Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Soupis ploch osevů v Libereckém kraji k 31. 5. 2024 a odhad sklizně k 10. 6. 2024

Na základě prvních letošních odhadů k 10. červnu se v Libereckém kraji ve srovnání s produkcí za rok 2023 zatím předpokládá nižší sklizeň pšenice, žita a řepky.

Výměra zemědělské půdy zjištěná šetřením o plochách osevů v Libereckém kraji k 31. 5.  2024 činila 98 891 ha, tj. meziročně o 122 ha (-0,1 %) méně. Orná půda představovala 37 974 ha a ve srovnání s rokem 2023 se její výměra snížila o 73 ha (-0,2 %). Její podíl na zemědělské půdě v kraji dosáhl 38,4 %, republikový podíl činil 71,4 %. Trvalé travní porosty zaujímaly 60,5 % zemědělské půdy v kraji (průměr České republiky 27,4 %) a jejich výměra se proti loňskému roku zvýšila o 83 ha (+0,1 %) na 59 785 ha. Plocha úhoru se, po výrazném nárůstu souvisejícím se změnou dotačních podmínek v roce 2023, rozrostla o dalších 45 ha (+2,3 %) na 2 035 ha. Podíl úhoru na orné půdě tak v roce 2024 činil 5,4 %.

Zemědělci v Libereckém kraji k 31. 5. 2024 oseli celkem 35 939 ha půdy, což je o 118 ha (0,3 %) méně než ke stejnému datu loňského roku.

Obiloviny na zrno jsou v našem kraji v tomto roce pěstovány na 49,7 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 27,7 % osevní plochy. Pícniny na orné půdě tvoří 25,1 %, olejniny 17,6 % (z toho řepka představuje 83,9 % osevní plochy olejnin) a okopaniny 2,9 % osevní plochy.

Graf: Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji

Plocha osetá obilovinami ve výši  17 860 ha je meziročně o 5,3 % nižší. Pokles osevní plochy je možné sledovat také u olejnin, a to o 417 ha (-6,2 %) na 6 308 ha, z toho osevní plocha řepky poklesla o 437 ha (-7,6 %) na 5 292 ha. Naopak luskoviny a bílkovinné plodiny jsou v tomto roce pěstovány na ploše 1 373 ha, tj. o 303 ha (28,3 %) více. Osevní plocha okopanin čítá 1 058 ha (meziročně +142 ha, tj. +15,5 %), z toho brambory byly vysázeny na 122 ha (meziročně +3,4 %) a řepa cukrová (dříve cukrovka technická) na 932 ha (meziročně +17,2 %). Pícniny na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 9 014 ha, což je nárůst oproti minulému roku o 764 ha (+9,3 %).

Na základě výsledků šetření o plochách osevů k 31. 5. 2024 byl proveden k 10. červnu 2024 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin) a řepky.

Podle tohoto odhadu by v Libereckém kraji mohlo být sklizeno celkem 93 529 tun základních obilovin při výnosu 5,38 tun/ha. Při porovnání s loňskou sklizní to znamená snížení sklizně o 9,9 % (-10 255 tun) a pokles výnosu o 4,1 % (-0,23 tun/ha). Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se v tuto chvíli očekává ve výši 54 145 tun, tj. meziročně o 17,9 % (11 774 tun) méně, její výnosnost by mohla poklesnout o 7,4 % na 5,89 tun/ha. Meziročně méně by se mělo urodit také žita (-695 tun, tj. -13,7 % na 4 391 tun). Ve srovnání se skutečností roku 2023 se v letošním roce předpokládá také významně nižší úroda řepky – při hektarovém výnosu 3,02 tun by mělo být sklizeno 15 998 tun (-18,0 %) této plodiny.

Úroda ječmene by mohla činit 20 441 tun při výnosu 5,14 tun/ha, tzn. navýšení produkce o 0,5 % ovšem při poklesu výnosu o 5,3 %. O 19,1 % vyšší produkce se oproti loňské skutečnosti předpokládá v případě ovsa (4 223 tun při výnosu 3,58 tun/ha), nárůst o 10,0 % se očekává také u sklizně tritikale (6 798 tun při výnosu 4,82 tun/ha).

Další informace najdete v publikaci Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2024 a Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2024

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
T: 485 238 811
E: infoservislbc@csu.gov.cz