Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Živě narození v Libereckém kraji v roce 2023

V roce 2023 se v Libereckém kraji živě narodilo 3 549 dětí, z 51,6 % se jednalo o chlapce. Více než polovina živě narozených přišla na svět nesezdaným párům. Nejfrekventovanějším měsícem porodu byl březen, nejméně dětí se narodilo v prosinci. Prvorodičkám bylo v průměru 28,8 let.

V průběhu roku 2023 se v Libereckém kraji živě narodilo 3 549 dětí, meziročně o 372 dětí (9,5 %) méně. V úhrnu za Českou republiku přišlo v roce 2023 na svět 91 149 živě narozených dětí, v tomto případě to bylo proti roku 2022 o 10 150 dětí (10,0 %) méně. Z pohledu krajů se nejvíce dětí narodilo v hlavním městě Praze (12 575 živě narozených, tj. 13,8 % republikového počtu). Více než 10 000 živě narozených zaznamenal také kraj Středočeský (12 249 dětí, tj. 13,4 %), a Jihomoravský (10 669 dětí, tj. 11,7 %). Nejnižší počty narozených vykázal kraj Karlovarský (2 131 dětí, tj. 2,3 %) a Liberecký (3,9 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel se v České republice živě narodilo 8,4 dětí. Nad tímto průměrem se hodnota ukazatele pohybovala v hlavním městě Praze (9,1 ‰), v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina (shodně 8,7 ‰) a v Pardubickém kraji (8,5 ‰). I v tomto případě evidoval nejméně živě narozených Karlovarský kraj (7,2 ‰), hodnota za náš region ve výši 7,9 ‰ byla po hodnotě za Ústecký kraj (7,8 ‰) třetí nejnižší.

Porodnost se meziročně snížila ve všech krajích. Nejvyšší absolutní úbytek počtu živě narozených byl vykázán v Jihomoravském kraji (-1 409 dětí), relativní kraji Ústeckém (-12,7 %). Nejmenší propad byl evidován v Karlovarském kraji (-239 dětí), resp. v hlavním městě Praze (-7,0 %).

Nadpoloviční většinu živě narozených tvořili i v roce 2023 v našem kraji chlapci (1 831 dětí, tj. 51,6 %). Na 100 dívek se pak v loňském roce narodilo 106,6 chlapců. Více než 44 % živě narozených dětí přišlo na svět v pořadí jako první (1 574 dětí), dalších 39,7 % jako druhé (1 410 dětí). Jako třetí se rodičům narodilo 386 dětí (10,9 %). Zbývajících 179 dětí (5,0 %) bylo čtvrtým a dalším dítětem, z toho 4 děti byly v pořadí dokonce desátým a dalším narozeným dítětem.

Mimo manželství (tzn. děti narozené svobodným, rozvedeným a ovdovělým matkám) se v roce 2023 v našem kraji živě narodilo 1 864 dětí (z toho 1 718 dětí svobodným matkám), tzn. 52,5 % jejich celkového počtu. Ve srovnání s rokem 2022 se tento podíl navýšil o 0,5 procentního bodu.

Z hlediska nejvyššího ukončeného vzdělání se nejvíce dětí v roce 2023 v našem kraji narodilo ženám se středním vzděláním s maturitou, nástavbou nebo pomaturitním studiem (1 051 živě narozených, tj. 29,6 % všech živě narozených). U dalších 27,6 % dětí (981 živě narozených) byla matka vysokoškolsky vzdělaná. Otcové měli, stejně jako matky, nejčastěji střední vzdělání s maturitou, nástavbou či pomaturitním studiem (1 111 živě narozených, tj. 31,3 %) a střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (905 živě narozených, tj. 25,5 %). Z hlediska kombinace nejvyššího dosažného vzdělání ženy a muže přivedly na svět nejvíce dětí páry, ve kterých oba partneři měli střední vzdělání s maturitou, nástavbou nebo pomaturitním studiem (491 živě narozených), ty následovaly dvojice s vysokoškolským vzděláním (470 živě narozených).

