Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem. Zjišťuje se aktuální struktura zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního, délky trvání nezaměstnanosti aj., a to i v územním průřezu. Jde o informace jiným způsobem nezjistitelné.

Propojení širokého okruhu otázek o sociální a demografické charakteristice respondentů a jejich domácností poskytuje množství potřebných informací pro instituce odpovědné za koncepční usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky. Údaje poskytované VŠPS jsou vesměs přímo srovnatelné s informacemi, které o problematice trhu práce předkládají mezinárodním organizacím země provádějící obdobná šetření.

Od roku 2002 je dotazník VŠPS plně harmonizován se standardem Eurostatu a odpovídá tak rozhodnutí RADY (ES) 577/98. Obsah a struktura standardu Eurostatu se však stále vyvíjí a v této souvislosti provádí ČSÚ dílčí úpravy dotazníku. Výsledky zjišťování slouží jako jedno z hledisek pro rozhodování o přidělení finančních prostředků z fondu EU jednotlivým regionům.

V Jihomoravském kraji provádí šetření v domácnostech 26 tazatelů. Každou domácnost navštíví tazatel celkem 5 krát (vždy jednou za čtvrtletí). Velikost souboru v jednotlivých okresech je odvozena především z počtu obyvatel okresu a kraje. Výběrovou jednotkou pro zjišťování výběrového šetření pracovních sil je byt. Výběr bytů se provádí automatizovaně pomocí programového vybavení na základě generátoru náhodných čísel. Podkladem pro výběr jsou výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů. U části domácností se tazatelé dotazují také na údaje o cestování (VŠCR).

Tazatelé VŠPS provádí šetření pomocí dotazníku, který má elektronickou podobu. V dotazníku nejsou uvedena jména osob bydlících v bytě. Informace o zjištěných skutečnostech jsou předkládány formou statistických sumářů, nikdy se nezveřejňují informace individuálního charakteru. Všichni pracovníci statistických orgánů, tedy i tazatelé VŠPS, jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb. Každý tazatel je vybaven speciálním průkazem, kterým je povinen se prokázat a na požádání občana je rovněž povinen předložit svůj občanský průkaz.

Kontaktní osoba – krajský garant

Lic. Martina Šenková
Telefon: 542 528 154
Mobil 736 509 040
E-mail: martina.senkova@csu.gov.cz