Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Jak se přihlásit do výběrového řízení - služební poměr

Chci se přihlásit do výběrového řízení. Jak mám postupovat?

  • Přečíst si konkrétní oznámení o výběrovém řízení do služebního poměru.
  • Stáhnout si formulář žádosti o služební poměr, který je jako příloha na konci každého oznámení.
  • Vyplnit tuto žádost a přiložit k ní potřebné dokumenty, které jsou ke konkrétní pozici zapotřebí (viz text oznámení o výběrovém řízení).
  • Doručit žádost se všemi přílohami způsobem popsaným v oznámení o výběrovém řízení. Tedy: poslat poštou na adresu ČSÚ nebo osobně na podatelnu ČSÚ příp. na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo datovou schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Obálku je třeba označit „Neotvírat“ a uvést název pozice.
     

Co se dále děje s doručenou žádostí?

Došlé přihlášky jsou doručeny do oddělení personalistiky. Po skončení lhůty pro podávání přihlášek, jsou žádosti otevřeny a zkontrolovány. Pokud jsou dokumenty v pořádku, je uchazeč pozván k pohovoru. V případě nesplnění podmínek je přihláška vyřazena a uchazeč je informován o důvodech.
 

Jak probíhá pohovor?

Pozvaní uchazeči absolvují pohovor s tříčlennou výběrovou komisí. Témata rozhovoru jsou zacílena na oblast předchozích profesních zkušeností, odborných znalostí a schopností související s příslušnou pozicí. Jsou poskytnuty podrobné informace o náplni práce a podmínkách služebního poměru. Součástí výběrového řízení může být i odborná písemná zkouška, o které jsou uchazeči předem informováni.
 

Jak se dozvím výsledek?

Výběrová komise vyhodnotí, zda dotyčný uchazeč uspěl nebo neuspěl – jinými slovy zda je či není vhodný pro danou pozici. Poté komise vyhotoví protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení, kde jsou uvedení maximálně 3 nejvhodnější uchazeči v abecedním pořadí, následují jména dalších úspěšných uchazečů podle dosaženého výkonu a na závěr se uvádějí neúspěšní uchazeči podle abecedy.

Předseda ČSÚ následně vybere jednoho ze 3 nejvhodnějších kandidátů. Výsledek se kandidáti dozvědí z vyrozumění o ukončení výběrového řízení, které jim bude zasláno prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.


Budete-li potřebovat jakékoli doplňující informace k výběrovým řízením, rádi Vám je poskytneme.