Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

MIP ukazatele - zprávy o kvalitě

Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU) č. 2015/759).

Macroeconomic imbalance procedure (MIP) je mechanismus dohledu, jehož cílem je včas odhalit makroekonomická rizika, zabránit vzniku makroekonomické nerovnováhy případně napravit nerovnováhy již existující. Jedná se tedy o systém sledování hospodářských politik, jehož cílem je v rané fázi odhalit potenciální narušení řádného fungování ekonomik jednotlivých členských států, hospodářské a měnové unie a Evropské unie jako celku.

Za tímto účelem byl zaveden přehled srovnávající potenciálně škodlivé nerovnováhy a ztráty konkurenceschopnosti. Skládá se z kombinace stavových a tokových ukazatelů, které mohou zachytit jak krátkodobé rychlé zhoršení, tak dlouhodobé postupné narůstání nerovnováh.

Makroekonomické statistiky, z nichž ukazatele MIP vycházejí, jsou upraveny právními předpisy EU:

  • nařízení (EU) č. 472/2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi; nařízení (EU) č. 473/2013) o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně; a Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě věcí veřejných;
  • nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy;
  • nařízení (EU) č. 1174/2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně;
  • nařízení (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.

Tyto statistiky pocházejí z několika oblastí (platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí, národní účty, ukazatele cen bydlení, průzkum pracovních sil, vládní finanční statistika).

Rámec zajišťování kvality pro postup při makroekonomické nerovnováze (MIP) má tříúrovňovou strukturu:

1. První úroveň posuzuje spolehlivost a srovnatelnost statistik souvisejících s MIP indikátory a upozorňuje na případné problémy kvality údajů; přispívá ke zlepšení komunikace směrem k Evropskému parlamentu i Radě a také směrem k politikům ve vedení států či k široké veřejnosti.

2. Druhá úroveň se skládá ze zpráv o kvalitě pro jednotlivé domény, které vypracovává Eurostat a ECB. Ty shrnují hlavní ověření pro eurozónu nebo členské státy EU. Zprávy hodnotí základní proces sestavování a jeho robustnost, popisují jeho právní základ a hodnotí, zda jsou statistiky v souladu s mezinárodními statistickými standardy.

3. Třetí úroveň tvoří národní zprávy o kvalitě (sebehodnocení) vypracované institucemi sestavujícími národní statistiky. V případě České republiky ji vytváří Český statistický úřad (ČSÚ) společně s Českou národní bankou (ČNB). ČSÚ je primárně zodpovědný za sestavování ročních finančních účtů, ČNB zodpovídá za sestavení čtvrtletních finančních účtů s výjimkou vládních finančních účtů.

Národní sebehodnotící zpráva o kvalitě je sepsána pouze v anglickém jazyce a je pravidelně jednou za rok aktualizována. Je zveřejněna na webové stránce CMFB „Quality assurance of statistics underlying the Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP) Scoreboard“, v části Level 3: national self-assessment reports (doména finanční účty). Poskytuje informace o kvalitě, zdrojích dat a metodách, společně s informacemi o statistických procesech používaných pro sestavení makroekonomických ukazatelů. Je také veřejně dostupná na webových stránkách ČSÚ.