Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

předběžné údaje

Na konci března 2024 žilo v Libereckém kraji 448 625 obyvatel, tj. o 2 103 osob méně než na začátku roku. Během prvních tří měsíců roku tak byl zaznamenán nejen přirozený úbytek obyvatel, ale také záporné migrační saldo. Záporné migrační saldo je důsledkem vysokého počtu vystěhovalých, přičemž velkou část těchto osob představují osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany, a nepožádaly si o její prodloužení.  

Podle předběžných výsledků žilo k 31. březnu 2024 na území Libereckého kraje celkem 448 625 obyvatel, ženy představovaly 50,9 %. Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2024 se populace kraje „zúžila“ o 2 103 osob. Přirozenou měnou kraj ztratil 441 obyvatel, stěhováním pak 1 662 obyvatel. Záporného salda bylo tentokráte dosaženo také v případě zahraničního stěhování, v jehož důsledku kraj ztratil 1 664 obyvatel. Saldo vnitřní migrace bylo sice kladné, ale jeho hodnota v daném kontextu zanedbatelná (tj. +2 osob).

Méně obyvatel vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. Absolutně nejvyšší úbytek zaznamenal okres Liberec (-814 osob), v přepočtu na 1 000 obyvatel se populace nejvýrazněji snížila v okrese Česká Lípa (-20,6 ‰). Ve všech okresech byl v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenán jak úbytek obyvatel přirozenou měnou tak stěhováním. Zápornými hodnotami pak v okrese Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily skončilo také saldo zahraniční i vnitřní migrace. Pouze v případě okresu Liberec byl vykázán kladný zůstatek vnitřního stěhování.

Od počátku roku 2024 se počet obyvatel snížil ve všech krajích České republiky. Absolutně nejvyšší propad byl vykázán u populace hlavního města Prahy (-4 895 osob), nejnižší pak v případě Zlínského kraje (-1 809 osob). Relativně byla situace nejméně příznivá v Karlovarském (-30,3 ‰), následoval Plzeňský kraj (-27,5 ‰).  Všechny kraje vykázaly záporné saldo přirozené měny i záporné saldo stěhováním. Ve všech regionech bylo dosaženo záporného salda zahraniční migrace, saldo vnitřního stěhování bylo kladné pouze ve Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Jihomoravském kraji. V úhrnu za Českou republiku počet obyvatel poklesl o 41 023 osob. Přirozenou měnou stát ztratil 9 205 osob a stěhováním 31 818 osob, k 31. 3. 2024 tak zde žilo 10 859 532 obyvatel.

Graf: Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. čtvrtletí 2024

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 837 dětí, z toho 452 chlapců. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 7,5 dětí, tj. společně s Jihočeským krajem 6. nejnižší hodnota. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 přišlo na svět o 104 dětí (11,1 %) méně. V pořadí jako první se narodilo 45,9 % uvedených dětí, 38,6 % se narodilo jako druhé a 15,5 % jako třetí a další. Většina živě narozených dětí se narodila nesezdaným párům (53,2 %). V mezikrajském žebříčku se jedná o 3. nejvyšší hodnotu, vyšší podíl živě narozených mimo manželství byl vykázán již jen v Ústeckém (64,1 %) a Karlovarském kraji (61,2 %). Na opačném konci srovnání se s podílem 39,7 % umístilo hlavní město Praha. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství vykázán v okrese Jablonec nad Nisou (56,1 %), s nepatrným odstupem druhý nejvyšší podíl zaznamenal okres Česká Lípa (56,0 %), tyto regiony pak v rámci 77 okresů obsadily 63. a 64. příčka. Okres Liberec se s 51,3% podílem umístil na 40. místě a okresu Semily s hodnotou 50,4 % patřila 37. pozice. Napříč okresy České republiky se pak podíl živě narozených mimo manželství pohyboval v rozmezí od 33,8 % v okrese Žďár nad Sázavou do 74,0 % v okrese Most.  

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 1 278 osob, (tj. o 40 osob a 3,0 % méně než ve stejném období loňského roku), mezi kterými z 52,0 % převažovali muži. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 11,4 zemřelých, což je v rámci mezikrajského srovnání 5. nejvyšší hodnota. Nejvíce zemřelých na 1 000 obyvatel bylo zjištěno v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (shodně 12,5 ‰), nejméně v hlavním městě Praze (8,8 ‰). Do jednoho roku od narození zemřelo v našem regionu 1 dítě, kojenecká úmrtnost tak činila 1,2 ‰. Mezi zemřelými byla nejčetněji zastoupena věková skupina osob ve věku 70–79 let (32,6 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (31,5% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. čtvrtletí 2024 přistěhovalo 1 321 osob z jiných krajů České republiky (meziroční méně o 181 osob a 12,1 %) a 1 041 osob z ciziny (pokles o 381 osob a 26,8 %). Do jiných krajů se odstěhovalo 1 319 osob (meziročně -364 osob, -21,6 %), do zahraničí 2 705 osob (meziročně +2 510 osob, +1 287,2 %).

V 1. čtvrtletí 2024 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 116 sňatků (meziročně o 34 událostí méně, tj. -22,7 %). Na 1 000 obyvatel tak bylo v tomto období v našem kraji uzavřeno 1,0 manželství. Z pohledu krajů bylo nejvíce manželství uzavřeno v hlavním městě Praze (1,4 ‰), nejméně v kraji Zlínském a Vysočina (shodně 0,9 ‰). V případě 53 sňatků (45,7 %) byli oba snoubenci svobodní. Pro 64 ženichů a 74 nevěst se jednalo o první sňatek, do druhého a dalšího manželství pak vstupovalo 52 ženichů a 47 nevěst.

Během prvních tří měsíců roku 2024 bylo v našem kraji ukončeno rozvodem 223 manželství, tedy stejně jako v 1. čtvrtletí 2023. V 66,4 % se jednalo o společné rozhodnutí partnerů. Více než 63 % rozvedených manželství mělo v péči nezletilé děti, nejčastěji se rozváděla manželství se dvěma nezletilými dětmi (33,2 % všech rozvedených svazků).

Poznámka:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2024

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
T: 485 238 811
E: infoservislbc@csu.gov.cz