůry). Naopak Česko jako celek zaznamenalo pokles objemu těžby dřeva o 26,4 %, jelikož meziroční pokles vykázalo jedenáct krajů (nejvíce na Vysočině o 3 160,5 tisíce m³ bez kůry, v Praze dohromady se Středočeským krajem o 891,0 tisíce m³ bez kůry a v Jihočeském kraji o 528,5 tisíce m³ bez kůry).

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v Moravskoslezském kraji činil 836,9 tisíce m³, což znamenalo meziroční nárůst o 10,6 % (o 80,5 tisíce m³). Jednalo se však stále o druhou nejnižší hodnotu těžby za posledních 10 let. V celé České republice došlo k poklesu nahodilé těžby dřeva o 44,2 %. Pouze ve dvou krajích – Moravskoslezském a Zlínském – se objem nahodilé těžby dřeva ve srovnání s rokem 2022 zvýšil. Podíl Moravskoslezského kraje na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v České republice činil 7,6 % a celkově byl mezi kraji sedmý nejvyšší.

Objem zpracované nahodilé těžby v Moravskoslezském kraji v loňském roce tvořil téměř tříčtvrtinový podíl (72,3 %) z celkového množství vytěženého dřeva. Ve srovnání s rokem 2022 se tento podíl zvýšil o 5,7 procentního bodu.

Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji se nejčastěji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku přírodních (živelních) pohrom. Celkově se takto zasaženého dřeva vytěžilo v roce 2023 téměř 320 tisíc m³ bez kůry, což znamenalo výrazný meziroční nárůst o 69,1 %. Tato těžba se podílela 38,2 % na celkové zpracované nahodilé těžbě dřeva v kraji. O něco nižším podílem (32,0 %) se na nahodilé těžbě dřeva podílela těžba v důsledku poškození hmyzem (především kůrovcem). Objem takto vytěženého dřeva se meziročně snížil o 11,5 % na 267,6 tisíce m³ bez kůry.

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v kraji zrealizovaly na ploše 4 055 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se realizovaly na ploše 2 563 ha a vytěžilo se při nich 130,1 tisíce m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 3 495 ha lesní půdy, to představovalo meziroční nárůst o 92 ha (o 2,7 %).

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně klesly o 22,3 % (o 1,1 milionu Kč) a celkově byly vyčísleny na necelých 3,8 milionu Kč. Lesníci v Moravskoslezském kraji tak vykázali šestý nejvyšší podíl (8,0 %) na zvěří způsobených škodách ze všech krajů Česka.