Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Obilovin a řepky se podle červnového odhadu v kraji sklidí méně než loni

Podle odhadu sklizně k 10. červnu očekávají jihočeští zemědělci, že úroda základních obilovin a řepky bude ve srovnání s loňským rokem nižší. Horší výsledky předpokládají i ve srovnání s průměrem za předchozí desetiletí, kdy zejména červnový odhad sklizně řepky je výrazně nižší (−13 %).

V Jihočeském kraji se podle červnového odhadu výnosů a sklizně předpokládá, že letošní produkce základních obilovin bude v porovnání s nadprůměrnou sklizní předchozího roku téměř o 5 % nižší. Za odhadovaným poklesem sklizně stojí jak úbytek osevních ploch základních obilovin (−1,7 %), tak podprůměrný a oproti loňsku horší hektarový výnos.

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 10. 6. 2024

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 10. 6. 2024

Meziročně nižší a ve srovnání s předchozím desetiletím podprůměrná bude podle odhadu sklizeň většiny druhů základních obilovin v kraji, s výjimkou ovsa a tritikale. Podprůměrné jsou i očekávané hektarové výnosy většiny odhadovaných druhů obilovin, průměrný se očekává pouze výnos tritikale a nadprůměrný výnos ovsa a především pšenice jarní.

Nejrozšířenější plodinou jihočeských polí je dlouhodobě pšenice ozimá. Letos se pěstuje prakticky na stejné výměře jako loni a aktuálně zaujímá téměř 31 % osevních ploch kraje a 58,5 % z plochy základních obilovin. Její sklizeň se ve srovnání s minulým rokem odhaduje kvůli horšímu výnosu téměř o 6 % nižší. Sklizeň pšenice jarní, která se pěstuje na nesrovnatelně menší ploše než ozimá, se oproti loňsku očekává téměř o polovinu nižší. Tento propad je navzdory očekávanému rekordnímu výnosu zaviněn téměř dvoutřetinovým úbytkem ploch. Pšenice celkem se podle odhadu v kraji sklidí o 6,6 % méně než loni vlivem horšího výnosu a menší výměry.

Sklizeň ječmene ozimého, který je v jižních Čechách druhou nejrozšířenější obilovinou, se podle odhadu propadne zhruba o 18 % kvůli nízkému a výrazně podprůměrnému výnosu a menším plochám. Ječmene jarního se i při meziročně vyšším výnosu sklidí podle odhadu oproti loňsku o 5,0 % méně vinou 15% úbytku ploch. Úroda ječmene celkem se podle odhadu letos v kraji předpokládá téměř o 13 % nižší než loni vlivem horšího výnosu a omezení ploch.

Žita, které letos dává lepší výnos než v předchozím roce, se podle odhadu sklidí o 3,1 % méně kvůli úbytku ploch. Sklizeň tritikale se naopak odhaduje navzdory horšímu výnosu poněkud vyšší než loni zásluhou rozšíření jeho ploch. Odhadovaná produkce ovsa se díky nadprůměr­nému výnosu a rozšíření ploch oproti loňsku očekává jedenapůlkrát vyšší, což by znamenalo druhou nejvyšší sklizeň od roku 2000.

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2016–2023
a odhad sklizně k 10. 6. 2024 v Jihočeském kraji

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2016–2023 a odhad sklizně k 10. 6. 2024 v Jihočeském kraji

Řepka je v kraji druhou nejpěstovanější plodinou po pšenici ozimé. Oproti minulému roku se její výměra zmenšila o 6,6 % a to spolu s odhadovaným meziročně horším a zároveň značně podprůměrným výnosem ukazuje na pokles její sklizně o více než 15 %. Odhadovaná sklizeň se očekává druhá nejhorší za posledních deset let.

Spolu s prvními odhady sklizně byly zveřejněny informace o plochách obhospodařované zemědělské půdy a plochách osevů k 31. 5. 2024. V Jihočeském kraji činila celková osevní plocha 244,9 tis. ha. Víc než polovina této plochy (53,9 %) byla oseta obilovinami na zrno, především pšenicí ozimou. Téměř na čtvrtině osevních ploch kraje se pěstují pícniny na orné půdě, především kukuřice na zeleno, a na 18 % osevních ploch technické plodiny, zejména řepka.

Téměř tři čtvrtiny celkové osevní plochy (73,2 %) v jižních Čechách zaujímají pšenice (ozimá, jarní a tvrdá), řepka, ječmen (ozimý a jarní) a kukuřice (na zrno a na zeleno).

Tab. 2 Osevní plochy vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 31. 5. 2024

Tab. 2 Osevní plochy vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 31. 5. 2024

Na rozdíl od dlouhodobého trendu došlo oproti předchozímu roku k mírnému rozšíření osevních ploch o 0,4 % (+1,0 tis. ha). Rozšířeny byly především osevní plochy pícnin na orné půdě, meziročně téměř o 11 % (+6,0 tis. ha), především kukuřice na zeleno. O více než 10 % byla dále rozšířena plocha okopanin, zejména brambor, a zeleniny. Poněkud větší je i výměra luskovin a bílkovinných plodin na zrno.

Naproti tomu meziroční úbytek osevních ploch v kraji zaznamenaly obiloviny a technické plodiny. Výměra obilovin se oproti loňskému osevu snížila o 2,9 tis. ha (−2,2 %). Omezeny byly osevní plochy pšenice, ječmene (−1,8 tis. ha, resp. −2,6 tis. ha) a kukuřice na zrno, poněkud menší je také plocha žita. Naopak rozšířeny byly plochy tritikale a především ovsa (+2,1 tis. ha), jehož výměra v rámci kraje je tak druhá největší za poslední desetiletí. Technické plodiny se letos pěstují na ploše o 2,6 tis. ha menší. Oproti předchozímu roku byly omezeny plochy řepky o 2,7 tis. ha, hořčice na semeno a sóji. Na druhou stranu se o více než čtvrtinu zvětšily plochy máku.

Tab. 3 Obhospodařovaná zemědělská půda v Jihočeském kraji k 31. 5. 2024

Tab. 3 Obhospodařovaná zemědělská půda v Jihočeském kraji k 31. 5. 2024

K 31. 5. 2024 obhospodařovali jihočeští zemědělci zemědělskou půdu o výměře 426,7 tis. ha, což je sice o 0,1 % více než minulý rok, ale o 9,8 tis. ha méně (−2,2 %) než před dvaceti lety. Většinu zemědělské půdy v kraji tvoří orná půda, nyní s podílem 59,8 %, a trvalé travní porosty s podílem 39,9 %. Ačkoli meziroční srovnání ukazuje rozšíření ploch orné půdy na jedné straně a úbytek trvalých travních porostů na straně druhé, dosavadní vývojový trend byl opačný. Dlouhodobě ploch orné půdy ubývá a plocha trvalých travních porostů se rozšiřuje.