Graf: Vývoj živě narozených v Libereckém kraji a jeho okresech

České státní občanství mělo v roce 2023 v Libereckém kraji 3 237 novorozenců, tj. 91,2 % živě narozených dětí. V případě 2 864 živě narozených (80,7 %) měli české občanství oba rodiče, u 256 dětí bylo české občanství odvozeno po matce. Dále bylo evidováno 312 živě narozených dětí s tzv. odvozeným cizím státním občanstvím. Nejpočetnější skupinu těchto dětí tvořily děti s ukrajinským občanstvím (165 živě narozených, tj. 52,9 % dětí s cizím občanstvím), na druhém místě byly děti s mongolským (55 živě narozených, tj. 17,6 %) a na třetím s vietnamským státním občanstvím (29 živě narozených, tj. 9,3 %). Občanství otce nebylo v roce 2023 známo u 190 živě narozených dětí.

Nejvíce dětí se v loňském roce narodilo v průběhu měsíce března (341 živě narozených), druhý nejvyšší počet živě narozených připadl na červenec (336 dětí). Nejméně příznivým měsícem pak byl z tohoto pohledu prosinec a říjen (235 dětí, resp. 260 dětí). S výjimkou měsíce ledna, května a listopadu převažovali mezi živě narozenými v jednotlivých měsících chlapci. V říjnu byl počet živě narozených dívek a chlapců shodný (tj. 130 dívek a 130 chlapců).

Porodní váha novorozenců narozených v Libereckém kraji v roce 2023 se nejčastěji pohybovala od 3,1 do 3,5 kg (1 380 živě narozených, tj. 38,9 % všech živě narozených), z toho absolutně nejvyšší počet dětí mělo porodní váhu 3,4 kg (338 živě narozených). Více než čtvrtina živě narozených vážila 3,6 až 4,0 kg (901 dětí) a více než pětina dětí měla porodní váhu 2,5 až 3,0 kg (799 dětí). S váhou 4,6 kg a více přišlo v loňském roce v našem kraji na svět 13 dětí, u 2 novorozenců váha činila 5,0 kg. Naopak porodní váhu 2,4 kg a méně mělo 6,2 % živě narozených, tedy 219 dětí. Většina novorozenců měřila 50 cm (492 živě narozených), následovaly děti se 49 cm (382 živě narozených) a 51 cm (344 živě narozených), 45 cm a méně měřilo 130 dětí. Naopak 54 a více cm byly naměřeny u 50 dětí – 1 novorozenec měřil dokonce 57 cm. U 1 339 dětí však nebyla délka uvedena, stejně tomu bylo u 56 dětí v případě porodní váhy.

Průměrný věk matky při narození dítěte činil v Libereckém kraji ve sledovaném roce 30,7 let. Prvorodičkám pak bylo v průměru 28,8 let (meziročně o 0,3 roku méně). Z hlediska počtu narozených podle jednotek věku se nejvíce dětí narodilo 29letým (289 živě narozených) a 30letým ženám (288 dětí). Muži pak měli potomka nejčastěji ve věku 32 let (241 živě narozených). Nejmladší mamince bylo v roce 2023 v kraji 14 a nejstarší 46 let. Nejmladšímu otci pak bylo 17 let a nejstaršímu 68 let. Z hlediska kombinace věku ženy a muže přivedli na svět nejvíce dětí 29leté ženy s 30letými muži (38 živě narozených dětí).

Poznámka:

Státní občanství dítěte se na statistickém hlášení přímo nesleduje, odvozuje se od občanství rodičů; cizí státní občanství ČSÚ udává pouze u dětí, u kterých ani jeden z rodičů neměl v době narození dítěte státní občanství ČR.

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@csu.gov.cz